SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Prevod majetku obce

Podľa § 5 ods 6 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov je obec ako povinná osoba povinná zverejňovať údaje o prevode svojho majetku, a to: označenie nehnuteľnej veci vrátane bytov a nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy vo vlastníctve štátu, verejnoprávnej inštitúcie, obce, vyššieho územného celku alebo orgánu verejnej moci, ktorý táto povinná osoba previedla do vlastníctva alebo ktorý prešiel do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci, dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva a právny titul, ako aj informácie o osobných údajoch a iných identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento majetok do vlastníctva, a to v rozsahu

  • meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno,
  • adresa pobytu alebo sídlo,
  • identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa