Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Upozornenie pre prevádzkovateľov malého zdroja znečistenia ovzdušia

 10.01.2022

Podľa zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečistenie ovzdušia:

  • prevádzkovateľ malého zdroja znečistenia ovzdušia je povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý malý zdroj znečistenia ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečistenia ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.

Podľa zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov:

  • malými zdrojmi znečistenia sú technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenie na spaľovanie palív so súhrnným tepelným výkonom do 0,3 MW, ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov znečisťovania , plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív a surovín, produktov a odpadov, ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja znečistenia, a iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie.
  • prevádzkovateľom zdroja znečisťovania je právnická alebo fyzická osoba, ktorá má právo prevádzkovať alebo riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia.

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 >
Návštevnosť