SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

MZZO

Malé zdroje znečisťovania ovzdušia

 • Znečisťujúca látka je akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo alebo nepriamo do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie okrem látok, ktorých uvádzanie do ovzdušia je upravené osobitným predpisom.
 • Malým zdrojom znečisťovania sú technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným menovitým tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW , ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých zdrojov a stredných zdrojov, plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja.
 • Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia je právnická alebo fyzická osoba, ktorá má právo alebo možnosť prevádzkovať tento zdroj.
 • Na úseku ochrany ovzdušia plní obec funkciu delegovanej štátnej správy pre tzv. malé zdroje znečisťovania ovzdušia (zdroje s menovitým príkonom do 300 kW, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie...). 

1 ) Obec v prenesenom výkone štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia 

 • a) podieľa sa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného programu a prijaté opatrenia zahŕňa v územnom plánovaní
 • b) kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov,
 • c) vydáva súhlas pre malé zdroje podľa § 17 ods. 1 písm. a), c) a f),
 • d) uloží prevádzkovateľovi malého zdroja opatrenia na nápravu, ak neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia,
 • e) ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov pokuty,
 • f) môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja,
 • g) môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov,
 • h) môže vymedziť všeobecne záväzným nariadením na území obce alebo časti obce nízkoemisné zóny,
 • i) určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov,
 • j) nariadi zastavenie prevádzky malého zdroja, ak sa prevádzkuje bez súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. 

2) Obec v súhlasoch  podľa odseku 1 písm.c) môže určiť podmienky prevádzkovania malých zdrojov

Vybavuje : Iveta Dančová, 047/45 12 515 e.mail: podatelna@lovinobana.sk
Lehota vybavenia : 30 dní

Poplatky za MZZO

 • V zmysle zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia sú povinní prevádzkovatelia malých zdrojov znečistenia /MZZO/ každoročne do 15. februára oznámiť obci za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä druhu a kvalitatívnych ukazovateľov palív a surovín.
 • Úlohy v tejto oblasti sú dané obci zákonom č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z.o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) a zákonom č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Podrobnosti upravujúce povinnosti malých zdrojov v obci Lovinobaňa upravilo Obecné zastupiteľstvo VZN 3/2010 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
 1. Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou sumou do výšky 663,87,- € na základe údajov oznámených podľa § 5 ods. 2 VZN úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.
 2. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia v obci.
 3. Nespoplatňuje sa poplatok, ktorý je menej ako 33,19,- €.
 4. Malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré používajú zemný plyn sa nespoplatňujú.
 5. Pre stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným menovitým tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW sú poplatky určené nasledovne:
 • Poplatok za malé zdroje znečisťovania ovzdušia spaľujúce pevné palivá, za 1 tonu paliva aj začatú:
  uhoľné brikety – 5,- €
  hnedé uhlie – 10,- €
  čierne uhlie - 7,- €
  koks - 5,- €
  drevo - 2,- €
 • Poplatok za malé zdroje znečisťovania ovzdušia – mechanické spracovanie dreva podľa množstva spracovaného dreva v m3 za rok stanovuje obec vo výške od 100 do 300,- €.
 • Poplatok pre ostatné malé zdroje znečisťovania nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov uvedených v prílohe č. 2 vyhlášky č.410/2003, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 338/2009 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší bude výšku poplatku určovať Obec Lovinobaňa individuálne, maximálne 663,87,- € ročne podľa spotreby množstva látky, z ktorej znečisťujúce látky vznikajú.

Vybavuje : Andrea Gibalová 047/45 12 515
Lehota vybavenia : 30 dní