SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Stavebná agenda

Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.

Ohlásenie drobnej stavby
Ohlásenie stavebných úprav
Ohlásenie udržiavacích prác
Povolenie zmeny v užívaní stavby
Kolaudačné rozhodnutie
Zmena stavby pred dokončením
Stavebné povolenie
Odstránenie stavby
Územné rozhodnutie
Povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení
Potvrdenie o veku stavby

Tlačivá

Lehota vybavenia : 30 dní od podania žiadosti
Súvisiace predpisy:
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
​Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie stavebnému úradu postačí pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie. 
 
Drobnými stavbami sú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m ² a výšku 5 m (kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, čakárne a stavby športových zariadení a pod.), podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a hĺbku 3 m (napr. žumpy pivnice) 
 
Za drobné stavby sa považujú aj stavby organizácií na lesnej pôde, oplotenie, prípojky stavieb na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pripojenie drobných stavieb na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby, nástupné ostrovčeky hromadnej dopravy a pod.
Požadované doklady :
 • jednoduchý situačný výkres na podklade katastrálnej mapy, s vyznačením umiestnenia  stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby
 • ak sa majú pri uskutočňovaní stavby použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenia vlastníka tejto nehnuteľnosti
 • ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude  zabezpečovať uskutočnenie stavby
 • jednoduchý technický opis stavby
 • rozhodnutia, stanoviská a vyjadrenia, resp. súhlasy, posúdenia orgánov štátnej správy stanoviská a vyjadrenia, resp. súhlasy, posúdenia orgánov štátnej správy 
Stavebný úrad, podľa predložených dokladov k ohláseniu oznámi, že proti uskutočneniu drobnej stavby nemá námietky, alebo určí,že ohlásenú drobnú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia . 
Ohlasovanú drobnú stavbu môže stavebník uskutočniť až po obdržaní písomného oznámenia stavebného úradu, že proti nej nemá námietky. 


⇒začiatok

Ohlásenie stavebných úprav 

Ohlásenie stavebnému úradu postačí pri stavebných úpravách, 
 • ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, 
 • nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, 
 • nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti. 
Ohlasované stavebné úpravy môže stavebník uskutočniť až po obdržaní písomného oznámenia stavebného úradu, že proti nim nemá námietky
Požadované doklady:
 • kópia z katastrálnej mapy
 • súhlas všetkých vlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby
 • písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu bude uskutočňovať nájomca
 • stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území. 
Stavebný úrad, podľa predložených dokladov k ohláseniu oznámi,že proti uskutočneniu stavebných úprav nemá námietky, alebo určí, že ohlásené stavebné úpravy možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia 


začiatok

Ohlásenie udržiavacích prác

Ohlásenie stavebnému úradu postačí pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť 
 • stabilitu stavby, 
 • požiarnu bezpečnosť stavby,
 • jej vzhľad alebo životné prostredie 
 • a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou. 
Ohlasované udržiavacie práce môže stavebník uskutočniť až po obdržaní písomného oznámenia stavebného úradu, že proti nim nemá námietky
Požadované doklady:
 • kópia z katastrálnej mapy
 • písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca
 • stanovisko orgánu štátnej správy pamiatkovej starostlivosti, ak sa práce majú uskutočniť na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou. 
Stavebný úrad, podľa predložených dokladov k ohláseniu oznámi, že proti uskutočneniu udržiavacích prác nemá námietky, alebo určí, že ohlásené udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia 


⇒začiatok

Povolenie zmeny v užívaní stavby  

Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby a činnosti, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí a životného prostredia, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu.
Požadované doklady: 
 • súhlas vlastníka s navrhovanou zmenou v spôsobe jej užívania, ak navrhovateľ nie je  vlastníkom stavby
 • kópia z katastrálnej mapy
 • dokumentácia s vyznačením pôvodného a navrhovaného spôsobu užívania stavby
 • doklady o rokovaní s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti a   rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých  orgánov štátnej správy a obce
 • stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie
 • zoznam účastníkov konania 
Ďalšie súvisiace úkony:
 • zápis do katastra nehnuteľnosti
 • priznanie k dani z nehnuteľnosti
Iné:
 • zmenu v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby, prerokuje stavebný úrad pri stavebnom konaní a po jej dokončení vykoná kolaudáciu zmeny stavby 

začiatok

Kolaudačné rozhodnutie

Ukončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. 
 
Kolaudačné konanie sa začína na písomný návrh stavebníka. 
 
V kolaudačnom konaní stavebný úrad skúma, či sa stavba uskutočnila podľa overenej dokumentácie v stavebnom konaní a či boli dodržané podmienky stavebného povolenia. 
 
