SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Investície a rozvoj obce

.

 

Informácia o investíciách a rozvoji obce v roku 2020.

 

 • výstavba Novej materskej školy, na ktorý máme schválený nenávratný finančný príspevok vo výške cca 432 000 €. Pri rozpočtovom náklade stavby vyše 1 200 000 €. Po vysúťažení zhotoviteľa stavby obec zahájila výstavbu v marci roku 2019. Táto  investícia je v súčasnej dobe, ako je možné vidieť, pred dokončením. Po dlhej dobe pribudne do majetku obce nový pekný objekt potrebný pre rozvoj a rast našich najmenších obyvateľov.
 • ďalšou aktivitou obce, na ktorú sú vyčlenené financie, je projekt pod názvom Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Lovinobaňa, na ktorý nám bola poskytnutá dotácia 274 640 €. Tento projekt je po obsahovej stránke ukončený, no je potrebné ho ukončiť ešte po finančnej stránke.  V rámci tohto, bola vykonaná rekonštrukcia budovy starej kotolne, ktorá bude slúžiť ako sklad a garáž pre techniku. Ďalej boli vybudované dve stojiská s polozapustenými podzemnými kontajnermi pre zber zmesového komunálneho odpadu  a bola nám dodaná vlečka pre traktor, nosič kontajnerov a 5 ks veľkoobjemových kontajnerov.
 • Koncom apríla boli zahájené práce na zateplení fasády budovy obecného úradu, kde nám bola poskytnutá dotácia z Úradu vlády vo výške 40 000 €.

 

Investičné akcie 2015-2018

 

v roku 2015

dokončiť začatú rekonštrukciu chodníka pri štátnej ceste I/50 a na ulici M.R.Štefánika v hodnote 82437 €
dokončiť rekonštrukciu poddimenzovanej kanalizácie na ul. Komenského v hodnote 27640 €
zrekonštruovať rozpadajúci sa asfaltový kryt na celej ulici Mierová v hodnote 57000 €
zabezpečiť výmenu okenných výplní v budove obecného úradu v časti záchrannej služby
pracovať na projekte a zabezpečiť projektovú dokumentáciu pre novú materskú školu

v roku 2016

opraviť strešnú krytinu objektu starej kotolne na sídlisku za 8890 €
vymeniť zostávajúce okná a dvere na budove obecného úradu v hodnote 10809 €
vymeniť vo vykurovaných častiach budovy domu služieb okná a dvere v hodnote 24941€
začať s rekonštrukciou chodníka na ulici SNP

v roku 2017

ukončiť rekonštrukciu chodníka na ulici SNP II. etapa v hodnote 239859 €
vymeniť okná, dvere a vykonať maliarske práce v budove klubu dôchodcov za vyše 4000 €
vybudovať asfaltovú plochu za domom služieb pre otáčanie sa zásobovacích vozidiel za 4500 €
zrekonštruovať kanalizáciu pod chodníkom na ulici SNP za 5836 €. Zhotoviť novú dažďovú kanalizáciu pri policajnej bytovke za 1700 €
vykonať rekonštrukciu asfaltového krytu miestnych komunikácií (Podhájska, Komenského, Záhradkárska, Včelárska a Farská/ v hodnote 97519 €
zakúpiť z dotácie vo výške 1400 € výzbroj a výstroj pre dobrovoľných hasičov

v roku 2018

rekonštruovať chodníky na uliciach Štefánikova, časť Školská a Železničná po nadjazd v hodnote 123973
rekonštruovať asfaltový kryt na uliciach B. Nemcovej, Timravy, Partizánska, Mlynská v hodnote 67568 €
vykonať náter plechovej časti strechy a vymeniť nové okná a dvere na kultúrnom dome v Uderinej v hodnote 8300 €
opäť zakúpiť z dotácie vo výške 1400 € výzbroj a výstroj pre dobrovoľných hasičov
Všetky hore uvedené a veľmi potrebné investície za uplynulé volebné obdobie vo výške vyše 760 000 €, boli financované z vlastných zdrojov obce, z toho dôvodu, že na takéto investície neboli poskytované dotácie, respektíve naša obec sa nemohla o ne uchádzať.

Rozpracované akcie:

ťažko sa rodiaci projekt výstavby novej materskej školy, na ktorý má obec schválenú dotáciu vo výške 432250 €, kde je už konečne ukončené verejné obstarávanie, vykonáva sa jeho kontrola a malo by sa pristúpiť začiatkom roka k výstavbe
obec má schválenú dotáciu 260908 € na projekt „Dobudovanie triedeného zberu“, kde v rámci tohto sa vykoná rekonštrukcia budovy starej kotolne, vybudujú sa stojiská pre kontajnery na zmesový komunálny odpad a zakúpi sa manipulačná technika
zabezpečuje sa verejné obstarávanie pre projekt pre ZŠ pod názvom „V modernej škole vzdelanie pre každého“ kde je schválená dotácia 42245 €
realizuje sa obnova pamätníka na ktorý obec získala dotáciu 6000 €
realizujú sa práce na zateplení kultúrneho dom na ktoré obec získala dotáciuu v hodnote 50000 €
obec podala po vypracovaní projektovej dokumentácie a zabezpečení stavebného povolenia žiadosť, na získanie dotácie z Environmentálneho fondu na veľmi potrebnú rekonštrukciu čistiarne odpadových vôd

 

Investičné akcie 2011-2014

 

 • zrekonštruovať Základnú školu pavilon „A“ (výmena okien a dverí, zateplenie, rekonštrukcia sociálnych zariadení, rozvodov vody kanalizácie a čiastočne aj elektro-rozvodov, rekonštrukcia vstupného schodišťa a vybavenie učební výpočtovou technikou a interaktívnymi tabuľami),

 

 • zrealizovať projekt „Regenerácia centrálnej zóny obce Lovinobaňa“ v rámci ktorého bola rekonštruovaná ulica Školská, cesty a chodníky na sídlisku Štvrť 1. mája, nová autobusová zastávka, uličné osvetlenie, zeleň a vybavenie predmetného územia o odpadkové koše a detské atrakcie,
 • zrealizovať „Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodní“ v rámci ktorého boli zriadené v lesoch a kopcoch vodozádržné systémy ako priehradky, odrážky, hrádze, vsakovacie jamy, rigoly a kamenné hrádze v miestach, kde dochádzalo ku kumulovaniu zrážkových vôd, ktoré v roku 2010 spôsobili záplavy, a tiež vyčistiť od nánosov odvodňovací kanál (bývalý mlynský náhon pod Lovinitom)
 • vykonať čiastočnú opravu povodňami poškodeného asfaltového krytu na ulici Záhradkárska a Včelárska,
 • postupne rekonštruovať kultúrny dom v Lovinobani (vymaľovať, vybrúsiť a nalakovať podlahu, rekoštruovať a zatepliť strechu, vymeniť okná a dvere, rekonštrukciou vybudovať nové WC a príručnú kuchynku),
 • realizovať ďalšiu čiastočnú rekonštrukciu rozhlasu (na ulici. Školská a Štefánikova),
 • rekonštruovať dve autobusové zastávky pri štátnej ceste I/50,
 • dokúpiť strojné vybavenie do kuchyne základnej školy – úmývačku riadu, 
 • zakúpiť nový traktor s predným náhonom,
 • zakúpiť nové terénne vozilo Niva Chevrolet,
 • pri štátnej ceste I/50 zo strany od Zvolena bol zabudovaný merač rýchlosti, na  ktorý poskytla financie Nadácia Allianz a obec,
 • zrealizovať projekt Nadácie Pontis spolufinancovaný tiež obcou, keď boli zakúpené odpadkové vrecia na separované zložky odpadu, 1000 litrové kontajnery, odpadkové koše, osvetové kalendáre pre domácnosti a drvič konárov,
 • vymeniť zostávajúcu polovicu strešnej krytiny na klube dôchodcov,
 • obnoviť náter plechovej strechy budovy sociálnych bytov,
 • zrealizovať kontinuálne meranie skutočne vypúšťaného množstva odpadových vôd na čističke,
 • zrekonštruovať hydroizoláciu striech kultúrneho domu v Uderinej a zasadačky v Lovinobani,
 • opraviť dopravnou nehodou zničenú studňu na ulici Janka Slobodu,
 • vybudovať malé detské ihrisko v Uderinej,
 • v rámci prevencie kriminality a projektu „Bezpečná obec“, bol zriadený kamerový systém,
 • vybudovať parkovisko pri zvonici katolíckeho kostola,
 • vysporiadať vlastníctvo pozemkov na ČOV,
 • zakúpiť novú kosačku na futbalový štadión,
 • zakúpiť nové strojné vybavenie pracovníkov obce pre vykonávanie opráv a údržby (drvič, krovinorezy, bubnová kosačka snehová fréza rozmetávač posypového materiálu a pod ).

V rámci investičnej výstavby sa koncom roku 2014

 • vykonala sa  rekonštrukcia časti chodníka pri štátnej ceste I/50 a ceste III. triedy /ul. SNP/,
 • bola započatá rekonštrukcia časti chodníka pri štátnej ceste III. triedy /ul. Štefánikova/,
 • boli zahájené práce na projekte „Rekonštrukcia uličného osvetlenia v obci Lovinobaňa“ , na ktorý obec získala nenávratný finančný príspevok ešte v roku 2012 no pre nenormálnu byrokraciu sa začína s prácami až teraz.

 

Investičné akcie 2006 - 2010

 

 • na dome služieb zrekonštruovať strešnú krytinu, vybudovať plynovú kotolňu, zatepliť steny pri schodištiach, vybudovať parkovisko s detským ihriskom a možnosťou posedenia, zriadiť predajňu COOP Jednota a k tomu zrealizovať stavebné úpravy, zariadiť posilňovňu s vybavením a odstrániť pri dome služieb smetisko aj s kontajnermi. Spolu bolo na tomto objekte preinvestované viac ako 49 tis. EUR
 • uskutočniť montáž úsporných uličných svietidiel,
 • realizovať čiastočnú rekonštrukciu rozhlasu (na ulici SNP až po križovatku na ul. Školská a k    cintorínu), zakúpiť rozhlasové ústredne do Lovinobane a Uderinej so spolufinancovaní z    Ministerstva financií SR spolu v hodnote viac ako 7,8 tis. EUR
 • vybudovať plynovú kotolňu pri kine
 • vybudovať tri nové autobusové zastávky a čiastočne opraviť lavičky
 • zrekonštruovať strechu požiarnej zbrojnice v Uderinej
 • zrekonštruovať sociálne zariadenia v kultúrnom dome v Uderinej
 • splynofikovať kuchyňu materskej školy, zakúpiť nové zariadenie a vybavenie spolu v hodnote     cez 5,5 tis. EUR
 • v materskej škole uskutočniť rekonštrukciu sociálnych zariadení, zakúpiť nábytok a  vybavenie, obstarať strážny zabezpečovací a kamerový systém, zakúpiť modernú výpočtovú    techniku pre vyučovanie, všetko spolu v hodnote viac ako 13,6 tis. EUR
 • dokúpiť strojné vybavenie do kuchyne základnej školy za takmer 5 tis. EUR
 • spolufinancovať rekonštrukciu strechy pavilónu B základnej školy (nová škola) za viac než 13,6 tis. EUR
 • na budove obecného úradu rekonštruovať výplne otvorov (okná, dvere), zakúpiť a uviesť do  prevádzky výpočtový program, ktorý prostredníctvom siete spojil pracovné činnosti jednotlivých  referátov, namontovať strážny a zabezpečovací systém,
 • zakúpiť nové služobné motorové vozidlo,
 • zakúpiť strojné vybavenie pracovníkov obce pre vykonávanie opráv a údržby (centrála    zváračka, čerpadlo, vŕtačky, uhlové brúsky, drvič, krovinorezy )

