Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

ZŠ v Lovinobani INFORMUJE

 18.02.2021

Vyučovanie od 22. februára 2021

Vážení rodičia ! Milí žiaci!

Od  22. februára  2021 bude pokračovať po jarných prázdninách prezenčné vyučovanie pre žiakov 1. stupňa a žiakov špeciálnych tried.  Činnosť ŠKD a školskej jedálne bude zabezpečená v normálnom režime. Naďalej budeme realizovať ranný filter žiakov. Upozorňujeme na povinnosť rodiča, a to zabezpečiť pre dieťa 2 rúška na deň a hygienické vreckovky. Prezenčné vyučovanie je možné obnoviť po pretestovaní 1 zákonného zástupcu žiaka a zamestnancov školy, nakoľko okres Lučenec je tzv. červený okres od 22.2.2021. Vopred upozorňujeme rodičov, že do školy môže nastúpiť len zdravé dieťa. Prípadnú chorobu je nutné vždy konzultovať telefonicky s detským lekárom svojho dieťaťa. Povinnosťou rodiča je dieťa ospravedlniť u triednej učiteľky v deň jeho neprítomnosti.

Podmienka nástupu žiaka do školy:

1. jeden rodič alebo zákonný zástupca žiaka, s ktorým žiak žije v spoločnej domácnosti sa musí zúčastniť antigénového testovania a v deň nástupu žiaka do školy predložiť čestné prehlásenie o absolvovaní uvedeného testu s negatívnym výsledkom na COVID -19. Čestné prehlásenie budú kontrolovať podľa dokladu z testovania triedne učiteľky pred vstupom žiakov do priestorov školy. Čestné prehlásenie bude zadané na web stránke školy, prípadne ho rodič vypíše v deň nástupu dieťaťa do školy pred vstupom do školy. Rodič do budovy školy nevstupuje.

2. Testovanie musí prebehnúť pred nástupom žiaka do základnej školy čiže najneskôr  v nedeľu 21.2.2021.

 3. Test je povinný absolvovať aj zamestnanec školy.

4. Platia výnimky z testovania.

5. Žiaci 1. stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov.

6. Testovania sú povinní sa zúčastniť aj žiaci 2. špeciálnej triedy, majú vek viac ako 10 rokov.

Upozornenie: Základná škola Lovinobaňa ani Obecný úrad Lovinobaňa nerealizujú testovanie 20.2. alebo 21.2.2021.

To znamená, že rodičia a starší žiaci, sa musia testovať buď v mobilných odberných miestach v Lučenci alebo je možnosť sa cez víkend testovať na Mýtnej.

Testovanie Obec Mýtna : 20.2.2021 sobota  v čase od 8,00-18,00, 21.2.2021 nedeľa v čase od 8,00- 16,00 v Kultúrnom dome v Mýtnej. Obedňajšia prestávka: 12,00-13,00 hod.

Možnosť prihlásenia: elektronicky cez službu Bookio na web stránke Obce Mýtna, ktorí nemajú možnosť sa prihlásiť elektronicky, prídu bez registrácie. Občanom mimo Mýtnej sa odporúča využiť na testovanie nedeľu.  Každý dospelý si prinesie so sebou občiansky preukaz.

Mobilné odberné miesta bez registrácie v Lučenci: Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec.  pondelok – sobota : 8,00-16,00

HYBMED s.r.o. M.Rázusa 142/26, Lučenec (pri budove Matice slovenskej, na križovatke pri Hoteli Slovan doprava ) , pondelok – nedeľa:  8,00-12,00  12,30-16,30

Oxygen Bar, Ulica novohradská, námestie pred Galériou: pondelok – nedeľa  10,00-18,00, môže prísť aj neregistrovaný záujemca. 

Miesto prevádzky: Denný bar, M. Rázusa 35, Lučenec,  pondelok- nedeľa 8,00-12,00   12,30- 16,30

Ďalšie informácie:  V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvoval test, nebude sa jeho dieťa zúčastňovať vyučovacieho procesu v škole. Škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu.  Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť kontakt so školou resp. s triednou učiteľkou za účelom prevzatia zadaných úloh na dištančné vzdelávanie svojho dieťaťa doma, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Dištančné vzdelávanie sa v tomto prípade nebude realizovať pre žiakov 1. stupňa.

V prípade, ak zákonný zástupca tak neurobí, v priebehu 5 dní školského vyučovania, bude sa to považovať za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSV a R s hlásením o jej zanedbávaní.

Zákonný zástupca v tomto prípade nemá nárok  na tzv. „pandemickú OČR“ .

2. stupeň sa naďalej vyučuje dištančnou formou. Žiak je povinný sa na online hodiny cez aplikáciu Microsoft Teams pripájať, v prípade neúčasti sa riadne ospravedlniť resp. rodič žiaka ospravedlní. Žiaci podľa pokynov vyučujúceho využívajú aj iné formy digitálnej komunikácie. Žiaci sú povinní sledovať zadania úloh na web stránke školy a podľa svojich možností a schopností ich vypracúvať a posielať na kontrolu svojim vyučujúcim.

Ak sa žiak 2. stupňa, nebude  zapájať do dištančného vyučovania, aj po písomnom upozornení zákonných zástupcov školou, škola bude kontaktovať ÚPSV  a R s hlásením o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky resp. zanedbávanie starostlivosti rodičov o vzdelávanie svojho dieťaťa.

Veríme, že spoločnou zodpovednosťou a dodržiavaním hygienicko-epidemiologických opatrení, vytvoríme priestor na opätovný návrat detí do školy a hlavne vytvoríme podmienky na ochranu zdravia detí  a zamestnancov školy.

  • 18.02.2021 | 0.02 Mb
    Nástup do školy 22 01 2021

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >
Návštevnosť