Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pripomienkové konanie k VZN

Návrhy Všeobecných záväzných nariadení môžte pripomienkovať v lehote 15 dní od zverejnenia a to:

  • Ústne u ktoréhokoľvek zamestnanca Obecného úradu v Lovinobani,  pričom ten je povinný spísať zápisnicu
  • Osobne v kancelárii - podateľni Obecného úradu v Lovinobani
  • Písomne poštou na adresu: 
  • Obec Lovinobaňa,Obecný úrad v Lovinobani, SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa
  • Elektronickou poštou na e-mailovu adresu: starosta@lovinobana.sk
  • Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.

ÚRADNÉ HODINY Obecného úradu v Lovinobani 

Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 17.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod
Piatok: 7.30 – 13.30 hod. 
Obedňajšia prestávka pondelok-štvrtok 1200-1230 hod.