SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Dotácie

Obec Lovinobaňa na základe § 6 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 7, ods. 2, 4 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydala ⇒ VZN 3/2012, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu obce

Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie:

  • právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo   verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce,
  • inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre obec, ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácií následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území,
  • iným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce.

Obec môže poskytovať dotácie na:

  • podporu všeobecne prospešných služieb alebo
  • verejnoprospešných účelov,
  • podnikania a zamestnanosti

Poskytnuté dotácie sú zverejnené:

Menu ⇒ Povinné zverejňovanie ⇒ Faktúry, Objednávky, Zmluvy ⇒ Zmluvy