Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Investície a rozvoj obce

.

Informácia o investíciách a rozvoji obce v roku 2020.

 - výstavba Novej materskej školy, na ktorý máme schválený nenávratný finančný príspevok vo výške cca 432 000 €. Pri rozpočtovom náklade stavby vyše 1 200 000 €. Po vysúťažení zhotoviteľa stavby obec zahájila výstavbu v marci roku 2019. Táto  investícia je v súčasnej dobe, ako je možné vidieť, pred dokončením. Po dlhej dobe pribudne do majetku obce nový pekný objekt potrebný pre rozvoj a rast našich najmenších obyvateľov.

- ďalšou aktivitou obce, na ktorú sú vyčlenené financie, je projekt pod názvom Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Lovinobaňa, na ktorý nám bola poskytnutá dotácia 274 640 €. Tento projekt je po obsahovej stránke ukončený, no je potrebné ho ukončiť ešte po finančnej stránke.  V rámci tohto, bola vykonaná rekonštrukcia budovy starej kotolne, ktorá bude slúžiť ako sklad a garáž pre techniku. Ďalej boli vybudované dve stojiská s polozapustenými podzemnými kontajnermi pre zber zmesového komunálneho odpadu  a bola nám dodaná vlečka pre traktor, nosič kontajnerov a 5 ks veľkoobjemových kontajnerov.

- Koncom apríla boli zahájené práce na zateplení fasády budovy obecného úradu, kde nám bola poskytnutá dotácia z Úradu vlády vo výške 40 000 €.


Investičné akcie 2015-2018

v roku 2015

dokončiť začatú rekonštrukciu chodníka pri štátnej ceste I/50 a na ulici M.R.Štefánika v hodnote 82437 €
dokončiť rekonštrukciu poddimenzovanej kanalizácie na ul. Komenského v hodnote 27640 €
zrekonštruovať rozpadajúci sa asfaltový kryt na celej ulici Mierová v hodnote 57000 €
zabezpečiť výmenu okenných výplní v budove obecného úradu v časti záchrannej služby
pracovať na projekte a zabezpečiť projektovú dokumentáciu pre novú materskú školu

v roku 2016

opraviť strešnú krytinu objektu starej kotolne na sídlisku za 8890 €
vymeniť zostávajúce okná a dvere na budove obecného úradu v hodnote 10809 €
vymeniť vo vykurovaných častiach budovy domu služieb okná a dvere v hodnote 24941€
začať s rekonštrukciou chodníka na ulici SNP

v roku 2017

ukončiť rekonštrukciu chodníka na ulici SNP II. etapa v hodnote 239859 €
vymeniť okná, dvere a vykonať maliarske práce v budove klubu dôchodcov za vyše 4000 €
vybudovať asfaltovú plochu za domom služieb pre otáčanie sa zásobovacích vozidiel za 4500 €
zrekonštruovať kanalizáciu pod chodníkom na ulici SNP za 5836 €. Zhotoviť novú dažďovú kanalizáciu pri policajnej bytovke za 1700 €
vykonať rekonštrukciu asfaltového krytu miestnych komunikácií (Podhájska, Komenského, Záhradkárska, Včelárska a Farská/ v hodnote 97519 €
zakúpiť z dotácie vo výške 1400 € výzbroj a výstroj pre dobrovoľných hasičov

v roku 2018

rekonštruovať chodníky na uliciach Štefánikova, časť Školská a Železničná po nadjazd v hodnote 123973
rekonštruovať asfaltový kryt na uliciach B. Nemcovej, Timravy, Partizánska, Mlynská v hodnote 67568 €
vykonať náter plechovej časti strechy a vymeniť nové okná a dvere na kultúrnom dome v Uderinej v hodnote 8300 €
opäť zakúpiť z dotácie vo výške 1400 € výzbroj a výstroj pre dobrovoľných hasičov
Všetky hore uvedené a veľmi potrebné investície za uplynulé volebné obdobie vo výške vyše 760 000 €, boli financované z vlastných zdrojov obce, z toho dôvodu, že na takéto investície neboli poskytované dotácie, respektíve naša obec sa nemohla o ne uchádzať.

