Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

VÝBEROVÉ KONANIE -POZÍCIA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE Lovinobaňa

 22.04.2020

VÝBEROVÉ KONANIE – POZÍCIA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE Lovinobaňa

                      Obecné zastupiteľstvo v  Lovinobani v súlade s § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia č. 18/2020 zo dňa 16. 04. 2020

vyhlasuje 

voľbu Hlavného kontrolóra Obce Lovinobaňa a určuje deň konania voľby na 24. 06. 2020

na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Lovinobani.

Pracovný úväzok Hlavného kontrolóra Obce Lovinobaňa je určený na 32 % týždenného pracovného času,
t. j.12. hod. týždenne s nástupom do pracovného pomeru 17. 08. 2020.

           

Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra

 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
 • bezúhonnosť,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Ďalšie predpoklady, ktoré budú výhodou pre uchádzača:

 • znalosť právnych predpisov z oblasti hospodárenia s majetkom obce, rozpočtových
  a príspevkových organizácií, zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa činnosti miestnej územnej samosprávy.

Náležitosti a prílohy písomnej prihlášky:

 • meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje (telefón, e-mail),
 • štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,
 • úradne overení doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a prípadne ďalšie kópie dokladov o doplňujúcich formách vzdelania a spôsobilostí,
 • čestné prehlásenie, že uchádzač nevykonáva funkciu uvedenú v § 18 ods. 2) zákona
  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, resp. že sa jej vzdá do nástupu do funkcie hlavného kontrolóra obce,
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona
  č. 330/2007 Z. z. o registri trestov,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
 • písomný súhlas kandidáta so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení na účely vykonania voľby hlavného kontrolóra obce na zasadnutí Obecného zastupiteľstve obce Lovinobaňa,
 • písomnú predstavu o činnosti hlavného kontrolóra.

Termín na doručenie prihlášok:

Kandidáti na funkciu Hlavného kontrolóra Obce Lovinobaňa prihlášky zasielajú alebo   doručujú osobne najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. j. do 10. júna 2020 do 1700 hod. (vrátane prihlášok zasielaných poštou). Na prihlášky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

Miesto a spôsob doručenia prihlášok:

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra Obce Lovinobaňa zašle písomnú prihlášku spolu s požadovanými  dokladmi do stanoveného termínu poštou na adresu: Obecný úrad, SNP 356/1, 98554 Lovinobaňa alebo osobne doručí na Obecný úrad v Lovinobani v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra Obce Lovinobaňa – neotvárať!.

  

                Pred konaním voľby hlavného kontrolóra, preskúma podané prihlášky kandidátov komisia zložená z poslancov obecného zastupiteľstva, ktorú určilo obecné zastupiteľstvo pri vyhlásení voľby a starostu obce. Preskúmaním sa zisťuje úplnosť prihlášky, dodržanie termínu a splnenie  predpokladov na výkon funkcie hlavného kontrolóra. Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra, ktorí splnia podmienky budú písomne pozvaní na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lovinobani, ktoré sa bude konať dňa 24. júna 2020, kde každý kandidát bude mať právo vystúpiť za účelom svojej prezentácie v časovom rozsahu maximálne 5 min.

                S právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom bude uzatvorená pracovná zmluva na ustanovený týždenný pracovný čas 12 hod. s dňom nástupu do pracovného pomeru 17. augusta 2020.  Hlavný kontrolór sa stáva zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti vedúceho zamestnanca (zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme), nesmie bez  súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať ani vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu obce, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom je obec, iného zamestnanca obce a podľa osobitného zákona.

V Lovinobani, dňa 17. 04.  2020

                                                                                                                                Ing. Marian Lenhard

                                                                                                                                   starosta obceZoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 >
Návštevnosť