Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Komisie zriadené pri OZ

KOMISIE ZRIADENÉ PRI OBECNOM ZASTUPITEĽSTVE


Obecné zastupiteľstvo môže ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány zriaďovať komisie. V rámci týchto funkcií komisie vypracúvajú stanoviská k prerokovávaným materiálom ako podklady pre rozhodnutia OZ i stanoviská k riešeniu všetkých najdôležitejších otázok života obce, predkladajú vlastné iniciatívne návrhy a podnety OZ. Komisie sú zložené z poslancov OZ a ďalších osôb zvolených zastupiteľstvom.

Finančná komisia - Bc. Andrea Valachová - Ing. Ján Palečka, Ing. Jana Mániková
Komisia pre rozvoj obce - Bc. Margaréta Žigová, Jozef Čipčala, Mgr. Katarína Čipčalová, Anna Babiaková
Komisia pre miestnu časť Uderiná - Mária Špaňhelová, Ing. Ivana Galádová, Ing. Stanislav Fanči, Mgr. Igor Stašák, Iveta Stašáková

Komisie obecného zastupiteľstva
1.Komisie zriaďuje ako svoje stále, alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecné zastupiteľstvo.

2.Komisie sú zložené z  poslancov obecného zastupiteľstva, obyvateľov obce a ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom z  radov odborníkov.

3.Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb.

4.Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

5.Predseda komisie: riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, pripravuje  program  schôdze, zostavuje plán činnosti, organizuje spoluprácu komisie s ostatnými    komisiami obecného zastupiteľstva, zastupuje komisiu navonok.

6.Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:
a) vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším  otázkam života obce a k dôležitým – pre obec –    investičným zámerom,
b) vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku  komisiu  informovať,
c) kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom ponechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenie a podnety, príp. pripomienky obyvateľov obce.

7.Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za polroka. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie.