Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Sadzobník úhrad za poskytovanie informácií

Obec Lovinobaňa v súlade s. § 21 ods.1 až 3 zák. c. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tiež s vyhláškou Ministerstva financií SR c. 481/2000 stanovuje sadzobník úhrad za poskytovanie informácií ( § 5 ods. 1 písm. f , zák. č. 211/2000 Z. z.) .Na účely tejto vyhlášky sa za materiálne náklady za sprístupnenie informácií považujú náklady na:
► obstaranie technických nosičov dát, a to najmä diskiet, kompaktných diskov,
► vyhotovenie kópií požadovaných informácií, a to najmä na papier,
► obstaranie obalu, a to najmä obálok,
► odoslanie infomácií, a to najmä na poštovné.

1. Vyhotovenie fotokópie listín – 1 strana čiernobiela 0,05 €
2. Informácia poskytnutá na diskete – 1ks 0,66 €
3. Informácia poskytnutá na CD ROM-e – 1ks  1,66 €
4. Informácia poskytnutá faxom      podľa platného cenníka Slov. telekomunikácií
5. Poštové poplatky     podľa platného cenníka Slovenskej pošty

Úhrada za sprístupnenie informácie sa od žiadateľa vyžiada, ak predpokladaná výška nákladov za sprístupnenie požadovanej informácie podľa sadzobníka prevýši sumu 1,66 €. Do výšky 1,66 € predpokladaných nákladov sa požadovaná informácia poskytne bezplatne.
SPÔSOB ÚHRADY
Spôsob úhrady nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 3 vyhlášky Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií:
► poštovou poukážkou,
► v hotovosti do pokladne
► bezhotovostným prevodom na účet v banke: Prima banka Slovensko., pobočka Lučenec,číslo bankového účtu:
IBAN:SK97 5600 0000 0060 0908 5001