SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Osvedčovacia agenda

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami upravuje zákon č. 599/2001  Z.z.  Podľa zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s účinnosťou od 1. 1. 2002 - §-u 4 ods. 2 písm. p) obec pri výkone samospráv vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách. Je potrebné upozorniť na skutočnosť , že v danom prípade sa jedná o výkon samosprávnej pôsobnosti obce alebo mesta – t.j. originálna kompetencia obce alebo mesta.

Osvedčovanie listín

Osvedčovanie listín sa vykonáva na základe osobnej, ústnej  žiadosti, prípadne písomnej žiadosti.  Osvedčovaním odpisov a kópií listín obecný úrad potvrdzuje, že sa kópia listiny zhoduje s originálom. Preto je pri osvedčovaní vždy potrebné predložiť aj originál listiny.  Za originál listiny sa považuje aj už osvedčená kópia. Pri osvedčovaní listín pracovník neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine 
Obec nevykonáva osvedčenie

  • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
  • ​odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
  • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických  informácií katastra nehnuteľností,
  • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
  • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),
  • ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v  českom jazyku 
  • ​ak ide o zmenky.      

Potrebné doklady: Originál listiny (príp. osvedčená kópia) a jej čitateľná čiernobiela kópia
Vybavuje : pracovníčky obecného úradu
Lehota : na počkanie 
Správny poplatok za osvedčenie listiny za jednu stranu je 2,00 €, ktorý zaplatíte v pokladni obecného úradu. (položka 2 písm.c) I.časť Všeobecná správa 145/1995) 

Osvedčovanie podpisov

Pri osvedčovaní podpisu na listinách je možné úkon vykonať len na základe   osobnej, ústnej žiadosti osoby, ktorej podpis sa osvedčuje. Osoba, ktorej podpis sa osvedčuje musí byť vždy prítomná, nesmie ju podpísať iná osoba. Podpisuje sa pred pracovníkom, ktorý podpis osvedčuje. Svoju totožnosť pri osvedčovaní preukazuje občan platným občianskym preukazom, alebo pasom. 
Potrebné doklady : Občiansky preukaz, alebo cestovný pas  
Vybavuje : pracovníčky obecného úradu 
Lehota : na počkanie   
Správny poplatok : Za osvedčenie jedného podpisu je 2,00 € ,ktorý zaplatíte v pokladni obecného úradu. Pri osvedčení podpisu je možné výšku poplatku zvýšiť až o 100%, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti.

Správne poplatky sa nevyberajú

Od správnych poplatkov sú oslobodené štátne orgány, obce, VÚC a rozpočtové organizácie,Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach , ktoré vykonáva v mene SR, Diplomatický zástupcovia poverení v SR, konzuli z povolania a ďalšie osoby , ktoré podľa medzinárodného práva používajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť. Súdy, notári pri výkone činnosti súdneho komisára podľa osobitného predpisu a exekútori pri výkone exekúcie podľa osobitného predpisu. 
Ďalej sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných predpisov :

  • o soc. zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia, nemocenského poistenia, štátnych soc. dávok a sociálnej pomoci
  • o priestupkoch
  • slobodnom prístupe k informáciám