Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Stavebná agenda

Obec ako stavebný úrad
Ohlásenie drobnej stavby
Stavba - garáž

Ohlásenie stavebných úprav
Ohlásenie udržiavacích prác
Povolenie zmeny v užívaní stavby
Kolaudačné rozhodnutie

Zmena stavby pred dokončením
Stavebné povolenie
Odstránenie stavby
Územné rozhodnutie
Plynofikácia, zmena kúrenia
Povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení
Potvrdenie veku stavby


Správne poplatky (
zák.145/1995 V.čaasť Stavebná správa)


                                                                                                  Zákon 50/1976 "stavebný zákon"

OBEC ako STAVEBNÝ ÚRAD

Dňa 1. augusta 2000 nadobudol účinnosť zákon č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ktorým sa okrem úprav v iných oblastiach taktiež upresnil rozsah kompetencií obce a posilnila jej právomoci v rámci činnosti, ktorú vykonáva ako stavebný úrad. 

Podľa § 117 ods. 2 novely stavebného zákona obec vykonáva právomoc stavebného úradu v nasledovnom rozsahu:

- § 55 ods.2 stavebného zákona
obec prijíma ohlásenia drobných stavieb, stavebných úprav, udržiavacích prác a telekomunikačných stavieb alebo zariadení vymedzených v písmenách a) až f) tohoto ustanovenia ,

- § 57 ods.1 a 2 stavebného zákona
obec vybavuje ohlásenia drobných stavieb, stavebných úprav, udržiavacích prác a telekomunikačných stavieb alebo zariadení vymedzených v § 55 ods.2 postupom podľa § 57, vrátane oprávnenia určiť, že ich možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia,

- § 71 ods.1 písm. c) stavebného zákona
obec povoľuje informačné, reklamné a propagačné zariadenia,

- § 77 pre povolenie vydané podľa § 71 ods.1 písm. c) stavebného zákona
obec vykonáva kolaudačné konanie a vydáva kolaudačné rozhodnutie pre tie informačné, reklamné a propagačné zariadenia, pri povolení ktorých v súlade s § 76 ods.2 určila, že vyžadujú kolaudáciu,

- § 90 a 93 pre informačné, reklamné a propagačné zariadenia
obec povoľuje alebo nariaďuje odstránenie informačných, reklamných a propagačných zariadení,

- § 105 ods.1 písm. a) a g) a § 106 ods. 1 písm. a) a e) pre prejednávanie priestupkov a ukladanie pokút
obec prejednáva priestupky a ukladá pokuty za uskutočňovanie drobných stavieb, stavebných úprav alebo udržiavacích prác, ktoré treba ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia alebo v rozpore s ním, obec prejednáva priestupky a ukladá pokuty za uskutočňovanie alebo užívanie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia bez povolenia alebo v rozpore s ním.

Novelou stavebného zákona prešli do plnej právomoci obcí všetky konania vykonávané podľa stavebného zákona, ktoré súvisia s povoľovaním a užívaním informačných, reklamných a propagačných zariadení vrátane ich odstraňovania a ukladania sankcií. podľa § 107 ods.2 novely stavebného zákona výnosy z pokút uložených obcou budú plynúť do jej rozpočtu. Úprava, podľa ktorej obce môžu aj sankčne postihovať protiprávne konanie stavebníkov v oblasti, ktorá patrí do ich pôsobnosti, posilnila právomoci obce o nástroj na zabezpečenie stavebnej disciplíny. 
                                                                                                                                               začiatok


OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY

Ohlásenie stavebnému úradu postačí pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie. 

Drobnými stavbami sú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m ² a výšku 5 m (kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, čakárne a stavby športových zariadení a pod.), podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a hĺbku 3 m (napr. žumpy pivnice) 

Za drobné stavby sa považujú aj stavby organizácií na lesnej pôde, oplotenie, prípojky stavieb na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pripojenie drobných stavieb na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby, nástupné ostrovčeky hromadnej dopravy a pod.

Požadované doklady:
- doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku
- jednoduchý situačný výkres na podklade katastrálnej mapy, s vyznačením umiestnenia 
  stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od 
  susedných stavieb a stavebné riešenie stavby
- ak sa majú pri uskutočňovaní stavby použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenia vlastníka 
  tejto nehnuteľnosti
- ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude 
   zabezpečovať uskutočnenie stavby
- jednoduchý technický opis stavby
- rozhodnutia, stanoviská a vyjadrenia, resp. súhlasy, posúdenia orgánov štátnej správy 

Vybavuje : žiadosť so všetkými podkladmi podávajte Iveta Dančová, 047/45 12 515
Lehota vybavenia: 30 dní od podania žiadosti
Stavebný úrad, podľa predložených dokladov k ohláseniu oznámi, že proti
-  uskutočneniu drobnej stavby nemá námietky, alebo určí, 
-  že ohlásenú drobnú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia . 
   ( Podľa § 57 ods. 1 stavebného zákona )

Ohlasovanú drobnú stavbu môže stavebník uskutočniť až po obdržaní písomného oznámenia stavebného úradu, že proti nej nemá námietky. 
   tlačivo                                                                                                                                 začiatok           


STAVBA -  GARÁŽ
Stavba garáže sa podľa novely stavebného zákona považuje za drobnú stavbu
, pokiaľ spĺňa kritériá vymedzené v § 139b ods.5 stavebného zákona pre drobné stavby, t.j. plní doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, nemôže podstatne ovplyvniť životné prostredie a zároveň je prízemnou stavbou, ktorej zastavená plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m alebo podzemnou stavbou, ktorej zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m. 

Pri drobných stavbách vymedzených v § 55 ods. 2 písm. a) stavebného zákona (vrátane drobných stavieb garáží) postačí ohlásenie obci, ktorá podľa § 117 ods. 2 stavebného zákona vykonáva právomoc stavebného úradu. 

Obec po ohlásení drobnej stavby písomne oznámi stavebníkovi, že proti jej uskutočneniu nemá námietky a k oznámeniu pripojí overený jednoduchý situačný výkres. Podľa § 57 ods. 1 stavebného zákona je tiež v právomoci obce určiť, že ohlásenú drobnú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Podľa § 76 ods. 1 stavebného zákona sa kolaudačné konanie vykonáva iba pri tých stavbách, ktoré vyžadovali stavebné povolenie, preto sa ohlásené drobné stavby (vrátane drobných stavieb garáží) nekolaudujú. 

Na kolaudáciu drobných stavieb (vrátane drobných stavieb garáží) po ktorých ohlásení obec určila, že podliehajú stavebnému povoleniu, sa vzťahuje ust. § 81c písm. a) stavebného zákona, podľa ktorého všeobecný stavebný úrad môže upustiť od kolaudácie stavby garáže ako drobnej stavby. 

Ak stavba garáže nespĺňa podmienky vymedzené v § 139b ods. 5 stavebného zákona pre drobné stavby a spĺňa podmienky vymedzené v § 139b ods. 1 stavebného zákona v platnom znení, považuje sa za stavbu jednoduchú a zásadne podlieha stavebnému konaniu. 

Na kolaudáciu jednoduchých stavieb a ich zmien sa vzťahuje ust. § 81c písm. b) stavebného zákona, podľa ktorého všeobecný stavebný úrad nemôže upustiť od kolaudácie stavby garáže ako jednoduchej stavby. 

Pokiaľ stavebník požiada o povolenie stavby rodinného domu alebo inej stavby, ktorej nedeliteľnou súčasťou je aj stavba garáže, povolí všeobecný stavebný úrad stavbu ako funkčný celok, vrátane garáže a prípojok na verejné rozvodné siete. 
                                                                                                                                                  začiatokOHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV 

Ohlásenie stavebnému úradu postačí pri stavebných úpravách, 
-
ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, 
- nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, 
- nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti. 


Ohlasované stavebné úpravy môže stavebník uskutočniť až po obdržaní písomného oznámenia stavebného úradu, že proti nim nemá námietky

Požadované doklady:
- doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe 
  ( možno ho nahradiť čestným vyhlásením)
- kópia z katastrálnej mapy
- súhlas všetkých vlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby
- písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu bude uskutočňovať nájomca
- stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavbu, ktorá sa 
   nachádza v pamiatkovo chránenom území. 

Stavebný úrad, podľa predložených dokladov k ohláseniu oznámi, 
- že proti uskutočneniu stavebných úprav nemá námietky, alebo 
- určí, že ohlásené stavebné úpravy možno uskutočniť len na základe stavebného 
   povolenia ( Podľa § 57 ods. 1 stavebného zákona ) 

Vybavuje : žiadosť so všetkými podkladmi podávajte Iveta Dančová, 047/45 12 515
Lehota vybavenia: 30 dní od podania žiadosti
 tlačivo                                                                                                                          začiatok


PLYNOFIKÁCIA, ZMENA KÚRENIA
Pri povoľovaní plynofikácie jestvujúcich stavieb, najmä rodinných domov, je v každom jednotlivom prípade vždy potrebné zistiť, aký rozsah prác sa rozumie pod výrazom "plynofikácia". 

Pokiaľ bude stavebník uskutočňovať drobnú stavbu (plynová prípojka) spolu so stavebnými úpravami vymedzenými v § 55 ods. 2 písm. b) stavebného zákona, postačí ohlásenie obci. 

Pokiaľ bude stavebník uskutočňovať stavbu, stavebné úpravy alebo udržiavacie práce, ktoré svojím charakterom a rozsahom presahujú rámec vymedzený v § 55 ods. 2 stavebného zákona je potrebné stavebné povolenie
.
Za stavebné úpravy, na ktoré podľa § 55 ods. 2 písm. b) stavebného zákona postačí ohlásenie, možno považovať iba také stavebné úpravy, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa verejné záujmy. Podľa § 57 ods. 1 stavebného zákona je v pôsobnosti obce určiť, že ohlásené stavebné úpravy možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia. 

Pri zmene kotla z tuhého paliva na plynový kotol v rodinnom dome sa jedná o zmenu v technickom vybavení stavby oproti pôvodnému stavebnému povoleniu a kolaudačnému rozhodnutiu a dokumentácii overenej v stavebnom a kolaudačnom konaní, ktorá môže vyžadovať aj stavebné úpravy stavy. Pokiaľ zmena kotla vyžaduje aj stavebné úpravy, ktorých charakter nepresahuje rámec vymedzený v § 55 ods. 2 písm. b) stavebného zákona, postupuje sa podľa ustanovenia § 57 stavebného zákona ako pri ohlásení stavebných úprav, pokiaľ sú pre to splnené zákonom stanovené podmienky, vrátane oprávnenia obce určiť, že ohlásené stavebné úpravy možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia. 

V tejto súvislosti je potrebné upozorniť na odlišnosť oproti ustanoveniu § 139b ods. 14 stavebného zákona, podľa ktorého sa údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí (vrátane výmeny vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov), ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie, považuje za udržiavacie práce, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie (bežné udržiavacie práce). Odlišnosť spočíva najmä v tom, že pri bežných udržiavacích prácach sa pri výmene vykurovacieho kotla nemení vykurovacie médium. 

Pri povoľovaní samostatných plynových kúrení v jednotlivých bytoch v bytovom dome sa jedná o zmenu v spôsobe vykurovania bytu, ktorou sa zasahuje do pôvodného centrálneho systému vykurovania celého domu odpojením od toho pôvodného systému, preto v takom prípade nepostačí ohlásenie, ale všeobecný stavebný úrad preskúma v konaní podľa § 85 stavebného zákona, či je možné uskutočniť takúto zmenu v užívaní stavby z hľadiska ochrany verejných záujmov podľa stavebného zákona, jeho vykonávacích predpisov a súvisiacich osobitných predpisov. Podľa ustanovenia § 85 ods. 2 stavebného zákona - druhá veta - stavebný úrad prerokuje v spojenom konaní podľa § 85 ods. 1 zmenu v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby spočívajúcu v takých stavebných úpravách, na ktoré by inak postačilo ohlásenie. 
                                                                                                                                                  začiatok


OHLÁSENIE UDRŽIAVACÍCH PRÁC

Ohlásenie stavebnému úradu postačí pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť 
- stabilitu stavby, 
- požiarnu bezpečnosť stavby,
- jej vzhľad alebo životné prostredie 
- a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou. 

Ohlasované udržiavacie práce môže stavebník uskutočniť až po obdržaní písomného oznámenia stavebného úradu, že proti nim nemá námietky

Požadované doklady:
- doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe, možno ho nahradiť čestným 
   vyhlásením
- kópia z katastrálnej mapy
- písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce bude 
  uskutočňovať nájomca
- stanovisko orgánu štátnej správy pamiatkovej starostlivosti, ak sa práce majú uskutočniť 
   na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou. 

Stavebný úrad, podľa predložených dokladov k ohláseniu oznámi, že proti uskutočneniu udržiavacích prác 
- nemá námietky, alebo určí, 
- že ohlásené udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia 
   ( Podľa § 57 ods. 1 stavebného zákona ) 

Vybavuje : žiadosť so všetkými podkladmi podávajte Iveta Dančová, 047/45 12 515
Lehota vybavenia: 30 dní od podania žiadosti 
        tlačivo                                                                                                                              začiatok

POVOLENIE ZMENY V UŽÍVANÍ STAVBY

Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby a činnosti, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí a životného prostredia, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu.

Požadované doklady:
- doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe, súhlas vlastníka s navrhovanou 
  zmenou v spôsobe jej užívania, ak navrhovateľ nie je vlastníkom stavby
- kópia z katastrálnej mapy
- dokumentácia s vyznačením pôvodného a navrhovaného spôsobu užívania stavby
- doklady o rokovaní s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti a 
  rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých 
  orgánov štátnej správy a obce
- stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie
- zoznam účastníkov konania 

Vybavuje : žiadosť so všetkými podkladmi podávajte Iveta Dančová, 047/45 12 515
Lehota vybavenia: 30 - 60 dní od podania žiadosti
Ďalšie súvisiace úkony:
- zápis do katastra nehnuteľnosti
- priznanie k dani z nehnuteľnosti

Iné:
- zmenu v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby, prerokuje stavebný úrad pri stavebnom konaní a po jej dokončení vykoná kolaudáciu zmeny stavby 
     tlačivo                                                                                                                                    začiatok


KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

Ukončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia

Kolaudačné konanie sa začína na písomný návrh stavebníka. 

V kolaudačnom konaní stavebný úrad skúma, či sa stavba uskutočnila podľa overenej dokumentácie v stavebnom konaní a či boli dodržané podmienky stavebného povolenia

Účastníkom kolaudačného konania je stavebník, vlastník pozemku alebo stavby (ak nie je zároveň stavebníkom), obec (ak nie je zároveň stavebným úradom príslušným na kolaudačné konanie) a dotknuté orgány štátnej správy. 

Kolaudačným rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby na určený účel a určia sa podmienky užívania stavby.

Požadované doklady:
- doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby
- geometrický plán (zameranie skutočného vyhotovenia stavby) overený Správou katastra
- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových  
  zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku a o vyhodnotení skúšobnej prevádzky
- projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní
- výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby
- doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, certifikáty, atesty a vyhlásenia o 
  zhode na zabudované výrobky
- preberací protokol
- požadované rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné   
  opatrenia  dotknutých orgánov štátnej správy
- stavebný denník 

Vybavuje : žiadosť so všetkými podkladmi podávajte Iveta Dančová, 047/45 12 515
Lehota vybavenia: 30 - 60 dní od podania žiadosti 

Iné:
- kolaudačné rozhodnutie sa nevydá, ak nie je zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia  
   ľudí   a ŽP, nie je zabezpečené vykurovanie stavby a napojenie na verejné inžinierske  
   siete a zaistený prístup k stavbám 

- na žiadosť stavebníka môže stavebný úrad vydať časovo obmedzené povolenie na 
  predčasné užívanie stavby 

- po skončení a vyhodnotení skúšobnej prevádzky alebo jej časového úseku vydá  
  stavebný  úrad kolaudačné rozhodnutie 

- pri jednoduchých a drobných stavbách stavebný úrad náležitosti návrhu a požadovaných 
  dokladov primerane zjednoduší 
              tlačivo                                                                                           začiatok

ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM

Stavebný úrad na žiadosť stavebníka môže povoliť zmenu stavby pred jej dokončením.

Požadované doklady:
- doklad o vlastníckom alebo inom vzťahu k stavebnému pozemku
- snímka z mapy katastra nehnuteľností so zakreslením stavby
  (ak sa mení pôdorys stavby)
- pôvodné stavebné povolenie
- opis zmien a ich porovnanie so stavebným povolením a overenou projektovou 
   dokumentáciou
- projektová dokumentácia v dvoch vyhotoveniach
- doklady o prerokovaní s orgánmi štátnej správy , ktorých záujmy sú navrhovanou  
  zmenou  stavby dotknuté 

Vybavuje : žiadosť so všetkými podkladmi podávajte Iveta Dančová, 047/45 12 515
Lehota vybavenia: 30 - 60 dní od podania žiadosti

Iné:
- na konanie o zmene stavby pred jej dokončením sa primerane vzťahujú ustanovenia o  
   stavebnom konaní
- žiadosť o zmenu stavby musí stavebník podať ešte pred vykonaním požadovaných zmien
- po dohode so stavebným úradom možno zmenu prerokovať v kolaudačnom konaní, ak 
   zmena stavby spočíva iba v nepodstatných odchýlkach od overenej projektovej  
  dokumentácie 
                                             tlačivo                                                                      začiatok


STAVEBNÉ POVOLENIE

* Stavby a ich zmeny sa môžu uskutočňovať podľa stavebného povolenia, pokiaľ stavebný 
   zákon a vykonávacie predpisy neustanovujú inak. 
*  Stavebné konanie začína stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka.
* Účastníkom stavebného konania sú: stavebník, osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné 
   právo k pozemkom a stavbám na nich, ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z 
   osobitných predpisov, stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba, projektant v časti, ktorá 
   sa týka projektu stavby.
* Stavebný úrad na základe preskúmania a posúdenia v stavebnom konaní a jeho 
   výsledkov vydá stavebné povolenie.

Požadované doklady:
- doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo k pozemkom
- kópia z katastrálnej mapy so zakreslením stavby
- rozhodnutie o umiestnení stavby
- projektová dokumentácia v dvoch vyhotoveniach
- zoznam známych účastníkov stavebného konania
- vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať 
  odborné vedenie uskutočňovanie stavby, ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou
- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých 
  orgánov štátnej správy 

Vybavuje : žiadosť so všetkými podkladmi podávajte Iveta Dančová, 047/45 12 515
Lehota vybavenia: 30 - 60 dní od podania žiadosti
Iné:
- stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, 
   keď nadobudlo právoplatnosť, stavebník je povinný požiadať o predĺženie platnosti
- stavebné povolenie a predĺženie platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov konani 
     tlačivo                                                                                                                               začiatok

ODSTRÁNENIE STAVBY

* Žiadosť o povolenie odstránenia stavby podáva vlastník stavby písomne. 

* Stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie závadnej stavby, stavby bez  
   stavebného povolenia a dočasnej stavby, pri ktorej uplynul určený čas jej trvania. 

Požadované doklady:
- doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo k pozemkom
- kópia z katastrálnej mapy
- technologický opis prác alebo aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku
- stavby, vrátane statického posúdenia preukazujúceho zabezpečenie mechanickej 
  odolnosti a stability nosných konštrukcií susedných stavieb, v prípadoch, ak ide o 
   odstránenie stavby v radovej zástavbe
- doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami sietí technického 
  vybavenia a s účastníkmi konania, ak sa o odstránení stavby viedli vopred
- pri stavbách, ktorých odstránenie nebude vykonávať odborne vybavená právnická osoba, 
  vyhlásenie oprávnenej osoby, ktorá sa zaviazala vykonávať odborné vedenie prác 
  spojených s odstránením stavby
- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých 
  orgánov štátnej správy
- ak sa odstraňuje nehnuteľná kultúrna pamiatka, doložiť fotodokumentáciu a 
   dokumentačné výkresy stavby 

Vybavuje : žiadosť so všetkými podkladmi podávajte Iveta Dančová, 047/45 12 515
Lehota vybavenia: 30 - 60 dní od podania žiadosti
Iné:
- konanie o odstránení stavby vykonáva stavebný úrad, ktorý by bol príslušný vydať pre 
  stavbu stavebné povolenie 

- v rozhodnutí, ktorým sa nariaďuje alebo povoľuje odstránenie stavby, určí stavebný úrad 
  podmienky na zabezpečenie nevyhnutnej dokumentácie odstraňovanej stavby, na 
  odborné vedenie prác a bezpečnosti vrátane okolia stavieb, ďalej podmienky vyplývajúce 
  zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a podmienky archivovania 
  dokumentácie - nariadiť alebo povoliť odstránenie stavby možno iba jej vlastníkovi 
    tlačivo                                                                                                                               začiatok


ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

* Umiestňovať stavby, meniť využitie územia a chrániť dôležité záujmy v území možno len  
   za základe územného rozhodnutia. 
* Územné konanie začína stavebný úrad na základe   
   písomného návrhu navrhovateľa. 
* Účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak    nie je stavebným úradom 
   príslušným na územné konanie a ten, komu toto postavenie  vyplýva z osobitných 
   predpisov    (zák.č.127/1994 Z.z.).
* Stavebný úrad na základe preskúmania a posúdenia návrhu v územnom konaní vydá 
   územné rozhodnutie.

Požadované doklady:
- list vlastníctva, resp. písomný súhlas vlastníka pozemku, ak navrhovateľ nemá k 
   pozemku  vlastnícke právo a pre navrhované opatrenie sa pozemok nedá vyvlastniť
- kópia z katastrálnej mapy
- zoznam účastníkov územného konania
- situačný výkres na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného 
   rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením odstupov od hraníc susedných pozemkov
- dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach
- rozhodnutia, stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy predpísané 
   osobitnými predpismi podľa druhu stavby a správcov (majiteľov) inžinierskych sietí 

Vybavuje : žiadosť so všetkými podkladmi podávajte Iveta Dančová, 047/45 12 515
Lehota vybavenia: 30 - 60 dní od podania žiadosti

Ďalšie súvisiace úkony:
- predĺženie platnosti územného rozhodnutia pred uplynutím lehoty určenej v územnom 
   rozhodnutí.

Iné:
- rozhodnutím o umiestnení stavby sa určí stavebný pozemok, určia sa podmienky na 
  umiestnenie stavby a požiadavky na obsah projektovej dokumentácie pre stavebné 
  povolenie
- stavebný úrad spojí územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním pri 
   jednoduchej stavbe alebo jej prístavbe a nadstavbe, ak sú jednoznačné podmienky 
   vzhľadom na pomery v území, pri ostatných stavbách, ak podmienky na umiestnenie 
   vyplývajú z územného plánu zóny 

- stavebný úrad môže pri jednoduchej stavbe určiť v rozhodnutí, že na jej uskutočnenie 
  postačí ohlásenie jednoduchej stavby 

- zmena územného rozhodnutia, t.j. nahradenie novým územným rozhodnutím pri zmene 
   podkladov. 
                                                                                                                              začiatok


Povolenie informačných, reklamných a propagačných   
    zariadení


Povolenie stavebného úradu vyžadujú informačné, reklamné a propagačné zariadenia, pokiaľ sa umiestňujú na miestach viditeľných z verejných priestorov a pokiaľ sú spojené so stavbou

Povolenie sa nevyžaduje pri označeniach budov štátnych orgánov, pri návestiach v záujme verejnej bezpečnosti a poriadku, pri uličných , požiarnych, dopravných, vodohospodárskych a opisných značkách, pri označení geodetických bodov a poštových schránok. Povolenie sa nevyžaduje ani pri označeniach budov, pokiaľ nie sú reklamným zariadením.

Podať žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení je oprávnený vlastník pozemku alebo ten, kto má iné oprávnenie užívať pozemok na požadovaný účel. Podať žiadosť môže aj právnická alebo fyzická osoba, ktorá má písomnú dohodu s vlastníkom pozemku alebo s tým, kto má časovo neobmedzené právo užívať stavbu alebo pozemok, na ktorom sa má zariadenie umiestniť.

Potrebné doklady:
* Žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení (tlačivo   
  žiadosť   o povolenie reklamných zariadení)
*dokumentácia obsahujúca návrh zariadenia a jednoduchý náčrt jeho umiestnenia v 
  primeranej mierke v dvoch vyhotoveniach
* doklad, ktorým žiadateľ preukazuje vlastnícke alebo iné právo umiestniť na stavbe alebo 
   na pozemku navrhované zariadenie
* rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých 
   orgánov štátnej správy
* doklady o rokovaniach s vlastníkmi (správcami) stavby alebo pozemku a s účastníkmi 
   konania, ak sa konali pred podaním žiadosti
* údaje o tom, či sa prevádzka zariadenia dotkne práv iných osôb, napr. osvetlením, 
   zakrytím svetla, hlukom

Vybavuje : Anrea Gibalová /Iveta Dančová/
Doba vybavenia: do 30 dní od podania žiadosti 

         tlačivo                                                                                                                         začiatok

  

Potvrdenie o veku stavby
Potvrdenie o veku stavby vydáva obec Lovinobaňa na základe písomnej žiadosti.

Potvrdenie sa vydáva pre potreby vypracovania znaleckého posudku (pri oceňovaní nehnuteľností) pre stavby, u ktorých iné doklady o začatí užívania stavby neexistujú alebo nie sú zachované.

Potrebné doklady:
žiadosť o vydanie potvrdenia (tlačivo alebo vlastný list žiadateľa obsahujúci požadované údaje).
kópia listu vlastníctva,
kópia zachovaných dokladov viažucich sa k realizácii stavby. 

Poplatok: 2,00€
Vybavuje : Iveta Dančová, 
Doba vybavenia: do 30 dní od podania žiadosti 

         tlačivo                                                                                                                         začiatok