SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Pohrebné náležitosti

Pohrebné a cintorínske služby

Pohrebné a cintorínske služby poskytuje  na základe uzavretej zmluvy s obcou pohrebná služba: Daniela Klinčoková  Cinobaňa 74, tel. číslo : 0915 866 412 (resp. iná pohrebná služba podľa výberu pozostalých)

 • predaj rakiev a smútočných potrieb
 • úprava zosnulého, oblečenie a uloženie do rakvy
 • prevoz zosnulých na celom území SR, vrátane prevozu na kremáciu
 • vybavenie dokladov na príslušnej matrike – Úmrtný list, Príspevok na pohreb, vystavenie dokladu o účasti na pohrebe
 • výkop hrobu a celková úprava hrobového miesta

Obec Lovinobaňa ako prevádzkovateľ pohrebiska v Lovinobani a pohrebiska v miestnej časti Uderiná, zabezpečuje:

 • prenájom hrobových miest, evidencia pohrebiska, uzavretie nájomnej zmluvy na hrobové miesto a výber poplatkov za hrobové miesto (viď.nižšie uvedený cenník ) – vybavuje p. Ing. Jana Mániková, 047/45 12 516
 • pri stavbe hrobového miesta, náhrobného pomníka, osadení lavičky, výsadby okrasných kríkov, potrebujete súhlas prevádzkovateľa pohrebiska. Správny poplatok je 2,00 €. Vybavuje: Ing. Jana Mániková, 047/45 12 516
 • správu a údržbu pohrebiska v Lovinobani a v Uderinej (kosenie, vývoz odpadu) – vybavuje staroskta obce Bc. Andrea Valachová. , mobil : 0917 910 632
 • ​prenájom márnice a chladiaceho boxu na miestnom cintoríne v Lovinobani (viď. nižšie uvedený cenník)- vybavuje údržbár p. Dušan Pomykal, t.č 0918 892 386
 • ​vymeranie a určenie (vytýčenie) hrobového miesta na cintoríne - vybavuje údržbár p. Dušan Pomykal, t.č. 0918 892 386
 • vyhlásenie smútočného oznamu v miestnom rozhlase (bez poplatku pre občanov s  trvalým pobytom v obci Lovinobaňa) – vybavuje p. Dančová a p. Segečová na tel. čísle : 047/4512515
 • civilný smútočný obrad vedie pán starostka Bc.Andrea Valachová, mobil: 0917 910 632

Cirkevné smútočné obrady :

 • katolícky pohreb slúži pán farár Mgr. Tomáš Székely, mobil 0951 432 987
  adresa : Rímskokatolícky farský úrad, Farská 296, 985 54 Lovinobaňa
 • evanjelický pohreb slúži pani farárka Mgr. Andrea Kurčík, mobil: 0949 281 565
  adresa: Partizánska 145/22, 985 54 Lovinobaňa