SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Komisie zriadené pri OZ

Komisie zriadené pri obecnom zastupiteľstve


Obecné zastupiteľstvo môže ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány zriaďovať komisie. V rámci týchto funkcií komisie vypracúvajú stanoviská k prerokovávaným materiálom ako podklady pre rozhodnutia OZ i stanoviská k riešeniu všetkých najdôležitejších otázok života obce, predkladajú vlastné iniciatívne návrhy a podnety OZ. Komisie sú zložené z poslancov OZ a ďalších osôb zvolených zastupiteľstvom.

Stavebná komisia:
predeseda : JUDr. Ľubomír Tkáč
členovia : Ján Baláž, Milan Alberti, JUDr. Ján Račko

Kultúrna a športová komisia 
predseda : Matej Rafaj
členovia: Mgr. Pavel Gabľas ml., Pavel Sojka, Marcel Majkút, Milan Alberti

Komisia pre miestnu časť Uderiná 
predseda PharmDr. Stanislava Šimanová
členovia: Mária Špaňhelová, Mgr. Igor Stašák, Zuzana Krupčiaková, Ingrid Kubišová

Návrhová komisia :
Matej Rafaj
Jozef Pupala

Volebná komisia :
Milan Alberti
PharmDr. Stanislava Šimanová

Komisie obecného zastupiteľstva

1.Komisie zriaďuje ako svoje stále, alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecné zastupiteľstvo.

2.Komisie sú zložené z  poslancov obecného zastupiteľstva, obyvateľov obce a ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom z  radov odborníkov.

3.Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb.

4.Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

5.Predseda komisie: riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, pripravuje  program  schôdze, zostavuje plán činnosti, organizuje spoluprácu komisie s ostatnými    komisiami obecného zastupiteľstva, zastupuje komisiu navonok.

6.Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:
a) vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším  otázkam života obce a k dôležitým – pre obec –    investičným zámerom,
b) vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku  komisiu  informovať,
c) kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom ponechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenie a podnety, príp. pripomienky obyvateľov obce.

7.Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za polroka. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie.