Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Terénna sociálna práca

Terénna sociálna práca v obci Lovinobaňa

Kontaktné údaje:

Kancelária TSP, SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa

tsp.lovinobana@gmail.com
0917 229 298

Terénna sociálna pracovníčka: Mgr. Martina Peťková

Terénna sociálna pracovníčka: Mgr. Eva Balázsová

Pracovné hodiny:

Pondelok, utorok, štvrtok: 7:30 – 15:30      Streda: 7:30-17:00     Piatok: 7:30-13:30

NP TSP II

Od 31.1.2020 do 31.12.2022 sa v obci Lovinobaňa implementuje Národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II), ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdrojev spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a nadväzuje na projekt NP TSP I.

NP TSP I

Od 1.3.2016 do 30.8.2019 sa v obci Lovinobaňa implementoval Národný projekt Terénnej sociálnej práce v obciach I., ktorý sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdrojev spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a nadväzoval na NP TSP.

NP TSP

Od 1.6.2012 do 31.10.2015 sa v obci Lovinobaňa implementoval Národný projekt Terénnej sociálnej práce v obciach, ktorý nadväzoval na Dopytovo orientovaný projekt  Podpora sociálnej inklúzie v obci Lovinobaňa prostredníctvom terénnej sociálnej práce realizovaný od 1.11.2011 do 31.5.2012.

Cieľové skupiny:

 • marginalizované skupiny, vrátane Rómov,
 • jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením,
 • rodiny s deťmi, neúplné rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny,
 • nízkopríjmové domácnosti,
 • mladí ľudia, osobitne mladí ľudia do 29 rokov, ktorí nie sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ani v zamestnaní, ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy – NEET,
 • osoby so zdravotným postihnutím,
 • deti,
 • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a /alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore,
 • deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby,
 • znevýhodnení uchádzači o zamestnanie,
 • deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 • žiadatelia o azyl, azylanti, fyzické osoby s doplnkovou ochranou,
 • verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb,
 • subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 • subjekty vykonávajúce činnosti vo verejnom záujme.

Ciele projektu:

 • zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane účasti na trhu práce,
 • zvýšenie kvality výkonu terénnej sociálnej práce prostredníctvom odborného vzdelávania a supervízie práce terénnych sociálnych pracovníkov (TSP) a terénnych pracovníkov (TP),
 • štandardizácia výkonu terénnej sociálnej práce prostredníctvom metodického vedenia terénnych sociálnych pracovníkov zo strany koordinátorov,
 • zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám,
 • zabezpečenie kontinuity výkonu terénnej sociálnej práce v strednodobom horizonte,
 • zníženie administratívneho zaťaženia zapojených obcí.

Kancelária terénnej sociálnej práce sa zaoberá intervenciami v nasledujúcich oblastiach:

 • Intervencie smerujúce k zvýšeniu šance uplatniť sa na trhu práce
 • Intervencie smerujúce k zvýšeniu štandardu bývania, či udržaniu vyhovujúceho štandardu bývania
 • Intervencie zamerané na zlepšenie zdravotného stavu klientov alebo zachovanie vyhovujúceho zdravotného stavu klientov a intervencie zamerané na zvýšenie dostupnosti služieb zdravotnej starostlivosti
 • Intervencie zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov, ako aj na zmiernenie a elimináciu ich negatívnych dopadov u ľudí z cieľovej skupiny
 • Intervencie zamerané na zvyšovanie ekonomickej gramotnosti klientov, poradenstvo smerujúce k zlepšeniu ekonomickej situácie domácnosti klientov, poradenstvo pri oddlžovaní a exekúciách, prevencia zadĺženosti a boj proti úžere
 • Intervencie smerujúce k zvyšovaniu kvalifikácie klientov a ich detí, intervencie zamerané na dostupnosť vzdelávacích inštitúcií a poskytovaných služieb
 • Intervencie smerujúce k zabezpečeniu benefitov a k plneniu povinností vyplývajúcich z príslušnosti v systéme sociálneho zabezpečenia štátu
 • Spolupráca na tvorbe projektov prospešných v prospech cieľovej skupiny

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.