Rozpracované akcie:

ťažko sa rodiaci projekt výstavby novej materskej školy, na ktorý má obec schválenú dotáciu vo výške 432250 €, kde je už konečne ukončené verejné obstarávanie, vykonáva sa jeho kontrola a malo by sa pristúpiť začiatkom roka k výstavbe
obec má schválenú dotáciu 260908 € na projekt „Dobudovanie triedeného zberu“, kde v rámci tohto sa vykoná rekonštrukcia budovy starej kotolne, vybudujú sa stojiská pre kontajnery na zmesový komunálny odpad a zakúpi sa manipulačná technika
zabezpečuje sa verejné obstarávanie pre projekt pre ZŠ pod názvom „V modernej škole vzdelanie pre každého“ kde je schválená dotácia 42245 €
realizuje sa obnova pamätníka na ktorý obec získala dotáciu 6000 €
realizujú sa práce na zateplení kultúrneho dom na ktoré obec získala dotáciuu v hodnote 50000 €
obec podala po vypracovaní projektovej dokumentácie a zabezpečení stavebného povolenia žiadosť, na získanie dotácie z Environmentálneho fondu na veľmi potrebnú rekonštrukciu čistiarne odpadových vôd


Investičné akcie 2011-2014
zrekonštruovať Základnú školu pavilon „A“ (výmena okien a dverí, zateplenie, rekonštrukcia sociálnych zariadení, rozvodov vody kanalizácie a čiastočne aj elektro-rozvodov, rekonštrukcia vstupného schodišťa a vybavenie učební výpočtovou technikou a interaktívnymi tabuľami),

zrealizovať projekt „Regenerácia centrálnej zóny obce Lovinobaňa“ v rámci ktorého bola rekonštruovaná ulica Školská, cesty a chodníky na sídlisku Štvrť 1. mája, nová autobusová zastávka, uličné osvetlenie, zeleň a vybavenie predmetného územia o odpadkové koše a detské atrakcie,

zrealizovať „Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodní“ v rámci ktorého boli zriadené v lesoch a kopcoch vodozádržné systémy ako priehradky, odrážky, hrádze, vsakovacie jamy, rigoly a kamenné hrádze v miestach, kde dochádzalo ku kumulovaniu zrážkových vôd, ktoré v roku 2010 spôsobili záplavy, a tiež vyčistiť od nánosov odvodňovací kanál (bývalý mlynský náhon pod Lovinitom)

vykonať čiastočnú opravu povodňami poškodeného asfaltového krytu na ulici Záhradkárska a Včelárska,

postupne rekonštruovať kultúrny dom v Lovinobani (vymaľovať, vybrúsiť a nalakovať podlahu, rekoštruovať a zatepliť strechu, vymeniť okná a dvere, rekonštrukciou vybudovať nové WC a príručnú kuchynku),

realizovať ďalšiu čiastočnú rekonštrukciu rozhlasu (na ulici. Školská a Štefánikova),

rekonštruovať dve autobusové zastávky pri štátnej ceste I/50,

dokúpiť strojné vybavenie do kuchyne základnej školy – úmývačku riadu, 

zakúpiť nový traktor s predným náhonom,

zakúpiť nové terénne vozilo Niva Chevrolet,

pri štátnej ceste I/50 zo strany od Zvolena bol zabudovaný merač rýchlosti, na  ktorý poskytla financie Nadácia Allianz a obec,

zrealizovať projekt Nadácie Pontis spolufinancovaný tiež obcou, keď boli zakúpené odpadkové vrecia na separované zložky odpadu, 1000 litrové kontajnery, odpadkové koše, osvetové kalendáre pre domácnosti a drvič konárov,

vymeniť zostávajúcu polovicu strešnej krytiny na klube dôchodcov,

obnoviť náter plechovej strechy budovy sociálnych bytov,

zrealizovať kontinuálne meranie skutočne vypúšťaného množstva odpadových vôd na čističke,

zrekonštruovať hydroizoláciu striech kultúrneho domu v Uderinej a zasadačky v Lovinobani,

opraviť dopravnou nehodou zničenú studňu na ulici Janka Slobodu,

vybudovať malé detské ihrisko v Uderinej,

v rámci prevencie kriminality a projektu „Bezpečná obec“, bol zriadený kamerový systém,

vybudovať parkovisko pri zvonici katolíckeho kostola,

vysporiadať vlastníctvo pozemkov na ČOV,

zakúpiť novú kosačku na futbalový štadión,

zakúpiť nové strojné vybavenie pracovníkov obce pre vykonávanie opráv a údržby (drvič, krovinorezy, bubnová kosačka snehová fréza rozmetávač posypového materiálu a pod ).

V rámci investičnej výstavby sa koncom roku 2014

vykonala sa  rekonštrukcia časti chodníka pri štátnej ceste I/50 a ceste III. triedy /ul. SNP/,

bola započatá rekonštrukcia časti chodníka pri štátnej ceste III. triedy /ul. Štefánikova/,

boli zahájené práce na projekte „Rekonštrukcia uličného osvetlenia v obci Lovinobaňa“ , na ktorý obec získala nenávratný finančný príspevok ešte v roku 2012 no pre nenormálnu byrokraciu sa začína s prácami až teraz.

Investičné akcie 2006 - 2010

 • na dome služieb zrekonštruovať strešnú krytinu, vybudovať plynovú kotolňu, zatepliť steny pri schodištiach, vybudovať parkovisko s detským ihriskom a možnosťou posedenia, zriadiť predajňu COOP Jednota a k tomu zrealizovať stavebné úpravy, zariadiť posilňovňu s vybavením a odstrániť pri dome služieb smetisko aj s kontajnermi. Spolu bolo na tomto objekte preinvestované viac ako 49 tis. EUR
 • uskutočniť montáž úsporných uličných svietidiel,
 • realizovať čiastočnú rekonštrukciu rozhlasu (na ulici SNP až po križovatku na ul. Školská a k    cintorínu), zakúpiť rozhlasové ústredne do Lovinobane a Uderinej so spolufinancovaní z    Ministerstva financií SR spolu v hodnote viac ako 7,8 tis. EUR
 • vybudovať plynovú kotolňu pri kine
 • vybudovať tri nové autobusové zastávky a čiastočne opraviť lavičky
 • zrekonštruovať strechu požiarnej zbrojnice v Uderinej
 • zrekonštruovať sociálne zariadenia v kultúrnom dome v Uderinej
 • splynofikovať kuchyňu materskej školy, zakúpiť nové zariadenie a vybavenie spolu v hodnote     cez 5,5 tis. EUR
 • v materskej škole uskutočniť rekonštrukciu sociálnych zariadení, zakúpiť nábytok a  vybavenie, obstarať strážny zabezpečovací a kamerový systém, zakúpiť modernú výpočtovú    techniku pre vyučovanie, všetko spolu v hodnote viac ako 13,6 tis. EUR
 • dokúpiť strojné vybavenie do kuchyne základnej školy za takmer 5 tis. EUR
 • spolufinancovať rekonštrukciu strechy pavilónu B základnej školy (nová škola) za viac než 13,6 tis. EUR
 • na budove obecného úradu rekonštruovať výplne otvorov (okná, dvere), zakúpiť a uviesť do  prevádzky výpočtový program, ktorý prostredníctvom siete spojil pracovné činnosti jednotlivých  referátov, namontovať strážny a zabezpečovací systém,
 • zakúpiť nové služobné motorové vozidlo,
 • zakúpiť strojné vybavenie pracovníkov obce pre vykonávanie opráv a údržby (centrála    zváračka, čerpadlo, vŕtačky, uhlové brúsky, drvič, krovinorezy )

V rámci investičnej výstavby vo volebnom období 2007-2010 sa zrealizovalo nasledovné:

 • ukončila sa výstavba vodovodu a vodojemu v Uderinej v hodnote 40 tis. EUR, aj keď podmienkou kolaudácie je ešte dokúpenie pozemkov pod vodojemom a šachtou, čo je   v štádiu riešenia.
 • vykonala sa rekonštrukcia starej školy na sociálne byty, spolu s malou čistiarňou odpadových vôd v hodnote viac ako 109 tis. EUR, kde dokončenie stavby a kolaudáciu skomplikovala dodávateľská firma, ktorá sa dostala do konkurzu.
 • vykonala sa čiastočná rekonštrukcia upchatej kanalizácie na Štvrti 1. mája v hodnote   100 tis. €
 • získali sme finančné prostriedky na realizáciu rekonštrukcie budovy dielní pri ZŠ (vymenené okná, zateplenie obvodového plášťa, vnútorné úpravy podláh a omietok), v hodnote cez  37 tis. EUR.
 • podarilo sa získať finančnú pomoc na uskutočnenie rekonštrukcie budovy ZŠ - pavilón B nová škola ( výmena okien a zateplenie obvodového plášťa) v hodnote takmer 46 tis. EUR

Ďalej sa obec pokúšala získať aj dotácie zo štrukturálnych fondov.

Obec odfinancovala a zabezpečila spracovanie projektovej dokumentácie a spracovanie projektovej žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Lovinobaňa“ jedná sa o rekonštrukciu starej budovy základnej školy, kde sa má vykonať zateplenie obvodového plášťa, vymeniť okná a dvere, rekonštruovať sanitárnu inštaláciu a zrealizovať interaktívne vyučovanie. Na tento projekt obec získala nenávratný finančný príspevok vo výške 582 848,- EUR aj bez pomoci okresných funkcionárov strany SMER, ktorí sa týmto pri voľbe do VUC chválili. V súčasnej dobe prebieha verejná súťaž na dodávateľa stavebných prác.

Ďalším projektom, na ktorý sa podarilo získať nenávratný finančný príspevok vo výške 696 785,- EUR, je „Regenerácia centrálnej zóny obce Lovinobaňa“. Jeho predmetom je rekonštrukcia ciest a chodníkov na sídlisku Štvrť 1. mája a ulici Školská, rekonštrukcia osvetlenia, autobusová zastávka parkovacie plochy a parčík. Na spracovanie projektovej dokumentácie a projektovej žiadosti obec vynaložila 28 945,- EUR. V súčasnej dobe je ukončené verejné obstarávanie, v ktorom za dodávateľa stavby bol vybratý Váhostav a.s. a obec čaká na podpis dodatku k zmluve o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a s výstavbou je možné započať.

Obec zabezpečila a podala projektovú žiadosť na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Tento projekt by v rámci výmeny ešte úspornejších svietidiel, možnosti regulácie osvetlenia (vzhľadom na počet svietidiel, čas a intenzitu) zabezpečil ďalšiu úsporu el. energie.

Taktiež bol podaný projekt na zriadenie zberného dvora. V prípade kladného rozhodnutia by sa zrekonštruovala budova nefunkčnej kotolne na sídlisku Štvrť 1. mája, umiestnili by sa tam veľkoobjemové kontajnery na separované zložky odpadov, s ktorými sú v súčasnosti problémy. V rámci projektu by sa zakúpil aj nový výkonnejší traktor s predným náhonom a prídavnými manipulačnými zariadeniami pre nakladanie a manipuláciu s odpadmi, ktorý by zároveň slúžil aj na vyorávanie snehu. V súčasnej dobe používaný obecný traktor je ľahký, bez predného náhonu a je s ním problematické a nebezpečné pracovať na zľadovatelej a svahovitej ulici.