English
Zmenšiť textZväčšiť text

Cenník

VŠEOBECNÁ SPRÁVA  
Poplatok za: Cena poplatku:

Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu 

2€
Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom alebo osobitnou matrikou s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí 5€
Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu

slovenský jazyk 2€

cudzí jazyk 3€

1. Osvedčenie  
a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis 2€
b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis 5€
c) podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (apostilla) 10€
2. overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registra trestov 2€

VNÚTORNÁ SPRÁVA  
Poplatok za: Cena poplatku: 

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík

2€
a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20€
b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20€
c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20€
d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70€
e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincam 35€
f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 70€
g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami 200€
h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 200€

Zmena:

a) hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska

3€
b) priezviska maloletých detí 33€
c) mena alebo priezviska v ostatných prípadoch 100€
a) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe nad 18 rokov 700€

b) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky dieťaťu:

1. do 15 roku

100€

2. od 15 do 18 rokov

150€

PÔDOHOSPODÁRSTVO  
Poplatok za: Cena poplatku:

Vydanie rybárskeho lístka
    
a) týždenný
b) mesačný
c) ročný
d) trojročný1,50€
3€
7€
17€

STAVEBNÁ SPRÁVA  
Poplatok za: Cena poplatku:
a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia
1. pre fyzickú osobu
40€
2. pre právnickú osobu 100€
b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby 20€
Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)  
a) na stavby na bývanie  
1. na stavbu rodinného domu 50€
2. na stavbu bytového domu 200€
b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením  
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 25€
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 50€
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie  
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu 35€
2. bytových domov 100€
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu  
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami 30€
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 30€
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka 30€
4. na spevnené plochy a parkoviská 30€
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady 30€
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám  
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami 50€
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 50€
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka 50€
4. na spevnené plochy a parkoviská 50€
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady 50€
f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e) 20€
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade do 50 000 eur vrátane 100€
     nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane 200€
     nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane 400€
     nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane 600€
     nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane 800€
     nad 10 000 000 eur 1 000€
h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby 50€
i) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 60€
j) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 150€

ČASŤ FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ  
Poplatok za: Cena poplatku:
a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie
b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka

6,50 €

1,50 €

 

Sadzobník správnych poplatkov,  je uvedený v Prílohe zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

  •  Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak.
  • Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.
  • Ak poplatky splatné podľa bodu 1. nebudú zaplatené, správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať.
  • Miestne dane a poplatky sú významným zdrojom vlastných príjmov obce, sú ustanovené v jednotlivých všeobecne záväzných nariadeniach a dodatkoch obce. Všeobecne záväzné nariadenie a schválené dodatky sú k nahliadnutiu na podstránke ⇒ Všeobecne záväzné nariadenia.