SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Správne poplatky

Sadzobník správnych poplatkov,  je uvedený v Prílohe zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch 

Pre zobrazenie prílohy klikni na odkaz: 
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/20181101    

 • Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak.
 • Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.
 • Ak poplatky splatné podľa bodu 1. nebudú zaplatené, správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať.

V pokladni obecného úradu je možné zaplatiť :

 • miestne poplatky
 • správne poplatky
 • poplatky za komunálny odpad
 • vyrubené dane pre fyzické a právnicke osoby.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O POPLATKOCH

Zákon 145/1995 o správnych poplatkoch upravuje správne poplatky, ktoré vyberajú orgány štátnej správy, obce, štátne archívy a zastupiteľské úrady ( správne orgány). Predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov.

Kto je poplatník:

Poplatníkom je právnická osoba a lebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo na konanie alebo pre ktorú sa úkon vykonáva alebo konanie uskutočňuje, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak je poplatníkov niekoľko,sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne. Podnet na úkon môže poplatník urobiť písomným podaním alebo žiadosťou. Prijatým vymedzením sa má vylúčiť možnosť obchádzania zákona , kedy napríklad rozpočtové organizácie inak generálne oslobodené od platenia správnych poplatkov požadujú vykonanie určitých úkonov a konaní za iné najmä fyzické osoby, na ktoré sa oslobodenie inak nevzťahuje.

Kto je oslobodený od správnych poplatkov:

 • Štátne orgány, obce, vyššie územné celky a štátne rozpočtové organizácie
 • Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach , ktoré vykonáva -v mene Slovenskej republiky
 • Diplomatický zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby , ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.  Súdy, notári- len pri výkone súdneho komisára a podľa osobit. predpisu, exekútori

Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov:

 • o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia, štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci,
 • o zdravotnom poistení s výnimkou poskytovania údajov zdravotnej poisťovni podľa osobitného predpisu,
 • o priestupkoch,
 • o slobodnom prístupe k informáciám.

Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku živelnej pohromy. Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony , o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva alebo medzinárodná dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná. Podľa zákona č. 503/2003 - § 8, ods. 2 – úkony súvisiace s konaním o reštitúciách.

Kedy vzniká poplatková povinnosť a splatnosť poplatkov:

Poplatková povinnosť vzniká hneď pri podaní, ktoré smerujú k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak nie je pri jednotlivých položkách sadzobníka stanovené inak. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy.

Evidencia poplatkov

Správne orgány sú povinné viesť evidenciu o vykonaných spoplatňovaných úkonoch a konaniach, o príslušných sumách vybraných poplatkov za tieto úkony a konania.

Aké sú následky nezaplatenia správneho poplatku:

Ak poplatky splatné podľa tohto zákona nebudú zaplatené , správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o nezaplatení správneho poplatku sa nemožno odvolať. Správny orgán, obec VÚC vydá rozhodnutie o zastavení konania.

Kedy a akým spôsobom sa vracia správny poplatok:

Správny poplatok vráti orgán, ktorý úkon nevykonal v plnej výške ak sa nemohol vykonať úkon bez zavinenia poplatníka, alebo ak bol zaplatení ak na to nebol poplatník povinný. Taký istý postup je pri preplatku. Poplatok a preplatok vráti správny orgán najneskôr do 30 dní odo dňa kedy zistil, že sa má poplatok alebo preplatok vrátiť.

Ak sa úkon nevykonal z dôvodu zavinenia samého poplatníka / napríklad - podanie nebolo úplné a napriek výzve nedošlo k odstráneniu nedostatkov / napr. živnostenský zákon – ohlásenie živnosti/ môže správny orgán na žiadosť poplatníka vrátiť časť správneho poplatku, najviac však vo výške 65 % zo zaplateného správneho poplatku. Vrátená suma sa zaokrúhľuje smerom nadol.

Daňový úrad vráti preplatok , príp. správny poplatok alebo časť správneho poplatku poplatníkovi na základe odpisu právoplatného rozhodnutia o vrátení správneho poplatku od príslušného správneho orgánu ktorý úkon vykonal .

Akým spôsobom sa vykonáva doručovanie:

 • Správny orgán doručuje písomnosti poštou do vlastných rúk
 • na doručovanie sa vzťahujú ustanovenia zákona o správe daní a poplatkov !!

Ako sa počítajú lehoty pri zaplatení, vymáhaní a vrátení správneho poplatku:

Lehoty sú presne definované v zákone č. 145/1995 § 12 a zároveň sa v ňom upravujú lehoty v súvislosti s vyberaním, platením a vymáhaním pohľadávok aj s prihliadnutím na osobitné formy platenia poplatkov. Prvým dňom lehoty je deň, ktorý nasleduje po udalosti rozhodujúcej pre jej začiatok. Polovicou mesiaca sa rozumie 15 dní. Ak počítanie lehôt v tomto zákone nie je ustanovené, platia lehoty ustanovené v Zákone o správe daní a poplatkov....

Zánik práva vybrať poplatok

 • Právo správneho orgánu vybrať poplatok zaniká uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka , v ktorom sa vykonali úkony alebo sa uskutočnilo konanie .
 • Právo vybrať rozdiel - doplatok zaniká po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka , v ktorom bol pôvodný poplatok zaplatený.

Zachováva sa trojročná premlčacia lehota tak na vybratie poplatku ako aj na jeho vymáhanie, pričom úkony smerujúce na  vybratie SP prerušujú plynutie lehoty. Právo daňového úradu alebo obce vymáhať poplatok alebo doplatok zanikne najneskôr uplynutím desiatich rokov od začiatku lehoty podľa odseku 1.

Vymáhanie poplatkov

Splatné poplatky príp. splatné nedoplatky vymáha príslušný daňový úrad-ak sú príjmom štátneho rozpočtu, v prípade, že nie sú príjmom štátneho rozpočtu vymáha ich orgán , ktorého je príjmom.

Kontrola poplatkov

Daňové úrady vykonávajú kontrolu vyberania správnych poplatkov u orgánov, ktorých poplatky sú príjmom štátneho rozpočtu.

Obce – majú svoj vlastný kontrolný orgán – kontrolóra , obce , ktorý podľa zákona o obecnom zriadení zodpovedá aj za uvedenú problematiku § 18 ods. 2 písm. a).

Pokuty

Správnemu orgánu, ktorý neodstránil zistené nedostatky a u ktorých sú poplatky príjmom štátneho rozpočtu ukladá daňový úrad.