SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Výrub drevín

Postup pri pridávaní žiadosti

 

 • Žiadosť sa podáva na obec. Ak drevina rastie v extraviláne žiadosť sa podáva na Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie. 
 • Súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny je potrebný na výrub  :
  stromov, ktorých O1,3 je väčší ako 40 cm (Obvod kmeňa O1,3 sa udáva v cm nameraných vo výške 1,3 m nad zemou)
  krovitých porastov, ktorých pôdorysná výmera je väčšia ako 10m2
 • Súhlas na výrub stromov s obvodom menším ako 40 cm je potrebné žiadať v  prípade, ak tieto rastú na územím s druhým (chránená krajinná oblasť) alebo tretím  (národný park) stupňom ochrany, na cintorínoch alebo sú súčasťou verejnej zelene. Náhradná výsadba : orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu na vopred určenom  mieste na náklady žiadateľa. Ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, orgán ochr.  prírody uloží finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty vyrúbanej dreviny. 
 • Súhlas obecného úradu k žiadosti o výrub drevín, môže sa v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu , ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy.
 • Žiadosť sa podáva v dostatočnom časovom predstihu, spravidla najmenej 30 dní  pred  plánovanou činnosťou (§ 82 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny).   
 • Náležitosti, ktoré musí žiadosť (v prílohe) obsahovať sú uvedené v § 17 ods. 7 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny.
 • Správny poplatok za vydanie rozhodnutia je pre fyzické osoby 10,00 €  a pre podnikateľov alebo právnické osoby 100,00 €  (viď. sadzobník správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, X. časť položka 160).
 • Oslobodenie od platenia správneho poplatku vo veci vydania súhlasu na výrub je  uvedené v zákone o správnych poplatkoch a v X. časti položky.
 • Správny poplatok sa uhrádza pri podaní žiadosti (alebo na základe písomnej výzvy na uhradenie správneho poplatku, ak žiadateľ do 15 dní od doručenia výzvy nezaplatí, konanie sa zastaví)
 • Uvedené sa vzťahuje na podanie žiadosti na vydanie súhlasu na výrub drevín (strom alebo ker) rastúcich mimo lesa t. j. drevinu rastúcu mimo lesný pôdny fond. Taktiež sa  vyššie uvedené nevzťahuje na dreviny rastúce v osobitne chránených územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany. Tu je rúbať dreviny zakázané § 15 ods. 1,   písm. e) zákona o ochrane prírody a krajiny] a na túto sa vyžaduje výnimka. 
 • Výrub drevín žiadateľ vykoná prednostne v mimovegetačnom období, to je v termíne od 30.septembra do 31.marca, v prípade výrubu drevín vo vegetačnom období je možné výrub vykonať až po vypracovaní odborného ornitologického posudku, dokazujúceho, že na drevine určenej na výrub nehniezdi chránený druh, a po jeho doručení na orgán ochrany prírody. Posudok musí byť vypracovaný najviac 7 dní pred  realizáciou výrubu. V prípade, že sa na drevine bude nachádzať chránený druh živočícha, je potrebné pred výrubom požiadať Ministerstvo životného prostredia SR o  výnimku z ochrany

Súhlas na výrub drevín sa nevyžaduje

 • § 47 ods.4 zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
 • na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2,
 • pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu,
 • na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v  záhradách,76a) a záhradkárskych osadách,
 • pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody77) na majetku,
 • ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov,78)
 • ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak ho vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody,
 • ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny,
 • na dreviny inváznych druhov podľa § 7b ods. 2,
 • na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom,78a) a plantáže vianočných stromčekov a iných okrasných drevín,
 • na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný [§ 15 ods. 1 písm. e) a § 16 ods. 1 písm. a)].

Oznámenie a vykonaní výrubu drevín

 • podľa §47 ods.6.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa podáva na Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Nepovolené zásahy do prírody, resp. činnosť v rozpore s ochranou ŽP je možné hlásiť na tel. č. 047/43 96 402 alebo na e-mailovej adrese: starosta@lovinobana.sk

Vybavuje: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny spolu so všetkými potrebnými podkladmi podávajte :
Ing. Jana Mániková, 047/45 12 516, e:mail: podatelna@lovinobana.sk
Správny poplatok sa uhrádza v hotovosti do pokladnice obce,  alebo prevodom z účtu, poštovým poukazom na účet obce  Prima banka Slovensko, pobočka Lučenec č.ú. 600 908 5001/5600
Lehota vybavenia : 30 dní