SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zámer prevodu majetku

Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené 11. 12. 2015
Zverejnenie zámeru predať pozemok z majetku Obce Lovinobaňa
V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle bodu 4 článku III. Zásad hospodárenia s majetkom Obce Lovinobaňa zo dňa 25. 08. 2010, Obec Lovinobaňa týmto :Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 115/2014 zo dňa 09.12.2015, zverejňuje :

Zámer predať nehnuteľnosť v majetku obce vedené na LV 626 z dôvodov osobitného zreteľa v zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle bodu 4 článku III. Zásad hospodárenia s majetkom Obce Lovinobaňa zo dňa 25. 08. 2010 pre Oľgu Oláhovú, bytom Hôrna 170/2 Lovinobaňa. Jedná sa o rodinný dom s.č. 170 a pozemky č.p. 451/1, záhrady, výmera 590 m², č.p. 452, zastavané plochy a nádvoria, výmera 154 m². Spolu za cenu stanovenú znalcom 5100 €.

Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o starší dom postavený cca v r. 1900, v ktorom býva a ktorý má prenajatý p. Oláhová s rodinou od r. 1981. Na predmetnom dome, aby bol naďalej obývateľný, je potrebné vykonať rekonštrukčné práce, na ktoré obec nemá vyčlenené finančné prostriedky.


Zverejnené 23.06.2015
Zverejnenie zámeru predať pozemky  z majetku Obce Lovinobaňa

V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle bodu 4 článku III. Zásad hospodárenia s majetkom Obce Lovinobaňa zo dňa 25. 08. 2010, Obec Lovinobaňa týmto :

Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 19/2014 zo dňa 26.03.2014, zverejňuje zámer :

Predať časti pozemku v majetku obce ktoré sa nachádzajú  pri jarku na okraji sídliska a sú na nich už cca 50 rokov postavené garáže, ktoré užívajú občania Lovinobane z dôvodu osobitného zreteľa, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov. Predaj sa umožní  občanom bývajúcich na sídlisku v bytových domoch na Štvrti 1. Mája Lovinobaňa. Predmetom predaja budú Geometrickým plánom č. 34320334-53/2014, zo dňa 19. 12. 2014, ktorý vyhotovil Ing. Jozef Straka, Geodetické práce, Korytárky 130, IČO 34320334, úradne overený dňa 21. 1. 2015 pod č.10/2015 odčlenené časti nasledovne:

Č.parcely Výmera m2 Druh pozemku
1080/13 30 zastavané plochy a nádvoria
1080/14 24 zastavané plochy a nádvoria
1080/15 24 zastavané plochy a nádvoria
1080/16 25 zastavané plochy a nádvoria
1080/17 24 zastavané plochy a nádvoria
1080/18 23 zastavané plochy a nádvoria
1080/19 24 zastavané plochy a nádvoria
1080/20 20 zastavané plochy a nádvoria
1080/21 16 zastavané plochy a nádvoria
1080/22 12 zastavané plochy a nádvoria
1080/23 6 zastavané plochy a nádvoria
1080/24 3 zastavané plochy a nádvoria
5095/3 3 zastavané plochy a nádvoria
5095/4 10 zastavané plochy a nádvoria
5095/5 12 zastavané plochy a nádvoria
5095/6 10 zastavané plochy a nádvoria
5095/7 11 zastavané plochy a nádvoria
708/19 18 zastavané plochy a nádvoria
708/20 18 zastavané plochy a nádvoria
708/21 22 zastavané plochy a nádvoria
708/22 19 zastavané plochy a nádvoria
708/23 20 zastavané plochy a nádvoria
708/24 20 zastavané plochy a nádvoria
773/26 22 zastavané plochy a nádvoria
708/25 21 zastavané plochy a nádvoria
708/26 23 zastavané plochy a nádvoria
708/27 23 zastavané plochy a nádvoria
708/28 23 zastavané plochy a nádvoria

za cenu stanovenú znalcom (1m² = 2,76 €), Odpredaním sa odstráni rozdiel vo faktickom a právnom vzťahu k predmetnému pozemku.

 

Zverejnené : 02. 03. 2015
Obec Lovinobaňa zverejňuje zámer predaja pozemkov:

V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle bodu 4 článku III. Zásad hospodárenia s majetkom Obce Lovinobaňa zo dňa 25. 08. 2010, Obec Lovinobaňa týmto : Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 12/2015 zo dňa 25.02.2015, zverejňuje zámer :
Predať pozemok v majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov pre Mariána Mertusa, narodený 01. 05. 1956, r.č.  bytom Uderiná č. 107, Lovinobaňa. Geometrickým plánom č. 46545077-12/2015, zo dňa 03.02 2015, ktorý vyhotovil Geomet s.r.o, Lučenec, IČO 465445077, úradne overený dňa 11. 02. 2015 pod č. 54/2015 odčlenenú časť- novovytvorenú parcelu č.p. 1220/8 o  o výmere 171 m² a č.p. 1220/11 o výmere 1 m² z parcely reg. „E“ evidovanej na LV 626, č. 1220/101 ostatné plochy a nádvoria o výmere 1211 m2.
Dôvod uplatnenia osobitného zreteľa: Jedná sa o pozemok, na ktorom sa nachádza rodinný dom a oplotenie pozemku, ktorý užíva žiadateľ . Odpredaním sa odstráni rozdiel vo faktickom a právnom vzťahu k predmetnému pozemku.

 

Zverejnené: 01. 10. 2014
Obec Lovinobaňa zverejňuje zámer predaja pozemkov:
V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle bodu 4 článku III. Zásad hospodárenia s majetkom Obce Lovinobaňa zo dňa 25. 08. 2010, Obec Lovinobaňa týmto :Na základe uznesenia Obecného astupiteľstva č. 21/2014 zo dňa 26.03.2014, zverejňuje zámer :
Predať časti pozemku v majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov pre Renatu Melicherčíkovú, narodený 14. 06. 1978, r.č. ....., bytom Mierova 515/15, Lovinobaňa. Geometrickým plánom č. 33135872-41/2014, zo dňa 22. 07. 2014, ktorý vyhotovil Barnabáš Ferenc GEODETI, Lučenec, IČO 35133872, úradne overený dňa 6. 8. 2014 pod č.313/2014 odčlenenú časť o  výmere 393 m², novovytvorenú parcelu č. 499/13 o výmere 393 m², ktorá vznikla z parcely reg. „E“ evidovanej na LV 626, č. 499/1 trvale trávny porast o výmere 7617 m2 odčlenením 393 m² za cenu stanovenú znalcom (1m² = 2,76 €), spolu za 1 084,68 €.

Dôvod uplatnenia osobitného zreteľa: Jedná sa o nevyužiteľný pozemok - zarastený járok, ktorý sa nachádza v extraviláne obce na ktorý nie je prístup