SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Matrika

..  
Prijatie predošlého priezviska po rozvode                   
⇒ Viacjazyčný štandardný formulár                   
Správne poplatky  

Matričný úrad Lovinobaňa

 

Pôsobnosť Matričného úradu v Lovinobani
Lovinobaňa, Lovinobaňa časť Uderiná 
matričné udalosti do 01. 01.1950 aj za obce Kotmanová, Dobroč, Mýtna
Kontakt : 
Iveta Dančová   047/ 45 12 515 matrikárka
Ing. Terézia Ondrisová   047/ 45 12 516 zast.matrikárka
Sobášne dni: 
streda a sobota - sobášnymi dňami nie sú štátne a cirkevné sviatky 
Sobášna miestnosť 
v budove Obecného úradu, SNP 356/1 Lovinobaňa, prípadne iné vhodné miesto povolené matričným úradom.

⇒ začiatok
 

Výpisy z matričných kníh     (duplikát rodného, sobášneho, úmrtného listu)

Matričné doklady sa vydávajú osobe:
a) ktorej sa zápis týka alebo členom jej rodiny
b) splnomocnenej osobe s úradne osvedčeným podpisom osoby, ktorej sa zápis týka
c) ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej starostlivosti alebo obdobnej starostlivosti
 
Doklady : Občiansky preukaz
Poplatok : za jeden exemplár je 7,00 €     
                 prvý výpis je bez poplatku
Doba vybavenia : na počkanie 
                                                    
 

Osobitná matrika

 

Do osobitnej matriky sa zapisujú údaje o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí štátnych občanov Slovenskej republiky, ktoré nastali na :

 • území cudzieho štátu
 • zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte
 • lodi alebo v lietadle mimo územia Slovenskej republiky
 • území nepatriacom žiadnemu štátu
 • Osobitná matrika je zriadená pri Ministerstve vnútra SR v Bratislave. 
 • Osobitná matrika neprijíma osobne podané žiadosti o zápis. 
 • Zápis sprostredkuje zastupiteľský úrad SR v zahraničí alebo matričný úrad podľa    miesta trvalého  pobytu alebo posledného trvalého miesta pobytu občana na území  SR, alebo ktorýkoľvek matričný  úrad, ak žiadateľ nikdy nemal trvalý pobyt  na území SR. 
 • Za maloleté dieťa žiada o zápis rodič, za zosnulého niekto z najbližších pozostalých. 
 • Zápisy do osobitnej matriky  sú spoplatnené od 01. 01. 2018      15,00 eur. 
 • Osobitná matrika vydáva doklady Slovenskej republiky na základe dokladov vydaných v zahraničí. 
 • Listiny vydané úradmi v cudzine, ktoré v mieste vydania sú verejnými listinami, majú   na území SR dôkaznú moc verejných listín, iba ak sú opatrené predpísanými   overeniami. 
 • Rodný list alebo sobášny list vydaný v cudzine je na území SR platný iba vtedy, ak je  opatrený vyšším osvedčením orgánu v štáte vydania a legalizovaný zastupiteľským   úradom SR v štáte (alebo pre štát) v ktorom bol vydaný, prípadne APOSTILLOU   podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva  neustanovuje inak.
 • doba vybavenie do  3 mesiacov
 
Predkladané doklady: 
 • originál cudzozemského matričného dokladu /rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu/   úradne preložený do slovenského jazyka, preklad sa nevyžaduje len z jazyka českého 
 • matričné doklady vydané v štáte, s ktorým Slovenská republika nemá uzavretú zmluvu o  právnej  pomoci, musia byť pred úradným prekladom vyššie overené v danom štáte, t. j.    legalizované alebo opatrené overovacou doložkou podľa Haagskej dohody /Apostille/ 
 • platný občiansky preukaz alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR 
 • ďalšie doklady podľa usmernenia matričného úradu, napr. rozsudok o rozvode, sobášny list   rodičov  pri zápise narodenia dieťaťa, žiadosť o zapísanie ženského priezviska bez  prechyľovacej  koncovky a pod . 
 

 Zápis úmrtia

Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na matričnom úrade, kde nastala udalosť. Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb. 
Na vybavenie dokladov o úmrtí je potrebné predložit:
 • listy o prehliadke mrtveho vydané obhliadajúcim lekárom
 • občianský preukaz zomrelého, pri cudzincoch cestovný doklad
 • rodný list zomrelého
 • sobášny list zomrelého
 • občianský preukaz , toho kto vybavuje pohrebné záležitosti
 • Úmrtie vybavujú pozostalí mŕtveho priamo alebo prostredníctvom pohrebnej  služby.
 • Úmrtný list a Žiadosť o príspevok na pohreb je vydané na počkanie bez poplatkov.
 • Potvrdenie o účasti na pohrebe Matričný úrad  v Lovinobani  nevydáva
 

Príspevok na pohreb

Oprávnená osoba, ktorá zabezpečuje pohreb má nárok na príspevok na pohreb, ak spĺňa podmienky podľa Zákona č. 238/1998 Z.z. o príspevku na pohreb v znení neskorších predpisov.

Podmienky nároku na príspevok na pohreb sú:
a/ zabezpečenie pohrebu oprávnenou osobou,
b/ trvalý pobyt alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky
c/ trvalý pobyt zomretého v čase smrti na území Slovenskej republiky alebo prechodný pobyt zomretého v čase smrti na území Slovenskej republiky a pochovanie zomretého na území Slovenskej republiky, ak mal v čase smrti prechodný pobyt na území Slovenskej republiky.

Príspevok na pohreb je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zomretého. Oprávnená osoba si môže uplatniť nárok na príspevok na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta posledného trvalého pobytu alebo prechodného pobytu zomretého. Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na príspevok na pohreb podaním písomnej žiadosti. Žiadosť potvrdzuje pohrebná služba, ktorá poskytla služby spojené so zabezpečením pohrebu, a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta úmrtia. Nárok na príspevok zaniká uplynutím jedného roku od pohrebu zomretého.      

 ⇒začiatok

Uzavretie manželstva

 • Tlačivo žiadosti je možné vyzdvihnúť len v kancelárii matričného úradu .
 • Vyplnené tlačivo sa kontroluje v prítomnosti oboch snúbencov v kancelárii matriky .
 • Doklady na uzavretie manželstva predkladajú snúbenci na matričnom úrade bez ohľadu na to, či bude manželstvo uzavreté pred orgánom štátu, alebo cirkvi 
 • Žiadosti na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi sa podávajú na matričnom úrade príslušnom podľa sídla kostola.
 • Sobášne dni: streda a sobota - sobášnymi dňami nie sú štátne a cirkevné sviatky 
 • Sobášna miestnosť v budove Obecného úradu, SNP 356/1 Lovinobaňa, prípadne iné vhodné miesto povolené matričným úradom. 
K uzavretiu manželstva je potrebné predložiť: 
Ak sú obaja snúbenci štátni občania SR 
 • vyplnenú žiadosť na uzavretie manželstva, ktorú si snúbenci vyžiadajú na matričnom úrade
 • platné občianske preukazy snúbencov
 • rodné listy snúbencov
 • ovdovelý snúbenec predloží úmrtný list manžela alebo úradné rozhodnutie o vyhlásení za mŕtveho,na ktorom je doložka o právoplatnosti
 • rozvedený snúbenec predloží právoplatné súdne rozhodnutie o rozvode skoršieho manželstva
 • neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov alebo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená predloží právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť  manželstvo 
 • štátny občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom v cudzine predkladá doklady o pobyte a stave vydané príslušným orgánom cudzieho štátu
 
Ak jeden zo snúbencov je cudzí štátny občan: 
Uzatváranie manželstiev občanov Slovenskej republiky s cudzincami alebo osobami bez štátnej príslušnosti v Slovenskej republike sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky (§ 20 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom). 
 
Snúbenci predkladajú :
 • za štátneho občana SR všetky náležitosti ako pri prvom prípade 
 • za cudzieho štátneho občana, rodný list, osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie  manželstva od 1.1.2015 sa nevyžaduje ak bude predložený bude akceptovaný, doklad o štátnom občianstve , doklad o pobyte, potvrdenie o osobnom stave  (osobný stav musí byť uvedený konkrétne), doklad,  ktorým možno preukázať totožnosť, u rozvedených  právoplatný  rozsudok o rozvode, u vdovcov   úmrtný list manželského partnera alebo súdne  rozhodnutie o  prehlásení   manžela za mŕtveho,   opatrené doložkou o právoplatnosti,  
 • všetky predložené doklady vyžadujú osvedčenie "Apostille" (ak s príslušným štátom nemá SR  uzavretú "Zmluvu o právnej pomoci" alebo Dohovor...), alebo superlegalizáciu (osvedčenie Veľvyslanectvom SR v príslušnom štáte, ak štát nepristúpil k predmetnému Dohovoru..)
 • originál dokladu (nie fotokópiu!) vydaný príslušným úradom cudzieho štátu pretlmočiť súdnym  tlmočníkom v SR, okrem dokladov v čestine.
 • cudzinec predloží čestné vyhlásenie, spísané u notára, že ovláda slovenský jazyk slovom aj   písmom, v opačnom prípade je potrebné na sobášny obrad zabezpečiť súdneho tlmočníka
 • ak rodný list cudzinca neobsahuje údaje o jeho rodičoch, t. j. dátum a miesto narodenia, je  potrebné predložiť sobášny list rodičov

  Vyššie uvedené doklady sú povinní snúbenci predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva (§ 28 zák. č. 154/1994 Z.z.).
 
Ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
Bez ohľadu na štátne občianstvo snúbencov predkladajú žiadosť a doklady uvedené v predchádzajúcich prípadoch ktorémukoľvek matričnému úradu.
 
Ak by zaobstaranie dokladov bolo spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou, možno pripustiť nahradenie niektorých dokladov čestným vyhlásením, prípadne upustiť od ich predloženia.
 
Manželstvo občana Slovenskej republiky uzavreté na zastupiteľskom úrade cudzieho štátu v Slovenskej republike je neplatné.
 
Žiadosť o povolenie uzavrieť manželstvo zástupcom
§ 29, zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisom a v zmysle § 8, zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine
Doklady
 • osvedčené plnomocenstvo
 • odôvodnenie žiadosti 
Zástupcom jedného zo snúbencov môže byť len plnoletá fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu. Zástupca má byť rovnakého pohlavia ako splnomocniteľ
 
Snúbenci sa môžu dohodnúť : 
a/ že budú používať spoločné priezvisko
b/ že si ponechajú svoje doterajšie priezviská, dohodnú sa o priezvisku spoločných detí
c/ že budú používať spoločné priezvisko a jeden z nich si ponechá aj svoje doterajšie priezvisko
 
Ak majú snúbenci spolu dieťa, ktoré má priezvisko matky, je potrebné predložiť rodný list dieťaťa a po uzavretí manželstva mu bude vydaný rodný list s ich spoločným priezviskom.
 
Ak nevesta má dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto jej dieťaťa. Týmto daním priezviska sa manžel matky nestáva otcom dieťaťa.
 
Ak ženích alebo nevesta majú deti, ktorých otec alebo matka sú známi: priezvisko dieťaťa (detí) sa uzavretím manželstva nemení. Zmena priezviska týchto detí sa môže vykonať len podľa osobitných predpisov.

začiatok
 

Určenie otcovstva pred alebo po narodení dieťaťa

Ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred narodením alebo po narodení dieťaťa určiť k dieťaťu otcovstvo súhlasným vyhlásením. 
Potrebné doklady 
 • Občiansky preukaz matky a otca
 • Rozsudok o rozvode matky (ak je rozvedená)
 • Vdova predloží úmrtný list manžela 
 

Prijatie predošlého priezviska po rozvode

Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu oznámiť, že opäť prijíma svoje predošlé priezvisko.  
K rodnému priezvisku je možné vrátiť sa len, ak bola pred rozvodom tohto manželstva nevesta slobodná, (inak, len k predchádzajúcemu priezvisku sa môže vrátiť)
 Potrebné doklady 
 • Oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva 
 • Právoplatný rozsudok o rozvode manželstva 
 • Sobášny list
 • Občiansky preukaz 
 • Rodný list, prípadne predchádzajúci sobášny list    
⇒ začiatok
 

Viacjazyčný štandardný formulár

Vydávanie matričných dokladov s pripojeným viacjazyčným štandardným formulárom (VŠF) na použitie v štátoch EÚ
Matričné doklady sa vydávajú osobe:
a) ktorej sa zápis týka, alebo členom jej rodiny
b) splnomocnenej  s úradne osvedčeným podpisom osoby, ktorej sa zápis týka
c) ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej starostlivosti alebo obdobnej starostlivosti
 
Doklady: občiansky preukaz
Poplatok: 7,00 € za verejnú listinu + 7,00 € za VŠF
Doba vybavenia: do 3 pracovných dní

Matričné doklady určené na použitie v štátoch Európskej únie  sú na žiadosť klienta vydávané s viacjazyčným štandardným formulárom (ďalej len VŠF) v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012.Takto vydané verejné listiny odstraňujú administratívnu záťaž pre občanov súvisiacu s udelením vyššieho overenia /apostille/ alebo zabezpečením overených prekladov.

⇒ začiatok
 

Zmena mena a priezviska

Zákon č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku novelami z posledných rokov priniesol mnoho možností zmien, napríklad určenie druhého a tretieho mena, zmena cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak, používanie len jedného priezviska u osôb, ktoré majú dve a viac priezvisk, zrušenie druhého a tretieho mena...

Tieto úkony vykonáva v zmysle § 2a, § 2b a § 7 citovaného zákona matričný úrad, na ktorom je zapísaná matričná udalosť (nie podľa trvalého bydliska) na základe písomného oznámenia alebo písomného vyhlásenia občana, o ktorého meno alebo priezvisko ide. V prípade dieťaťa podáva písomné oznámenie alebo vyhlásenie zákonný zástupca.
 
 

Zápis novorodenca

Prvý výpis z matriky - bez poplatku, každý ďalší exemplár je poplatok 7,00 €   
(položka 2, písm.b)    I.časť Všeobecná správa 145/1995)
 
Informácie pre rodičov k vybaveniu rodného listu pri narodení dieťaťa
 
V zmysle § 1 ods. 1 Zák.č. 300/93 Z.z , je potrebné, aby vyhlásenie o mene dieťaťa podpísali obaja rodičia (matka v pôrodnici, otec pri prevzatí rodného listu dieťaťa na matrike) 
 
Ak sú rodičia dieťaťa manželia, otec predloží :
 • originál sobášneho listu
 • občiansky preukaz oboch rodičov
Ak je matka rozvedená viac ako 300 dní pred narodením dieťaťa, a nebude určovať otcovstvo :
 • občiansky preukaz matky
 • právoplatný rozsudok o rozvode 
Ak je matka rozvedená menej ako 300 dní pred narodením dieťaťa, musí byť do vybavenia zapretia otcovstva na súde zapísaný ako otec bývalý manžel. Ak bývalý manžel odmietne podpísať súhlas s menom na matrike, dieťaťu bude vystavený rodný list bez mena (len priezvisko).
Matka v tomto prípade predloží :
 • občiansky preukaz matky
 • zistiť trvalý pobyt bývalého manžela
 • právoplatný rozsudok o rozvode
 • sobášny list z rozvedeného manželstva 
Biologický otec bude do rodného listu zapísaný až po zapretí otcovstva bývalým manželom a určení otcovstva biologickým otcom.
 
Ak chce slobodná matka, alebo matka rozvedená viac ako 300 dní pred narodením dieťaťa určiť na matrike otcovstvo, musia prísť obaja rodičia a priniesť :
 • občianske preukazy
 • rodné listy
 • právoplatný rozsudok o rozvode 
Ak sa narodí dieťa slobodnej matke, ktorá nechce určiť otcovstvo musí prísť osobne a predložiť :
 • rodný list
 • občiansky preukaz
Ak nie sú tituly uvedené v občianskom preukaze, ani v sobášnom liste treba priniesť diplomy.
 
Matričné doklady môžu byť vydané len rodičom dieťaťa. Vo výnimočných prípadoch sa doklady vydajú osobe, ktorá predloží horeuvedené doklady a úradne overené splnomocnenie s vyhlásením otca o súhlase s vypísaným menom dieťaťa. 
        
začiatok  .
 

Správne poplatky

 Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch  - Vnútorná správa
 
VNÚTORNÁ SPRÁVA
 
Položka 16
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík.......................................................................................... 3 eurá
 
Položka 17
 
Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky ........15 eur
 
Položka 18
a) Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky pred matričným úradom,
v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt
30 eur
b) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 30 eur
c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti15) 100 eur
d) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 100 eur
e) Uzavretie manželstva medzi cudzincami 280 eur
f) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 280 eur
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím.
2. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným
úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.
2. Poplatok podľa tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky; to platí
aj v prípade, ak sa manželstvo uzatvára pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena f) tejto položky, poplatok podľa písmena d) alebo e) tejto položky sa nevyberie.