SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Práva a povinnosti obce

Výber

z platných právnych predpisov upravujúcich práva a povinnosti obce a jej obyvateľov

V súvislosti so zmenami, ktoré nastali zmenami v pôsobnosti obcí podľa zákona č. 416/2001 Z.z. o presunoch niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce, v dôsledku nedostatočnej informovanosti a neznalosti právnych predpisov, dochádza k častým nedorozumeniam pri vzťahu obec – občan, resp. štátny orgán – občan. V snahe odstrániť tieto nedorozumenia vydávame v podmienkach obce nasledovný výber z platných právnych predpisov upravujúcich právomoci obcí, základné občianske práva a povinnosti obyvateľov obce z hľadiska občianskeho práva s osobitným zreteľom na vlastnícke práva, matriky, osvedčovanie listín a podpisov na listinách, dodržiavanie povinností stavebníkov drobných stavieb, vyrubovanie a platenie miestnych daní a miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, požiarnu ochranu, ochranu životného prostredia, zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu, sociálna starostlivosť, chov a držanie psov a iné.

I.Všeobecné právne predpisy:

Základným zákonom Slovenskej republiky je Ústava Slovenskej republiky, ktorá bola prijatá pod č. 460/1992 Zb. a zmenená ústavnými zákonmi č. 244/1998 Z.z. č. 9/1999 Z.z. a č. 90/2001 Z.z. Ústava SR nadobudla účinnosť dňom 1992. Základné práva a slobody sú upravené v druhej hlave Ústavy a územná samospráva a jej úlohy sú zakotvené v štvrtej hlave Ústavy.

Pre každého obyvateľa Slovenskej republiky je mimoriadne dôležitý zákon č. 1/1993 Z.z., o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ktorý v § 2 ustanovuje : „O všetkom čo bolo v Zbierke zákonov uverejnené, platí domnienka, že dňom uverejnenia sa stalo známym každému, koho sa to týka, domnienka o znalosti vyhlásených všeobecne záväzných právnych predpisov je nevyvrátiteľná.“ Toto ustanovenie znamená, že neznalosť právneho predpisu nie je ospravedlniteľná a každý je povinný konať tak, aby jeho konanie bolo v súlade s platným právnym predpisom.

II. Územná samospráva – úlohy obcí:

Postavenie a úlohy obcí ustanovuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Podľa tohto zákona je obec samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky, ktorý združuje osoby, ktoré majú na území obce trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou. Základnou úlohou obce je výkon samosprávy, starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potreby obyvateľov. Obec pri výkone samosprávy samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku.

Samospráva obce je vykonávaná orgánmi obce, ktorými sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce, hlasovaním obyvateľov obce a verejným zhromaždením obyvateľov obce.

Obec pri výkone samosprávy plní úlohy najmä:

 • vykonáva úkony na zabezpečenie riadneho hospodárenia s nehnuteľným a hnuteľným majetkom obce,
 • zostavuje rozpočet obce a záverečný účet obce a hospodári podľa neho – zákon č. 583/2004 z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,,
 • rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad ako správca týchto daní a poplatku,
 • zabezpečuje výstavbu, údržbu a správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych a športových zariadení a pod.,
 • plní úlohy v oblasti nakladania s komunálnym odpadom, udržiavanie čistoty obce, spravuje verejnú zeleň, verejné osvetlenie, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd a pod.
 • plní úlohy stavebného úradu,
 • plní úlohy v oblastiach ochrany životného prostredia, zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, kultúry a športu, ochrany spotrebiteľa, zásobovania obcí, určovania pravidiel času predaja v obchodných zariadeniach, správy trhovísk,
 • vykonáva vlastnú investičnú a podnikateľskú činnosť,
 • organizuje hlasovanie obyvateľov o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,
 • zabezpečuje verejný poriadok, ochranu kultúrnych pamiatok a prírodných hodnôt,
 • plní úlohy na úseku sociálnej pomoci,
 • vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách.
 • rozhoduje o pridelení súpisného a orientačného čísla stavby

Všetky tieto úlohy vykonáva obce v súlade so zákonom o obecnom zriadení a osobitným zákonov prijatých na realizáciu vyššie uvedených úloh. Na plnenie úloh samosprávy vykonávanej obcou alebo ak to stanovuje zákon, obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia, ktoré sú záväzné pre všetkých obyvateľov obce. Všeobecne záväzné nariadenie obce je prijímané obecným zastupiteľstvom trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov. Návrh nariadenia sa zverejňuje na úradnej tabuli najmenej 15 dní pre rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Prijaté nariadenie sa zverejňuje v obci na úradnej tabuli a obvyklým spôsobom a účinnosť nadobúda 15-dňom po zverejnení.