 

V rámci investičnej výstavby vo volebnom období 2007-2010 sa zrealizovalo nasledovné:

 

 • ukončila sa výstavba vodovodu a vodojemu v Uderinej v hodnote 40 tis. EUR, aj keď podmienkou kolaudácie je ešte dokúpenie pozemkov pod vodojemom a šachtou, čo je   v štádiu riešenia.
 • vykonala sa rekonštrukcia starej školy na sociálne byty, spolu s malou čistiarňou odpadových vôd v hodnote viac ako 109 tis. EUR, kde dokončenie stavby a kolaudáciu skomplikovala dodávateľská firma, ktorá sa dostala do konkurzu.
 • vykonala sa čiastočná rekonštrukcia upchatej kanalizácie na Štvrti 1. mája v hodnote   100 tis. €
 • získali sme finančné prostriedky na realizáciu rekonštrukcie budovy dielní pri ZŠ (vymenené okná, zateplenie obvodového plášťa, vnútorné úpravy podláh a omietok), v hodnote cez  37 tis. EUR.
 • podarilo sa získať finančnú pomoc na uskutočnenie rekonštrukcie budovy ZŠ - pavilón B nová škola ( výmena okien a zateplenie obvodového plášťa) v hodnote takmer 46 tis. EUR

Ďalej sa obec pokúšala získať aj dotácie zo štrukturálnych fondov.

Obec odfinancovala a zabezpečila spracovanie projektovej dokumentácie a spracovanie projektovej žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Lovinobaňa“ jedná sa o rekonštrukciu starej budovy základnej školy, kde sa má vykonať zateplenie obvodového plášťa, vymeniť okná a dvere, rekonštruovať sanitárnu inštaláciu a zrealizovať interaktívne vyučovanie. Na tento projekt obec získala nenávratný finančný príspevok vo výške 582 848,- EUR aj bez pomoci okresných funkcionárov strany SMER, ktorí sa týmto pri voľbe do VUC chválili. V súčasnej dobe prebieha verejná súťaž na dodávateľa stavebných prác.

Ďalším projektom, na ktorý sa podarilo získať nenávratný finančný príspevok vo výške 696 785,- EUR, je „Regenerácia centrálnej zóny obce Lovinobaňa“. Jeho predmetom je rekonštrukcia ciest a chodníkov na sídlisku Štvrť 1. mája a ulici Školská, rekonštrukcia osvetlenia, autobusová zastávka parkovacie plochy a parčík. Na spracovanie projektovej dokumentácie a projektovej žiadosti obec vynaložila 28 945,- EUR. V súčasnej dobe je ukončené verejné obstarávanie, v ktorom za dodávateľa stavby bol vybratý Váhostav a.s. a obec čaká na podpis dodatku k zmluve o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a s výstavbou je možné započať.

Obec zabezpečila a podala projektovú žiadosť na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Tento projekt by v rámci výmeny ešte úspornejších svietidiel, možnosti regulácie osvetlenia (vzhľadom na počet svietidiel, čas a intenzitu) zabezpečil ďalšiu úsporu el. energie.

Taktiež bol podaný projekt na zriadenie zberného dvora. V prípade kladného rozhodnutia by sa zrekonštruovala budova nefunkčnej kotolne na sídlisku Štvrť 1. mája, umiestnili by sa tam veľkoobjemové kontajnery na separované zložky odpadov, s ktorými sú v súčasnosti problémy. V rámci projektu by sa zakúpil aj nový výkonnejší traktor s predným náhonom a prídavnými manipulačnými zariadeniami pre nakladanie a manipuláciu s odpadmi, ktorý by zároveň slúžil aj na vyorávanie snehu. V súčasnej dobe používaný obecný traktor je ľahký, bez predného náhonu a je s ním problematické a nebezpečné pracovať na zľadovatelej a svahovitej ulici.