Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pridelenie bytu nižšieho štandardu

Byty jedno a dvojizbové nižšieho štandardu sa nachádzajú v  budove "starej školy"   Partizánska 152/24. Žiadosť s prílohami sa podáva v podatelni obecného úradu, pričom podpis žiadateľa musí byť osvedčený.

PODMIENKY PRE ZARADENIE ŽIADATEĽOV DO ZOZNAMU


►1. Byty nižšieho štandardu sú určené pre občanov, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky

  • a) maximálny mesačný príjem žiadateľa a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu /1/ neprevyšuje výšku 2 násobku životného minima /1/, vypočítaného pre žiadateľa a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, pričom mesačný príjem sa vypočíta z príjmu /1/ za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberál,
  • b) minimálny mesačný príjem žiadateľa a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú rovnako ako v odseku a), dosahuje 70% výšky životného minima pričom mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za posledný uzavretý štvrťrok v čase posudzovania žiadosti o pridelenie nájomného bytu doplnenej o prílohu č. 1
  • c) žiadateľ má v obci Lovinobaňa nepretržite trvalý pobyt minimálne dva roky, alebo zamestnanie v obci Lovinobaňa minimálne dva roky, v čase posudzovania žiadosti
  • d) žiadateľ a ani manžel /ka/ nie sú vlastníkmi, nájomcami, spoločnými nájomcami iného bytu resp. rodinného domu,

►2. Pre určenie životné minima platí zákon č.601/2003 Z.z. o životnom minime v platnom znení.

►​3. Žiadateľ nesmie byť dlžníkom obce Lovinobaňa