V súvislosti s prechodom niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce podľa zákona č. 416/2001 Z.z. prešli na obce nasledovné pôsobnosti :

 • na úseku pozemných komunikácií – kompetencie súvisiace s úlohami stavebnotechnického vybavenia ciest a MK, /od 1.1.2004/, poskytovanie údajov z technickej evidencie ciest a MK /od 1.1.2004/ a vykonávanie úloh špeciálneho stavebného úradu pre MK a účelové komunikácie / od 1.1.2003/.
 • na úseku vodného hospodárstva – s účinnosťou od 1.1.2002 prešli pôsobnosti v rozhodovacej činnosti na úseku vydávania povolení, súhlasov a určovacie oprávnenia nakladania s vodami na území obce s osobitným zreteľom na schvaľovanie kanalizačných poriadkov a rozhodovanie o prípojkách v prípade sporov o zriadení prípojky.
 • na úseku matrík – vedenie matričných kníh – kniha narodení, kniha manželstiev, kniha úmrtí, a celá matričná agenda prešla na obce od 1.1.2002.
 • s účinnosťou od 1.1.2002 prešla na obec osvedčovacia agenda listín a podpisov na listinách, znamená to, že každá listina a podpis na listine s použitím na území Slovenskej republiky môže byť osvedčená na obecnom úrade.
 • na úseku sociálnej pomoci prešla na obce pôsobnosť poskytovania starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a opatrovateľskej služby – tam, kde zariadenia boli zriadené a tiež i kompetencie na zriadenie týchto zariadení,
 • od 1.1.2003 sa obce stali stavebnými úradmi v celom rozsahu s výnimkou vyvlastňovacieho konania.
 • v oblasti ochrany prírody obec od 1.1.2002 vykonáva štátnu správu vo veciach ochrany drevín,
 • na úseku školstva obec od 1.7.2002 vykonáva štátnu správu na úseku základných škôl a školských zariadení, právomoci na úseku telesnej kultúry prešli na obec s účinnosťou od 1.7.2002,
 • v oblasti zdravotníctva obec nadobudla právomoci najmä v zriaďovacej právomoci ambulancií.

III. Občiansky zákonník: /zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov/

V oblasti občianskoprávnych vzťahov vzniká množstvo sporov pri uplatňovaní vlastníckych práv. Riešenie týchto sporov je právomoci súdov. Obce ako samosprávne orgány nie sú oprávnené tieto spory riešiť, pôsobia na účastníkov v tom smere aby medzi nimi došlo k dohode o odstránení sporných záležitostí /§ 3 ods. 2 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov/. Pri zrejmom porušení pokojného stavu môže obec podľa § 5 Občianskeho zákonníka rozhodnutím predbežne zásah zakázať alebo uložiť aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde.

Pri výkone vlastníckych práve sa vlastník veci musí zdržať všetkého čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo ho ohrozoval pri výkone jeho práv /§ 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka/ :

 • vlastník nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo susedný pozemok úpravami pozemku alebo stavby – napr. zvedenie odtoku vody na susedovu stavbu resp. pozemok a pod.
 • vlastník nesmie nad mieru, ktorá je obvyklá obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami,
 • nesmie nechať vnikať chované zvieratá na susediaci pozemok,
 • nesmie nešetrne alebo v nevhodnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromov alebo odstraňovať vetvy stromov, ktoré presahujú na jeho pozemok,
 • súd môže nariadiť ak je to potrebné, že vlastník pozemku je povinný pozemok oplotiť, /§127 ods. 2/, lastník pozemku je povinný umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoj pozemok resp. svoje stavby, pokiaľ susedná stavba vyžaduje nevyhnutnú údržbu alebo opravu, alebo pozemok obhospodárenie. Za prípadnú škodu zodpovedá ten, kto škodu spôsobí.

Nadobúdanie vlastníctva:

vlastníctvo sa nadobúda kúpnou, darovacou alebo inou zmluvou, dedením, rozhodnutím štátneho orgánu alebo iných skutočností ustanovených zákonom, pri prevode vlastníctva hnuteľných vecí sa nevyžaduje písomná kúpna zmluva, pri nehnuteľnostiach je písomná zmluva predpokladom platnosti prevodu a účinnosť nastáva zápisom vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností,

Vydržanie:
pri hnuteľných veciach sa oprávnený držiteľ stáva vlastníkom veci ak ju má v nepretržitej držbe po dobu troch rokov, pri nehnuteľnostiach sa vyžaduje nepretržitá a oprávnená držba po dobu desať rokov,

V. Drobné stavby a ich povoľovanie

Dňom 1.8.2000 nadobudol účinnosť zákon č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov. Touto novelou stavebného zákona sa upresnil rozsah kompetencií obcí a rozšírenie ich pôsobnosti v oblasti stavebného konania.

