Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

1. novembra 2022 zrušená povinnosť pre obce poskytovať služby IOM

 12.10.2022

     dovoľujeme si Vás informovať, že na základe novely zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente),  ktorej gestorom je  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, sa navrhuje legislatívna úprava spočívajúca v zrušení inštitútu integrovaného obslužného miesta a konceptu asistovanej elektronickej úradnej komunikácie .

Novela zákona o e-Governmente, ktorá ruší inštitút integrovaných obslužných miest je aktuálne po schválení v Národnej rade SR, pričom v tejto časti nadobúda účinnosť 1. novembra 2022. Zároveň v spojení so zrušením inštitútu integrovaného obslužného miesta sa zrušuje aj príslušný vykonávací predpis, ktorým je vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 25/2014 Z. z. o integrovaných obslužných miestach a podmienkach ich zriaďovania, označovania, prevádzky a o sadzobníku úhrad (ďalej len „vyhláška č. 25/2014 Z. z.“).

Zrušením vyhlášky č. 25/2014 Z. z. zároveň zaniká aj označenie obslužného miesta podľa ustanovenia § 3 ods. 1 „Prevádzkovateľ viditeľne označí obslužné miesto v deň jeho uvedenia do prevádzky označením „INTEGROVANÉ OBSLUŽNÉ MIESTO“ (ďalej len „IOMO“).

Z vyššie uvedeného vyplýva, že prevádzkarne Integrovaných obslužných miest budú k 1. novembru 2022 zrušené a tým sa ruší povinnosť pre obce poskytovať služby IOM na Vašom pracovisku.

V závere si dovoľujeme uviesť, že občania budú môcť naďalej využívať služby osvedčujúcej osoby v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade, ak Vám bola v rámci projektu IOMO dodaná technika na poskytovanie služieb pre občanov  budeme Vás  v priebehu najbližších dní kontaktovať.

Ďakujeme Vám za doterajšie poskytovanie služieb  a dúfame, že naša doterajšia  dobrá spolupráca bude v budúcnosti pretavená do nových lepších služieb pre občanov.

S pozdravom

Tím MIRRI

Odbor riadenia programov a implementácie zmien

 cid:image001.png@01D774A6.609F3A40

Pribinova 25, 811 09 Bratislava


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >
Návštevnosť