Účastníkom kolaudačného konania je stavebník, vlastník pozemku alebo stavby (ak nie je zároveň stavebníkom), obec (ak nie je zároveň stavebným úradom príslušným na kolaudačné konanie) a dotknuté orgány štátnej správy. 
 
Kolaudačným rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby na určený účel a určia sa podmienky užívania stavby.
Požadované doklady: 
 • doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby
 • geometrický plán (zameranie skutočného vyhotovenia stavby) overený Správou katastra
 • doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových  zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku a o vyhodnotení skúšobnej prevádzky
 • projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní
 • výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby
 • doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, certifikáty, atesty a vyhlásenia o  zhode na zabudované výrobky
 • preberací protokol
 • požadované rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné   opatrenia  dotknutých orgánov štátnej správy
 • stavebný denník
Iné:
 • kolaudačné rozhodnutie sa nevydá, ak nie je zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia ľudí a ŽP, nie je zabezpečené vykurovanie stavby a napojenie na verejné inžinierske siete a zaistený prístup k stavbám 
 • na žiadosť stavebníka môže stavebný úrad vydať časovo obmedzené povolenie na  predčasné užívanie stavby 
 • po skončení a vyhodnotení skúšobnej prevádzky alebo jej časového úseku vydá  stavebný  úrad kolaudačné rozhodnutie 
 • pri jednoduchých a drobných stavbách stavebný úrad náležitosti návrhu a požadovaných dokladov primerane zjednoduší

⇒začiatok

Zmena stavby pred dokončením

Stavebný úrad na žiadosť stavebníka môže povoliť zmenu stavby pred jej dokončením.
Požadované doklady:
 • snímka z mapy katastra nehnuteľností so zakreslením stavby  (ak sa mení pôdorys stavby)
 • pôvodné stavebné povolenie
 • opis zmien a ich porovnanie so stavebným povolením a overenou projektovou    dokumentáciou
 • projektová dokumentácia v dvoch vyhotoveniach
 • doklady o prerokovaní s orgánmi štátnej správy , ktorých záujmy sú navrhovanou  zmenou  stavby dotknuté 
Iné: 
 • na konanie o zmene stavby pred jej dokončením sa primerane vzťahujú ustanovenia o stavebnom konaní
 • žiadosť o zmenu stavby musí stavebník podať ešte pred vykonaním požadovaných zmien
 • po dohode so stavebným úradom možno zmenu prerokovať v kolaudačnom konaní, ak zmena  stavby spočíva iba v nepodstatných odchýlkach od overenej projektovej dokumentácie 

⇒začiatok

Stavebné povolenie

Stavby a ich zmeny sa môžu uskutočňovať podľa stavebného povolenia, pokiaľ stavebný 
zákon a vykonávacie predpisy neustanovujú inak. Stavebné konanie začína stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka.
Účastníkom stavebného konania sú: stavebník, osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k    pozemkom a stavbám na nich, ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitných          predpisov, stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba, projektant v časti, ktorá sa týka projektu  stavby.
Stavebný úrad na základe preskúmania a posúdenia v stavebnom konaní a jeho výsledkov    vydá stavebné povolenie.
Požadované doklady:
 • kópia z katastrálnej mapy so zakreslením stavby
 • rozhodnutie o umiestnení stavby
 • projektová dokumentácia v dvoch vyhotoveniach
 • zoznam známych účastníkov stavebného konania
 • vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať  dborné vedenie uskutočňovanie stavby, ak ide o stavbu skutočňovanú svojpomocou
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy 
Iné: 
 • stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, stavebník je povinný požiadať o predĺženie platnosti
 • stavebné povolenie a predĺženie platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov konani

⇒začiatok

Odstránenie stavby

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby podáva vlastník stavby písomne. 
 
Stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie závadnej stavby, stavby bez  stavebného povolenia a dočasnej stavby, pri ktorej uplynul určený čas jej trvania. 
Požadované doklady:
 • kópia z katastrálnej mapy
 • technologický opis prác alebo aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku
 • stavby, vrátane statického posúdenia preukazujúceho zabezpečenie mechanickej   odolnosti a stability nosných konštrukcií susedných stavieb, v prípadoch, ak ide o odstránenie     stavby v radovej zástavbe
 • doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami sietí technického vybavenia a s účastníkmi konania, ak sa o odstránení stavby viedli vopred
 • pri stavbách, ktorých odstránenie nebude vykonávať odborne vybavená právnická osoba, vyhlásenie oprávnenej osoby, ktorá sa zaviazala vykonávať odborné vedenie prác  spojených s odstránením stavby
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy
 • ak sa odstraňuje nehnuteľná kultúrna pamiatka, doložiť fotodokumentáciu a dokumentačné výkresy stavby 
Iné: 
 • konanie o odstránení stavby vykonáva stavebný úrad, ktorý by bol príslušný vydať pre stavbu  stavebné povolenie 
 • v rozhodnutí, ktorým sa nariaďuje alebo povoľuje odstránenie stavby, určí stavebný úrad podmienky na zabezpečenie nevyhnutnej dokumentácie odstraňovanej stavby, na odborné vedenie prác a bezpečnosti vrátane okolia stavieb, ďalej podmienky vyplývajúce  zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a podmienky archivovania  dokumentácie - nariadiť alebo povoliť odstránenie stavby možno iba jej vlastníkovi

⇒začiatok

Územné rozhodnutie

Umiestňovať stavby, meniť využitie územia a chrániť dôležité záujmy v území možno len za základe územného rozhodnutia. Územné konanie začína stavebný úrad na základe písomného návrhu navrhovateľa. 
Účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak    nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie a ten, komu toto postavenie  vyplýva z osobitných   predpisov. Stavebný úrad na základe preskúmania a posúdenia návrhu v územnom konaní vydá územné rozhodnutie.
Požadované doklady:
 • kópia z katastrálnej mapy
 • zoznam účastníkov územného konania
 • situačný výkres na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením odstupov od hraníc susedných pozemkov
 • dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach
 • rozhodnutia, stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy predpísané   osobitnými predpismi podľa druhu stavby a správcov (majiteľov) inžinierskych sietí 
Ďalšie súvisiace úkony:
 •  predĺženie platnosti územného rozhodnutia pred uplynutím lehoty určenej v územnom rozhodnutí.
Iné: 
 • rozhodnutím o umiestnení stavby sa určí stavebný pozemok, určia sa podmienky na   umiestnenie stavby a požiadavky na obsah projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
 • stavebný úrad spojí územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním pri  jednoduchej stavbe alebo jej prístavbe a nadstavbe, ak sú jednoznačné podmienky  vzhľadom na pomery v území, pri ostatných stavbách, ak podmienky na umiestnenie  vyplývajú z územného plánu zóny 
 • stavebný úrad môže pri jednoduchej stavbe určiť v rozhodnutí, že na jej uskutočnenie  postačí ohlásenie jednoduchej stavby 
 • zmena územného rozhodnutia, t.j. nahradenie novým územným rozhodnutím pri zmene podkladov.                              

⇒začiatok

Povolenie informačných, reklamných a propagačných  zariadení

Povolenie stavebného úradu vyžadujú informačné, reklamné a propagačné zariadenia, pokiaľ sa umiestňujú na miestach viditeľných z verejných priestorov a pokiaľ sú spojené so stavbou.
 
Povolenie sa nevyžaduje pri označeniach budov štátnych orgánov, pri návestiach v záujme verejnej bezpečnosti a poriadku, pri uličných , požiarnych, dopravných, vodohospodárskych a opisných značkách, pri označení geodetických bodov a poštových schránok. Povolenie sa nevyžaduje ani pri označeniach budov, pokiaľ nie sú reklamným zariadením.
 
Podať žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení je oprávnený vlastník pozemku alebo ten, kto má iné oprávnenie užívať pozemok na požadovaný účel. Podať žiadosť môže aj právnická alebo fyzická osoba, ktorá má písomnú dohodu s vlastníkom pozemku alebo s tým, kto má časovo neobmedzené právo užívať stavbu alebo pozemok, na ktorom sa má zariadenie umiestniť.
 
Potrebné doklady: 
 • Žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení
 • dokumentácia obsahujúca návrh zariadenia a jednoduchý náčrt jeho umiestnenia v primeranej mierke v dvoch vyhotoveniach
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých  orgánov štátnej správy
 • doklady o rokovaniach s vlastníkmi (správcami) stavby alebo pozemku a s účastníkmi   konania, ak sa konali pred podaním žiadosti
 • údaje o tom, či sa prevádzka zariadenia dotkne práv iných osôb, napr. osvetlením,zakrytím svetla, hlukom

⇒začiatok

Potvrdenie o veku stavby

Potvrdenie sa vydáva pre potreby vypracovania znaleckého posudku (pri oceňovaní nehnuteľností) pre stavby, u ktorých iné doklady o začatí užívania stavby neexistujú alebo nie sú zachované.
Potrebné doklady:
 • žiadosť o vydanie potvrdenia 
 • zachované doklady viažucich sa k realizácii stavby. 

⇒  začiatok