Podľa tejto novely obec prijíma a vybavuje ohlásenia drobných stavieb, stavebných úprav, udržiavacích prác a ostatných stavieb a zariadení vymenovaných v § 55 ods. 2 stavebného zákona.
Súčasne obci pribudli oprávnenia na prejednávanie stavebných priestupkov a ukladanie pokút za uskutočňované drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce bez ohlásenia.

Za drobnú stavbu sa podľa cit. novely považuje stavba do plošnej výmery 25 m2 a výšky prízemnej drobnej stavby do 5 m. Do tejto kategórie patria i stavby garáží v uvedených výmerách. Pri drobných stavbách sa kolaudačné konanie nevykonáva.
Plynová prípojka so stavebnými úpravami sa považuje za drobnú stavbu a postačuje ohlásenie obci.
Stavebné úpravy na ktoré postačuje ohlásenie obci sú tie úpravy, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa verejné záujmy.
Stavebník drobnej stavby v ohlásení obci uvádza :
miesto stavby, druh a parc. č. KN,
druh a rozsah ohlasovanej stavby,
účel ohlasovanej stavby a označenie objektu ku ktorému bude plniť doplnkovú funkciu,
jednoduchý technický opis uskutočnenia stavby,
doklady preukazujúce vlastníctvo alebo iné právo k pozemku, - od 01. 08. 2018 táto povinnosť zanikla (tzv.zákon proti byrokracii)
vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností ak sa použijú susedné nehnuteľnosti pri realizácii stavby,

Drobnú stavbu, stavebnú úpravu možno začať uskutočňovať až po doručení písomného oznámenie obce, že nemá námietok voči jej uskutočneniu.

V. Miestne dane a miestny poplatok:

Miestne dane:

Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach novým spôsobom stanovuje predmet dane z nehnuteľností – daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Súčasne stanovuje daňovníkov dane z nehnuteľností, ktorými sú právnické a fyzické osoby vlastniace nehnuteľnosti nachádzajúce sa na území obce. Sadzbu dane z nehnuteľností v súlade so zákonom stanovuje obec ako správca dane z nehnuteľností, každoročne všeobecne záväzným nariadením. Základnou povinnosťou každého daňovníka je predloženie daňového priznania k dani z nehnuteľností v zákonom stanovenej lehote, resp na základe vyžiadania správcu dane.
Zákon stanovuje ďalšie miestne dane :
daň za psa,
daň za užívanie verejného priestranstva,
daň za ubytovanie,
daň za predajné automaty,
daň za nevýherné hracie prístroje,

Miestne poplatky:

Zákon č. 582/2004 Z.z. stanovuje miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Miestne dane a miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sú súčasťou príjmov obce a sú stanovené zákonom č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Obec všeobecne záväzným nariadením stanovuje sadzby miestnych daní a miestneho poplatku, ktoré je možné vyberať na území obce, ich sadzbu a splatnosť miestnej dane a poplatku. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. Daňové konanie sa spravuje zákonom o miestnych daniach a miestnom poplatku a zákonom č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

VI. Požiarna ochrana:

Obec plní úlohy stanovené zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, najmä : vykonáva preventívne protipožiarne kontroly na území obce – v súkromných domoch a u podnikateľov, ktorí nepodliehajú štátnemu dozoru, rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru a kontroluje ich plnenie, rozhoduje o vylúčení vecí, ktoré môžu byť príčinou vzniku požiaru. Obyvatelia obce sú povinní správať sa tak, aby svojou činnosťou nespôsobili vznik požiaru a splnili pokyny obce a orgánov hasičského záchranného zboru.

VII. Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu:

Zákon o odpadoch č. 223/ 2001 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť od 1.7.2001 upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, právnických a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, určuje, že pôvodcom odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, určuje spôsob zberu, zhromažďovania a zneškodňovania odpadu. Zákon o odpadoch určuje, že komunálnym odpadom je odpad z domácností vznikajúci na území obce pri činnosti fyzických osôb, ako aj odpady vznikajúce pri činnosti obce pri čistení verejných priestranstiev a komunikácií, pri údržbe verejnej zelene a pri údržbe cintorínov. Povinnosti obyvateľov obce pri zbere, zhromažďovaní a likvidácii komunálneho odpadu sú stanovené vo všeobecne záväznom nariadení obce o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu.

VIII.Povinnosti držiteľov a chovateľov psov:

Podrobná úprava povinností držiteľov a chovateľov psov na území obce je uvedená vo všeobecne záväznom nariadení obce o chove a držaní psov, ktoré bolo vydané podľa zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.Toto nariadenie kategoricky stanovuje povinnosti chovateľov a držiteľov psov týkajúce sa evidencie psov, povinností súvisiace s vodením psa, zákazové a sankčné opatrenia.

Nahliadnuť do uvedených právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení vydaných obcou možno nahliadnuť v úradných hodinách na obecnom úrade.