SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Pridelenie súpisného čísla

 

Povinnosť vlastníka budovy je mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a tabuľkou s orientačným číslom. Ak je na správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, povinnosť plní toto spoločenstvo. Ak je na správu domu uzatvorená zmluva o výkone správy, túto povinnosť plní správca.Tabuľlku so súpisnom čísle obdrží žiadateľ od obci bez poplatku. Tabuľku s orientačným číslom obstaráva na vlastné náklady stavebník, ktorý tiež zabezpečuje pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom a tabuľky s orientačným číslom na vlastné náklady. Tabuľka so súpisným číslom a tabuľka s orientačným číslom sa umiestňujú vedľa seba tak, aby boli z ulice dobre viditeľné a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy. Porušením niektorých z týchto vyššie uvedených povinnosti sa osoba dopúšťa správneho deliktu, pričom právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi – obec/mesto uloží pokutu až do 6 638 eur.

Zápis stavby do katastra

 • dokončená/nová stavba: obec vydá oznámenie o pridelení súpisného čísla na základe žiadosti stavebníka + zameranie adresného bodu, právoplatné kolaudačné rozhodnutie
 • ak   kolaudačné  rozhodnutie  alebo  užívacie  povolenie  k stavbe  nadobudlo   právoplatnosť   do 1. októbra 1976, stavba sa zapíše na základe oznámenia obce, kedy bola stavba skončená, aké jej bolo pridelené súpisné číslo a kto bol jej stavebníkom.

Stavba postavená po roku 1976

Ak žiadatelia nevlastnia kolaudačné rozhodnutie u stavby postavenej po roku 1976, je potrebné:

 • požiadať stavebný úrad o vydanie dodatočného povolenia na stavbu
 • ​prípadne doklad o nadobudnutí stavby do vlastníctva (napr. právoplatné rozhodnutie o dedičstve, kúpna zmluva, právoplatné kolaudačné rozhodnutie, resp. v prípade staršej stavby osvedčenie stavby podľa §104 zákona číslo 50/1976 Zb., prípadne iný doklad o nadobudnutí práv k stavbe, napr. právoplatné rozhodnutie o dedičstve, kúpna zmluva, ktorej vklad bol povolený katastrálnym úradom)

Konanie o dodatočnom povolení stavby sa vykoná ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia.

Obec v danom prípade pre stavby postavené po roku 1976 nevydá oznámenie o súpisnom čísle. Vlastník stavby musí spolupracovať so stavebným úradom a zlegalizovať stavbu!

Stavba postavená pred rokom 1976

 • V prvom rade by mal vlastník zistiť, kto bol stavebník (zistiť to môže na katastrálnom úrade – a tom kto bol vlastník pozemku a príp. nehnuteľnosti, čestné prehlásenie žiadateľa, doklad o platení dane z nehnuteľnosti za dané obdobie, rozhodnutím o prípustnosti stavby vydanej pred rokom 1976, príp. čestnými prehláseniami svedkov o postavení stavby pred rokom 1976). Ak sa nezistí kto bol stavebníkom je potrebné čestné prehlásenie + doložiť vyhlásenie svedkov.
 • Zameranie adresného bodu
 • ​Kúpnopredajné zmluvy zmeny majiteľov

Zrušenie súpisného čísla

Ak bolo vydané rozhodnutie o odstránení stavby, obec vydá oznámenie o zrušení súpisného a orientačného čísla

 • Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla .
 • Právoplatné búracie povolenie alebo doklad o odstránení stavby

Ak nebolo vydané rozhodnutie o odstránení stavby, údaje o stavbe sa vymažú na základe návrhu, ktorého prílohou je potvrdenie stavebného úradu alebo obce, že stavba neexistuje a obec vydá aj Oznámenie o zrušení súpisného čísla 

Stavba vplyvom poveternostných podmienok spadla a obec nariadila odstránenie ruín

 • Zápis stavby v katastrálnom operáte nemožno zrušiť na základe potvrdenia obce. Je potrebné postupovať v súlade s ustanoveniami § 88 ods. 2, § 90 ods.2 a § 105 ods. 2 písm. e) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, z ktorých vyplýva, žena zrušenie stavby v katastrálnom. operáte je potrebné rozhodnutie o odstránení stavby. Toto rozhodnutie je listina na zrušenie zápisu stavby v katastri nehnuteľností.
 • ​Ak stavba už neexistuje možno zápis stavby zrušiť na základe oznámenia o zrušení súpisného čísla   stavby   vydanej   obcou   a   potvrdenia   stavebného   úradu   alebo   obce,    postup   ako v predchádzajúcom texte.

Vybavuje: Žiadosť  spolu so všetkými potrebnými podkladmi podávajte :
Iveta Dančová, 047/45 12 515, 
Poplatok : bez poplatku
Lehota vybavenia : 30 dní