SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Sťažnosti, Petície

  • Problematiku sťažností upravuje zákon č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach
  • Problematiku petícií upravuje zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
  • Právo fyzických a právnických osôb obracať sa na samosprávu so sťažnosťami a petíciami je konštituované v Listine základných práv a slobôd uvedenej Ústavným zákonom a v Ústave SR.
  • Povinnosť samosprávy správne, dôsledne a včas vybavovať sťažnosti a petície je určená  v uvedených zákonoch a predpise, ktoré sú základnými  hmotnoprávnymi a procesnoprávnymi normami výkonu verejnej správy.
  • Kompetenčne je pôsobnosť samosprávy určená pre tento úsek činnosti zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení / viď § 9 Z. č. 152/1998 Z.z./