SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Dane a poplatky

Podanie daňového priznania

 • Daňové priznanie (ďalej len „priznanie"), sa podáva v zmysle zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za odpady a drobné stavebné odpady. Daňovník je povinný podať príslušnému správcovi dane priznanie do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, ak tento zákon neustanovuje inak, a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností (napr. kúpa a predaj nehnuteľnosti a pod.).
 • Za zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažuje zmena sadzieb dane z nehnuteľností. Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň si sám vypočítať.
 • Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v priznaní aj meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, a ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, je povinný uviesť aj obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo alebo miesto podnikania. Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania.
 • Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností v termíne do 31. januára a v ďalšom období sa stane vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností príslušnému správcovi dane z nehnuteľností.
 • Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanoví Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom. V tomto tlačive daňovník označí druh priznania, ktorým je čiastkové priznanie, opravné priznanie a dodatočné priznanie.

Daň za psa

 • Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou na území obcí. Predmetom dane nie je pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa, alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. Základom dane je počet psov. Daň za psa je 6,- €/ks/rok. Daň za psa obec vyrubí platobným výmerom. Daň za zdaňovacie obdobie je splatná do 31. januára zdaňovacieho obdobia. Daň za psa sa uhradí v hotovosti do pokladne OcÚ, alebo poštovou poukážkou na bankový účet obce.
 • Evidenčný krúžok pre psa – 1,60 € / 1 pes
 • Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie, v  ktorom  vznikla  daňová povinnosť.
 • Písomné oznámenie sa doručuje na obecný úrad a musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko majiteľa alebo držiteľa psa, meno, pohlavie, vek psa, rasu,  na vyzvanie správcu dane dokladovať druhy veterinárnych očkovaní.
 • Ak daňová povinnosť zanikne, daňovník do 30 dní písomne alebo ústne   nahlási túto udalosť príslušnému správcovi dane.
 • Majitelia a držitelia psov v ostatnom rešpektujú zák. 282/2002 Z.z. o ochrane  a držaní  psov.
 • Obec Lovinobaňa upozorňuje majiteľov psov na povinnosť  trvale označiť psov implantovateľným transpondérom (mikročipom). Túto povinnosť  ustanovuje § 19 ods. (9) zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
 • Poverený veterinárny lekár na základe zmluvy s RVPS Lučenec na vykonávanie určených štátnych veterinárnych činností  (očkovanie, čipovanie, atď. ) v obci Lovinobaňa a miestna časť Uderiná : MVDr. Oliver Karkoška, mobil: 0903 648 562

 

Daň za užívanie verejného priestranstva

 • Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného  priestranstva. Verejné priestranstvo na účely zdaňovania sú verejnosti prístupné   pozemky vo  vlastníctve obce /miestne cestné komunikácie, chodníky,   námestia, park. plochy/.
 • Osobitné užívanie verejného priestranstva je umiestnenie zariadenia  na  poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, umiestnenie    predajného zariadenia, cirkusu a iných atrakcií, trvalé parkovanie   motorového vozidla na cestných komunikáciách.
 • Základom dane je výmera užívaného verejného priestranstva v m2. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 0,04 € za každý aj   začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj   začatý deň.
 • Za trvalé parkovanie motor. vozidla na verejnom priestranstve /deň-noc/  je paušálny polročný poplatok 10,00 €. Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a  zaniká  ukončením užívania verejného priestranstva.
 • Daň za užívanie verejného priestranstva je splatná najneskôr pri ohlásení ukončenie užívania v hotovosti do pokladne správcu dane.
 • Daňovník je povinný osobne alebo písomne oznámiť na obecný úrad  užívanie verejného priestranstva.
 • Daňovník je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť písomne alebo   ústne do zápisnice na obecnom úrade ukončenie užívanie verejného priestranstva.

Verejným priestranstvom v k.ú. Lovinobaňa je :

 • priestory pred kultúr.domom, ul. Janka Slobodu (vč.priestranstva pred evanj, kostolom)
 • parkovacie priestory pred štadiónom TJ Magnezit Lovinobaňa
 • pri bývalom riaditeľstve poľnohos.družstva v Lovinobani
 • pred budovou obecného úradu a klubom dôchodcov
 • chodníky a cesty v obci počas konania lovinobanského jarmoku
 • priestor pri autobusovej zastávke "Lekáreň"

Verejným priestranstvom v k.ú Uderiná je :

 • námestie a priestranstvo pred Kultúrnym domom v Uderinej

Daň za nevýherné hracie prístroje

 • Predmetom dane sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú  za odplatu, ale nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v   priestoroch  prístupných verejnosti. Patria sem elektronické prístroje na   počítačové hry, mechanické prístroje, elektronické prístroje a iné   zariadenia na zábavné hry.
 • Daňovníkom je prevádzkovateľ nevýherných hracích prístrojov.
 • Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
 • Sadzba dane je 200,00 € za jeden nevýherný hrací prístroj na kalendárny   rok.
 • Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi   dane do  30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň   za zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace   zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
 • V zdaňovacích obdobiach je daň splatná do 31. januára zdaňovacieho   obdobia.
 • Oznamovaciu povinnosť pri vzniku a zániku daňovej povinnosti si musí   daňovník splniť písomným oznámením, ktoré musí obsahovať druh   nevýherného hracieho prístroja, identifikačné údaje daňovníka, miesto   prevádzkovania. Pri zániku daňovej povinnosti je stanovená na ohlásenie   30-dňová lehota.         

Miesto podania daňových priznaní