SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Žiadosť, podnet, návrh

Žiadosti, Podnety, Návrhy môžte podať:

 • písomne poštou na adresu: Obec Lovinobaňa, SNP 356/1,985 54  Lovinobaňa
 • osobne priniesť v písomnej forme do podateľne obce v sídle Obecného úradu, SNP 356/1,Lovinobaňa
 • prípadne osobne na Obecný úrad v Lovinobani, kde bude s Vami spísaný úradný záznam

Postup ktorý musí obec dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, podnetov, návrhov, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať je stanovená zákonom  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Obec musí dodržiavať aj osobitné právne predpisy, ktoré upravujú konkrétne typy konaní.

Prehľad predpisov, podľa ktorých obec koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k obci: 
 1. Zákon č. 460/2007 Z.z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 13)
 2. Zákon č. 343/2007 Z.z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon) (§ 45 ods. 5)
 3. Zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona o priestupkoch (§ 22 a 23 v nadväznosti na § 24 ods. l písm. c) zákona č. 372/1990 Zb.)
 4. Zákon č. 17/2007 o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 9 až 11)
 5. Zákon č. 538/2005 Z.z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 47 ods. 3 písm. b))
 6. Zákon č. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami (§ 43 ods. 3)
 7. Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) (§ 3 ods. 2, 22a, § 22c)
 8. Zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 11 ods. 4)
 9. Zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 54 až 56)
 10. Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 78 a § 80)
 11. Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 6 ods. 4 a § 37 ods. 1 písm. b) v nadväznosti na § 31 zákona č. 372/1990 Zb.)
 12. Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (§ 63 ods. 3 písm. d) a § 77 ods. 3 písm. a))
 13. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) (§ 105 až 107 v nadväznosti na § 117 ods. l)
 14. Zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) (§ 34 ods. 1 písm. g) a § 38)
 15. Zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia (§ 8 ods. 3)
 16. Zákon č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov (§ 7; Obec pri prejednávaní týchto priestupkov nepostupuje podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, ale podľa správneho poriadku (zákon č. 71/1967 Zb.).
 17. Zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 12)
 18. Zákon č. 315/1992 Zb. o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach (§ 10 v nadväznosti na § 47 ods. 2 zákona č. 372/1990 Zb.)
 19. Zákon č. 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov (§ 31 ods. 3 a 4)
 20. Zákon č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb (§ 12 )
 21. Zákon č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami (§ 10)
 22. Zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach (§ 7)
 23. Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve (§ 14a)
 24. Zákon č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave (§ 30 písm. f) a g))
 25. Zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach (§ 36 ods. 9 a § 39 ods. 3)
 26. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (§ 13 ods. 9 a 10)
 27. Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (§ 52 písm. d) a § 86 písm. b))