SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zástupca starostky obce

Ján Baláž  zástupca starostky obce   
+421 908 915 109,  balaz.jan@gmail.com  

Funkcia zástupcu starostu je vykonávaná v zmysle Zák. č. 369/1990 o obecnom zriadení:

(1) Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Ak obec má viac ako 20 000 obyvateľov, starosta môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov starostu, pričom určí ich poradie. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

(2) Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom.

(3) Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

(4) Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia [§ 13a ods. 1 písm. c) až i)], plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu; ak sú poverení zastupovaním dvaja zástupcovia starostu, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.       

 

OBEC  Lovinobaňa, SNP 356/1,  985 54  Lovinobaňa, IČO : 00316172  starostka obce:  Bc. Andrea Valachová

P o v e r e n i e

pre p. Jána Baláža, poslanca Obecného zastupiteľstva v Lovinobani, vydané starostkou obce Lovinobaňa, podľa ustanovenia § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na zastupovanie starostky obce Bc. Andrei Valachovej, vo volebnom období 2022-2026 s účinnosťou od 28.11.2022.

 

A./ Počas neprítomnosti starostky:

1.Krátkodobé zastupovanie – rozsah od 1 do 5 pracovných dní :

Výkon obecnej správy : 

 • podpisovanie rozhodnutí, potvrdení, stanovísk – v prípadoch, kde písomnosť má byť použitá v dobe zastupovania starostky,
 • podpisovanie účtovných a pokladničných dokladov v prípadoch, kde uvedené doklady musia byť použité v dobe zastupovania starostky,
 • zastupovanie obce na jednaniach so štátnymi orgánmi, právnickými a fyzickými osobami, bez právomoci uzavrieť zmluvy

2.Krátkodobé zastupovanie – rozsah od 6 do 35 pracovných dní :

Výkon samosprávnych činností :

 • zvolanie a vedenie zasadnutí obecného zastupiteľstva, obecnej rady s podpisom ich uznesení, v prípadoch mimoriadnych zasadnutí

Výkon obecnej správy :

 • podpisovanie rozhodnutí, potvrdení, stanovísk – v prípadoch, kde písomnosť má byť použitá v dobe zastupovania starostky,
 • podpisovanie účtovných a pokladničných dokladov v prípadoch, kde uvedené doklady musia byť použité v dobe zastupovania starostky,
 • zastupovanie obce na jednaniach so štátnymi orgánmi, právnickými a fyzickými osobami, s právomocou uzavrieť zmluvy po súhlase obecnej rady resp. poverení, ktoré vydá obecné zastupiteľstvo

3.Dlhodobé zastupovanie – rozsah od 36 do 100 pracovných dní :

 • zástupca starostky plní úlohy starostky vyplývajúce z ustanovenia § 13 ods. 4, písm. a), b), c), e), ods. 5, ods. 6, ods. 9 zákona o obecnom zriadení,
 • nie je oprávnený vydávať pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce, (§ 13 ods. 4 písm. d),
 • nie je povinný prehlbovať si vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu

                                             

4.Dlhodobé zastupovanie – rozsah nad 100 pracovných dní :

 • zástupca starostky plní úlohy starostky  obce vyplývajúce z ustanovenia § 13 ods. 4 až 10 zákona o obecnom zriadení v celom rozsahu

B./ činnosti vykonávané aj počas prítomnosti starostky :

 

 • podieľa sa na príprave všeobecne záväzných nariadení, smerníc obce, zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva, po stránke vecnej a obsahovej, na základe podnetov a usmernení starostky a komisií,
 • zástupca starostu je po celé svoje funkčné obdobie členom obecnej rady a v čase, keď zastupuje starostku, zvoláva a vedie jej zasadnutie,
 • usmerňuje činnosť komisií,
 • spolupracuje na zostavovaní plánu práce obecného zastupiteľstva a obecnej rady,
 • spolupracuje na tvorbe uznesení obecného zastupiteľstva,
 • koordinuje prácu komisií a vyhodnocuje ich činnosť,
 • vyhotovuje zápisnice zo zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva,
 • vyhodnocuje účasť poslancov na OR a OZ, vyhodnocuje činnosť komisií,
 • podieľa sa na tvorbe obecných novín

 

V Lovinobani, 28.11.2022

                                                                                 ...................................................

                                                                                         Bc. Valachová Andrea

                                                                                               starostka obce 

 

Poverenie v navrhovanom rozsahu prijímam:

 

V Lovinobani, 28.11.2022

                                                                                ................................................

                                                                                                Baláž Ján

                                                                                        zástupca starostky