Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Sociálna agenda

Zákon upravujúci poskytovanie sociálnych služieb,  financovanie a dohľad:

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov


Vybavuje: p. Andrea Gibalová tel.č. 047/45 12 515


Ako postupovať pri podaní žiadosti o poskytnutie sociálnej služby?

1. Podanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a jej príloh

Tlačivo „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“  vyplní a podpíše občan. K tejto žiadosti priloží tlačivo „Lekársky nález“  aj s kópiami aktuálnych odborných lekárskych vyšetrení, nie starších ako 6 mesiacov. Tlačivo „Lekársky nález“ vyplní obvodný zmluvný lekár (dátum vyplnenia na tlačive musí byť aktuálny, tzn. - nie starší ako 6 mesiacov). K vyššie spomínanej žiadosti je potrebné doložiť aj Potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške dôchodkových dávok alebo aktuálne rozhodnutie SP ústredia o výške starobného alebo invalidného dôchodku.(aktuálna fotokópie)

·         V prípade hospitalizácie občana ošetrujúci lekár vystaví prepúšťaciu alebo predbežnú prepúšťaciu správu, ktorú občan priloží k tlačivu „Lekársky nález“. Občan môže priložiť aj iné odborné nálezy (nie staršie ako 6 mesiacov). V prípade psychiatrického ochorenia občan je povinný priložiť k tlačivu „Lekársky nález“ aj psychiatrické vyšetrenie s objektívnym psychiatrickým nálezom (nie starším ako 6 mesiacov). Potvrdenie len samotnej diagnózy alebo potvrdenie o dispenzarizácii pacienta na psychiatrickej ambulancii nebude uznané k posúdeniu a bude vyžiadané vyššie uvedené objektívne psychiatrické vyšetrenie.

·         V prípade, že občan z rôznych dôvodov sa nedokáže sám podpísať, v  „Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu„ je potrebné lekárske potvrdenie o neschopnosti podpísať sa (toto potvrdenie platí iba pri podaní žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a v tomto prípade môže žiadosť podpísať aj iná osoba;)

2. Vyhotovenie Sociálneho posudku

Po doručení riadne vyplnenej Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu so všetkými jeho prílohami na adresu Obec Lovinobaňa, SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa sa pristúpi k posudkovej činnosti.

V domácnosti klienta pracovníčkou obce bude vykonané sociálne šetrenie za účelom vydania sociálneho posudku.

 3. Vyhotovenie Lekárskeho posudku

Pracovníčka obce taktiež zabezpečí vypracovanie Lekárskeho posudku u zmluvného lekára obce. 

4. Vydanie Rozhodnutia o odkázanosti FO na sociálnu službu

Na základe Sociálneho posudku a Lekárskeho posudku pracovníčka vypracuje Posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý sa stane podkladom pre vyhotovenie Rozhodnutia o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu, ktorým sa občanovi (ne)prizná právo na sociálnu službu.

   Spôsoby nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia:

​A, občan súhlasí s výrokom rozhodnutia:

* do 30 dní odo dňa prevzatia rozhodnutia sa môže písomne vzdať odvolania (osobne doručí písomné vzdanie sa odvolania do kancelárie Obecného úradu v Lovinobani, alebo vzdanie sa odvolania zašle poštou na adresu Obec Lovinobaňa, SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa ) a pracovníčka obce vyznačí právoplatnosť rozhodnutia ihneď po doručení „Vzdanie sa odvolania“

* po 30-tich dňoch odo dňa doručenia rozhodnutia nadobúda rozhodnutie právoplatnosť.

B, občan nedosiahol stupeň odkázanosti na žiadanú sociálnu službu a nesúhlasí s výrokom rozhodnutia:

* z dôvodu zmeny zdravotného stavu počas rozhodovacieho konania alebo nedoložil adekvátne lekárske nálezy k požadovanému stupňu odkázanosti, vtedy má možnosť si podať novú žiadosť o posúdenie na odkázanosť;

* má možnosť dať rozhodnutie preskúmať v súdnom konaní podľa § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku a podať opravný prostriedok v lehote 30 dní od doručenia rozhodnutia na Krajskom súde v Banskej Bystrici.