SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Rozkopávky

Pojmy

miestna komunikácia - sa rozumejú všetky všeobecne prístupné a užívané ulice, cesty a ostatné komunikácie (chodníky), ktoré slúžia miestnej doprave.
verejným priestranstvom - sú všetky miesta v obci, ktoré slúžia verejnému užívaniu, predovšetkým verejná zeleň, parky, trhové miesta a miesta slúžiace verejným účelom.

Žiadosť o vydanie povolenia na rozkopávku

Povolenie /rozhodnutie/ na rozkopávku miestnych komunikácií a verejného priestranstva v obci vydáva obec, v prípade ak sa jedná o štátnu cestu, ktorá prechádza obcou, príslušné povolenie vydáva príslušný orgán štátnej správy podľa osobitného zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Žiadosť o povolenie na rozkopávku miestnej komunikácie predkladá žiadateľ (investor) minimálne 21 dní pred zahájením prác.

K žiadosti o povolenie rozkopávky je potrebné predložiť:

1a/ pri novostavbách  

 •    situácia osadenia stavby s vyznačením trasy rozkopania
 •    list vlastníctva /kópia/ a kópia mapy katastra
 •    stavebné povolenie /kópia/                                                                 
 •    vyjadrenie dotknutých vlastníkov resp.správcov podz.sietí

b/ pri jestvujúcich stavbách

 •   situácia stavby s vyznačením trasy rozkopania
 •   list vlastníctva /kópia/ a kópia z mapy katastra

Rozhodnutie sa vydáva za týchto podmienok

 

 • stromy, uličné stĺpy, fasády domov je potrebné ochrániť pred poškodením,
 • rozkopaný úsek vyznačiť dopravným značením podľa pokynov obecného úradu,
 • trasu výkopu prejednať so správcami inžinierskych sietí,
 • miesto rozkopávky miestnej komunikácie alebo chodníka zapíliť do pravidelného geometrického tvaru,
 • počas rozkopávky výkop zabezpečiť zábradlím a v noci reflexnou značkou.
 • zeminu z výkopu odviesť, nesmie byt uložená na korune cestného telesa a nesmie sa deponovať na miestnej komunikácii ani chodníku,
 • výkop spätne zasypať a zásyp je potrebné priebežne strojne zhutňovať
 • v prípade pretláčania žiadateľ preberá záruku za neporušenosť vozovky v mieste pretláčania a zodpovedá za všetky spôsobené škody,
 • ukončenie prác ohlásiť písomne alebo ústne na obecnom úrade,
 • po uplynutí lehoty stanovej v rozhodnutí je potrebné požiadať o nové rozhodnutie,
 • technické podmienky spätnej úpravy určí obec,
 • obec si vyhradzuje právo zmeniť, prípadne doplniť technické podmienky podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a určiť, v ktorých  prípadoch je žiadateľ povinný predložiť projekt sadbových úprav dotknutého územia,
 • žiadateľ zodpovedá za kvalitu opravy rozkopávky po dobu 5 rokov. V prípade  nekvalitne vykonanej opravy rozkopávky je povinný na vlastné náklady odstrániť závady,
 • žiadateľ je povinný po ukončení prác zabezpečiť spätnú úpravu terénu aj so zatrávnením a nahradiť poškodené a vyrúbané kríky do 90 dní,
 • žiadateľ je povinný uskutočniť následné sadové úpravy prostredníctvom odbornej  organizácie špecializovanej na túto činnosť, v obec uprednostňuje bezvýkopové metódy (pretláčanie) a môže nariadiť tieto úpravy  vykonať. 

Vybavuje : Žiadosti o vydanie súhlasu s rozkopávkou alebo zvláštnym užívaním  spolu so všetkými potrebnými podkladmi podávajte :
Iveta Dančová, 047/45 12 515podatelna@lovinobana.sk

Lehota vybavenia : 30 dní 
Poplatok :
 Príloha k VZN 2/2012