Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Profil verejného obstarávateľa

Obec Lovinobaňa  v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov zverejňuje v tomto profile zadávanie zákaziek  s predpokladanou hodnotou nad 1000 EUR ako aj ďalšie informácie a výzvy v súvislosti s verejným obstarávaním zákaziek podľa §9 ods. 9  uvedeného zákona. Od doby zriadenia profilu verejného obstarávateľa na portáli Úradu pre verejné obstarávanie, sa súhrnné správy a všetky ostatné dokumenty súvisiace s verejným obstarávaním zverejňujú v profile na ⇒  Úrad pre verejné obstarávanie

pre zobrazenie zákaziek pre obec Lovinobaňa klikni      ⇒  Vyhľadanie zákaziek  

O B E C   L O V I N O B A Ň A
je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

V zmysle § 22 zákona č. 25/2006 . z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje obec Lovinobaňa na svojom webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude zverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
Názov organizácie : OBEC LOVINOBAŇA   
Sídlo : SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa 
Štatutárny zástupca : Ing. Marian Lenhard, starosta obce
IČO : 00 316 172  
DIČ : 20 212 371 41 
Bankovanie spojenie:  Prima banka a.s.Slovensko  
Číslo účtu: SK97 5600 0000 0060 0908 5001 
web stránka : www.lovinobana.sk
e-mail starosta@lovinobana.sk
tel.: 047/43 96 402