• KONTAKT
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • AKTUALITY
  • ÚRADNÁ TABUĽA
slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

Školstvo

Z histórie
V rokoch 1939 – 1941 bola postavená nová dvojtriedna škola, v ktorej boli okrem priestranných tried aj kabinety, zborovňa a byt riaditeľa. Do školy sa žiaci vrátili po oslobodení obce. Školský rok, vyučovanie, sa začalo 12. marca 1945. V roku 1948 bola škola premenovaná na Národnú školu v Lovinobani.

Dekrétom ONV v Lučenci bola od 1.9.1950 zriadená v obci osemročná stredná škola. V roku 1954 bola povolená nová stavba budovy školy s deviatimi triedami, telocvičňou, dielňou, kuchyňou a družinou mládeže. Slávnostný prechod do novej budovy sa mohol uskutočniť už 1.9.1957.

Pred budovou novej školy bol vysadený park s okrasnými stromami a kvetinovými záhonmi, o ktoré sa starali jednotlivé triedy. Za budovou sa vystavalo volejbalové ihrisko a ľahkoatletické cvičisko, svojpomocne sa vybudovali školské dielne, sklad a hokejové ihrisko, na ktorom sa konali okresné hokejové súťaže, pretože podobný areál zimných športov žiadna škola v okrese v tom čase nemala. Pri hokejovom ihrisku bola vysadená školská vinica a 50 orechov a iných ovocných stromkov.

V školskom roku 1950 – 1951 a 1951 – 1952 bola odborom školstva Stredoslovenského krajského národného výboru pre pracujúcich SMZ Lovinobaňa zriadená Vyššia škola pracujúcich chemického smeru.

Základná škola v Lovinobani mala v školskom orku 1985/86 365 žiakov. Počet neustále stúpal, preto v roku 1985 sa započalo s výstavbou štyroch tried. V Lovinobani je dobre postarané aj o deti predškolského veku.

Materskú školu s tromi oddeleniami, v ktorých pracovalo 6 učiteliek, navštevovalo 72 detí.

Materská škola i základná škola spolupracovala  s patronátnymi závodmi – SMZ a ŠM v obci. Spoločným cieľom všetkých bolo šťastný, všestranný a harmonický rozvoj najmladšej generácie.

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút: