SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Petície

Podľa § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 29/2015 Z. z., z 28. januára 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e- Governmente) v znení zákona č. 214/2014 Z. z., je orgán verejnej moci povinný zverejniť výsledok vybavenia petície na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na elektronickej úradnej tabuli ak to technické podmienky umožňujú, a to do 10 pracovných dní od jej vybavenia.