• KONTAKT
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • AKTUALITY
  • ÚRADNÁ TABUĽA
slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

Rybársky lístok

Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov. Rybársky lístok vydáva obec. Povolenie na rybolov vydáva užívateľ, t.j. oprávnená osoba, ktorej Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky pridelilo výkon rybárskeho práva v rybárskom revíri. Rybársky lístok a povolenie na rybolov je osoba povinná mať počas lovu rýb pri sebe a pri kontrole ich predložiť na požiadanie príslušníka Policajného zboru, príslušníka obecnej polície alebo členovi rybárskej stráže.

►V zmysle zákona NR SR č.139/2002 Z.z. o rybárstve § 10 ods.2
Rybársky lístok vydáva obec, na základe ústnej žiadosti fyzickej osoby, ktorá je spôsobilá na právne úkony.

 písomná Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka    (tlačivo na striahnutie)


► V zmysle zákona NR SR č.139/2002 Z.z. o rybárstve § 10 ods.3
Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu.     (tlačivo na stiahnutie)

► V zmysle zákona NR SR č.139/2002 Z.z. o rybárstve § 10 ods.11
Rybársky lístok a povolenie na rybolov sú verejné listiny a sú neprenosné

► V zmysle zákona NR SR č.139/2002 Z.z. o rybárstve § 10 ods.4
Vydanie rybárskeho lístka je výkonom štátnej správy a podlieha poplatku 

 


Vybavuje : Iveta Dančová, 047/4512 515  
Lehota : na počkanie je potrebné predložiť občiansky preukaz

Správny poplatok za vydanie rybárskeho lístka je príjmom obce podľa zákona
NR SR č. 583/2003 Z.z. položka 38 :

a/ týždenný    1,50 €
b/ mesačný   3,00 €
d/ ročný          7,00 €
e/ trojročný  17,00 €

O s l o b o d e n i e od poplatku 
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.

2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.

3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.“.

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: