SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Orgány obce

Orgánmi obce sú:

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo v Lovinobani má 9 poslancov. Kompetencie obecného zastupiteľstva sú vymedzené zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov § 11. Rokovanie obecného zastupiteľstva je upravené v Rokovacom poriadku obecného zastupiteľstva v Lovinobani, v znení zmien a doplnkov. Rokovania zastupiteľstva sú zásadne verejné. Vyhlásiť rokovanie obecného zastupiteľstva za neverejné možno iba vtedy, ak sa prerokúvajú veci, ktoré majú byť predmetom utajovania v štátnom záujme.

Starosta obce

Starosta obce je predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Funkcia primátora je verejnou funkciou. Funkcia primátora sa končí zvolením nového primátora a zložením sľubu. Kompetencie starostu obce sú vymedzené zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov § 13.

Orgány Obecného zastupiteľstva v Lovinobani:

Obecná rada

Obecné zastupiteľstvo v Lovinobani zriadilo ako svoj iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán obecnú radu, ktorá je zložená z poslancov obecného zastupiteľstva. V podmienkach Obce Lovinobaňa tento orgán je zložený z 3 poslancov obecného zastupiteľstva.

Obecná rada zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu obce.

Komisie obecného zastupiteľstva

Stále komisie obecného zastupiteľstva sú schválené v počte 5. Obidva orgány obecného zastupiteľstva majú svoje práva a povinnosti vymedzené zákonom o obecnom zriadení ( § 14 a 15) a Rokovacími poriadkami. 

Obecný úrad, ktorý je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu je zložený zo zamestnancov Obce. Obecný úrad zabezpečuje administratívne a organizačné veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj ďalších zriadených orgánov obecného zastupiteľstva. Jeho práva a povinnosti sú vymedzené zákonom o obecnom zriadení.

Hlavný kontrolór je pracovníkom obce, ktorého do funkcie volí obecné zastupiteľstvo na návrh starostu obce. Jeho kompetencie upravuje § 18 zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zástupca starostu je členom obecnej rady. Jeho kompetencie sú upravené zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a starostom stanovená pracovná náplň.

Bližšie informácie na podstránkach: