Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Odmeňovanie poslancov

Obecné zastupiteľstvo v Lovinobani na základe § 25 ods. 1 písm. c) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva tieto

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v LOVINOBANI

a ČLENOV komisií

§ 1 

Úvodné ustanovenia

  1. Tieto Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Lovinobani a obecných komisií (ďalej „zásady odmeňovania“) sa vzťahujú na poslancov obecného zastupiteľstva v Lovinobani a členov komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.
  2. Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva v Lovinobani sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru.
  3. Za výkon funkcie poslanca vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie patrí odmena.
  4. Poslancovi patrí aj náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.

§ 2

Odmeňovanie poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva

1.    Odmeny za výkon poslaneckej funkcie sa rozdelia nasledovne:

a)    20 € za účasť na zasadaní obecného zastupiteľstva;

za neúčasť na zasadaní obecného zastupiteľstva sa odmena nevypláca

b)    25 € za účasť na zasadnutí obecnej rady; 

      za neúčasť na zasadaní obecnej rady sa odmena nevypláca

c)    18 € predsedom komisií za štvrťrok;

podmienkou je za zasadnutie obecnej komisie, prípadne organizácia podujatia v danom štvrťroku.

2.    Odmena členov komisií bude schválená obecným zastupiteľstvom na základe splnenia určitej konkrétnej úlohy uloženej obecným zastupiteľtvom.

§3

 Spoločné a záverečné ustanovenia

1.    Vedenie evidencie účasti poslancov v príslušných orgánoch bude zabezpečovať zástupca starostu obce, ktorý po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroku vypracuje písomný podklad pre učtáreň obecného úradu s uvedením výšky odmeny každému poslancovi na základe splnenia podmienok. Uvedený doklad bude schválený starostom.

2.    Účasť na zasadnutí komisie je preukázaná vtedy, ak je starostovi obce odvzdaná písomná zápisnica vrátane prezenčnej listiny.

3.    Odmeny sa vyplácajú štvrťročne. Odmena vyplácaná poslancom obecného zastupiteľstva za prácu v jednotlivých orgánoch obce sa sčítava.

4.    Na týchto zásadách odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Lovinobani a členov komisií sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Lovinobani dňa 15.6.2010.

5.    Tieto zásady odmeňovania nadobúdajú účinnosť dňom 1.7.2010.

6.    Dňom 1.7.2010 sa ruší Poriadok odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva, členov Obecnej rady a predsedov komisií obce Lovinobaňa z 10. decembra 2009.

Ing. Marian Lenhard v.r.
starosta obce