Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Rozkopávky

Pojmy : 

miestna komunikácia - sa rozumejú všetky všeobecne prístupné a užívané ulice, cesty a ostatné komunikácie (chodníky), ktoré slúžia miestnej doprave.
verejným priestranstvom - sú všetky miesta v obci, ktoré slúžia verejnému užívaniu, predovšetkým verejná zeleň, parky, trhové miesta a miesta slúžiace verejným účelom.


Povoľovanie rozkopávok 
Povolenie /rozhodnutie/ na rozkopávku miestnych komunikácií a verejného priestranstva v obci vydáva obec, v prípade ak sa jedná o štátnu cestu, ktorá prechádza obcou, príslušné povolenie vydáva príslušný orgán štátnej správy podľa osobitného zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Žiadosť o povolenie na rozkopávku miestnej komunikácie predkladá žiadateľ (investor) minimálne 21 dní pred zahájením prác.
       žiadosť


K žiadosti o povolenie rozkopávky je potrebné predložiť:

1a/ pri novostavbách  

  •    situácia osadenia stavby s vyznačením trasy rozkopania
  •    list vlastníctva /kópia/ a kópia mapy katastra
  •    stavebné povolenie /kópia/                                                                 
  •    vyjadrenie dotknutých vlastníkov resp.správcov podz.sietí

b/ pri jestvujúcich stavbách

  •   situácia stavby s vyznačením trasy rozkopania
  •   list vlastníctva /kópia/ a kópia z mapy katastra

Rozhodnutie obce sa vydáva za týchto podmienok:
stromy, uličné stĺpy, fasády domov je potrebné ochrániť pred poškodením,
rozkopaný úsek vyznačiť dopravným značením podľa pokynov obecného úradu,
trasu výkopu prejednať so správcami inžinierskych sietí,
miesto rozkopávky miestnej komunikácie alebo chodníka zapíliť do pravidelného geometrického tvaru,
počas rozkopávky výkop zabezpečiť zábradlím a v noci reflexnou značkou.
zeminu z výkopu odviesť, nesmie byt uložená na korune cestného telesa a nesmie sa deponovať na miestnej komunikácii ani chodníku,
výkop spätne zasypať a zásyp je potrebné priebežne strojne zhutňovať
v prípade pretláčania žiadateľ preberá záruku za neporušenosť vozovky v mieste pretláčania a zodpovedá za všetky spôsobené škody,
ukončenie prác ohlásiť písomne alebo ústne na obecnom úrade,
po uplynutí lehoty stanovej v rozhodnutí je potrebné požiadať o nové rozhodnutie,
technické podmienky spätnej úpravy určí obec,
obec si vyhradzuje právo zmeniť, prípadne doplniť technické podmienky podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a určiť, v ktorých  prípadoch je žiadateľ povinný predložiť projekt sadbových úprav dotknutého územia,
žiadateľ zodpovedá za kvalitu opravy rozkopávky po dobu 5 rokov. V prípade  nekvalitne vykonanej opravy rozkopávky je povinný na vlastné náklady odstrániť závady,
žiadateľ je povinný po ukončení prác zabezpečiť spätnú úpravu terénu aj so zatrávnením a nahradiť poškodené a vyrúbané kríky do 90 dní,
žiadateľ je povinný uskutočniť následné sadové úpravy prostredníctvom odbornej  organizácie špecializovanej na túto činnosť, v obec uprednostňuje bezvýkopové metódy (pretláčanie) a môže nariadiť tieto úpravy  vykonať. 

Kontrolná činnosť:
Dozor nad zachovaním stanovených podmienok povolenia (dodržanie vecného harmonogramu a technických podmienok) vykonáva starosta obce alebo na základe poverenia starostu obce zamestnanci obecného úradu. 

►Z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky vykonávajú kontrolu správnosti osadenia dopravného značenia na základe poverenia starostu obce poverení poslanci obecného zastupiteľstva pred začiatkom prác na povolenej rozkopávke.

Vybavuje : Žiadosti o vydanie súhlasu s rozkopávkou alebo zvláštnym užívaním  spolu so všetkými potrebnými podkladmi podávajte :
Iveta Dančová, 047/45 12 515, admin@lovinobana.sk

Lehota vybavenia : 30 dní 
Poplatok :
Príloha k VZN 2/2012