SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zápis detí do MŠ šk .r. 2024 2025

 04.04.2024

ZÁPIS DETÍ do Materskej školy v Lovinobanina školský rok 2024/2025 sa uskutoční

07.05.2024, v čase od 09,00 – 15,00 h

Spôsob podávania žiadostí:

  • osobne, miestom podávania žiadostí je MŠ,
  • poštou alebo kuriérom na adresu Materská škola, Školská 654/10, 985 54 Lovinobaňa,
  • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na adresu ms.lovinobana@gmail.com

Rodičia detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ľahko mentálne, zmyslovo, telesne postihnutých detí a detí s narušenou komunikačnou schopnosťou) okrem potvrdenia od lekára pre deti a dorast priložia k prihláške aj vyjadrenie špeciálneho pedagóga a psychológa.

Podmienky prijatia do materskej školy:

  1. Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, tzn. deti, ktoré do 31.08.2024 (vrátane) dosiahnu 5 rokov veku a majú trvalé bydlisko v obci Lovinobaňa.
  2. Deti z okolitých obcí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.
  3. Deti, ktoré majú právo na prijatie.
  4. Deti od 3 do 5 rokov veku od najstaršieho po najmladšie dieťa.

Deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté do materskej školy po dohode s riaditeľom materskej školy, a to v prípade, ak to dovoľuje kapacita materskej školy a deti dosahujú požadovanú úroveň v oblasti hygienických návykov a sebaobsluhy.

Súčasne so žiadosťou je potrebné predložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje údaj o povinnom očkovaní.

Poradie podania žiadosti nerozhoduje o prijatí dieťaťa do MŠ.

Dieťa sa prijíma do materskej školy na základe písomného rozhodnutia riaditeľky školy, ktoré vydá do 30. júna 2023 po schválení počtu prijatých detí zriaďovateľom školy.

 

V Lovinobani 03.04.2024