Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

STAROSTKA obce INFORMUJE

 22.02.2023

  • Obec uzatvorila zmluvu so spoločnosťou EnviroCompanys.r.o. Lučenec o  vykonaní mobilného výkupu odpadu a zberovej akcii na území obce. Jedná sa o výkup papiera a použitých kuchynských olejov od domácnosti za odplatu  vo forme hygienických potrieb. Uvedená spoločnosť bude na mesačnej báze vykonávať zber.
  • Zároveň obec Lovinobaňa dojednala zber použitého šatstva, ktoré sa uskutoční v mesiaci február a marec. Občania budú môcť v termíne od 22.02.2023 do 04.03.2023 obnosené šatstvo  poukladané vo vreciach  umiestniť do kotolne na Fučíkovej ulici, kde bude sústredený zber šatstva.
  • Počas pracovného týždňa každý deň v čase od 13.00 hod. do 15.30 hodiny
  • V sobotu v čase od 10.00 hodiny do 13.00 hodiny
  • Obec Lovinobaňa v mesiaci január uzatvorila 466 zmlúv na vývoz odpadu. Zároveň pravidelne kontrolujeme zvoz TKO ako aj nelegálne skládky. Za uvedené obdobie sme zistili tri nelegáne vývozy odpadu. Pri všetkých sme dohľadali majiteľov, ktorým bol nájdený  odpad odvezený na adresu ako aj uložená povinnosť zakúpenia označených vriec na odpad, ktoré si na mieste zakúpili.
  • Dňa 21.01.2023 sa uskutočnilo Referendum na ktorom sa zúčastnilo 32,9%  občanov
  • Občania Obce Lovinobaňa si dňa 28.01.2023 pripomenuli 78. výročie oslobodenie obce kladením vencom k pamätníku padlých a odbornou prednáškou na tému: „Oslobodenia obce“ ktorú v Klube dôchodcov pripravil a prezentoval poslanec a historik PhDr. Pavel Mičianik, PhD. M.A.V piatok večer 27.01.2023 sa v miestnej časti Uderiná konalo stretnutie protifašistických bojovníkov na ktoré prijal pozvanie aj veterán druhej svetovej vojny p. Vladimír Strmeň, ktorý slovom ako piesňami dokumentoval hrôzy vojny ktorú osobne zažil  ako 17 ročný študent aktívne zapojený do Slovenského národného povstania.
  • Po prudkých dažďoch sme museli riešiť havarijný stav zatekania strechy Materskej škôlky. Zvolali sme pracovné rokovanie za účasti stavebného dozoru, projektanta, statika a subdodávateľa stavby na ktorom sme hľadali riešenia odstránenia príčin  je zatekania.  Vzhľadom na to, že na 2 NP zatiekli aj steny tried, museli sme pristúpiť k obmedzenej prevádzke MŠ a presunúť časť žiakov do prízemných priestorov, a obmedziť prevádzku MŠ k čomu zaujal stanovisko aj RÚVZ Lučenec.  Vzhľadom na obmedzenú kapacitu nebolo možné vyhovieť všetkým žiakom MŠ aby prevádzku MŠ navštevovali, čo nás veľmi mrzelo ale prioritou bolo čo najrýchlejšie odstránenie zatekania strechy. Zároveň sme zaslali právne výzvy a reklamovali sme vady diela u dodávateľa ako aj u subdodávateľa stavby. Následne v dvoch etapách prebehlo zatmelenie spojov strešnej konštrukcie a otvorenie stropu v priestoroch tried na 2NP.  Po kontrole zatepľovacieho systému ako aj strešnej konštrukcie bola plná prevádzka znovu otvorená od 20.02.2023.  Uvedený stav sa bude aj naďalej monitorovať aby sme mohli operatívne reagovať na vyskytujúce sa vady diela v záručnej dobe.
  • V mesiaci január rokovalo  obecné zastupiteľstvo, ktoré okrem iného schválilo aj presun lekárne z 1NP Domu služieb do priestorov bývalého kvetinárstva Medulienka. Pre občanov našej obce pripravíme bezbarierovú prevádzku Lekárne, ktorá bude určite veľkou pomocou hlavne pre našich starších občanov.
  • Starostka obce sa zúčastnila na zasadnutí klubu starostov obcí na ktorom sme sa venovali legislatívnym zmenám ako aj rôznym problémom starostov pri správe obcí.

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >
Návštevnosť