Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Posúdenie odkázanosti občana

POSÚDENIE ODKÁZANOSTI OBČANA NA SOCIÁLNE SLUŽBY

Posúdenie občana  na  sociálne  služby  prebieha  v súlade so zákonom  č. 448/2008  Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom  podnikaní v znení neskorších predpisov.

Podľa uvedeného zákona obec vykoná posudkovú činnosť a určí stupeň odkázanosti na vybraný druh sociálnej služby, ktorú občan/ka požaduje :

 • terénna opatrovateľská služba v domácom prostredí, ktorú poskytuje obec za poplatok podľa VZN č. 2/2014 a dodatku č. 1 k VZN č. 2/2014
 • Zariadenie pre seniorov s celoročným pobytom ( napr. Domovy soc.služieb)
 • Zariadenie opatrovateľskej slu žby (ambulantná OPS, napr. ADOS)
 • Denný stacionár (denná pobytová forma)

Zariadenie pre seniorov (ZpS) je pre fyzickú osobu, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a podľa prílohy 3) zákona č. 448/25008 Z. z. v platnom znení má vydaný posudok odkázanosti na stupeň najmenej IV.

Denný stacionár (DS) je pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy 3) zákona č. 448/25008 Z. z. v platnom znení má vydaný posudok odkázanosti na stupeň najmenej III. a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

AKO MÁ OBČAN POSTUPOVAŤ

Vyplnenú Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu spolu s prílohami:

 • Tlačivo Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu vyplnené a potvrdené obvodným lekárom (lekársky nález, posudok, správa o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia, alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie nie starší ako 6 mesiacov),
 • Tlačivo Posudok o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu  vydaný ÚPSVaR na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov  ŤZP,  ak tento bol vydaný,
 • Tlačivo Posudok o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu  vydaný  inou  obcou, alebo vyšším územným celkom, ak tento bol vydaný ,
 • Tlačivo Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby s úradne overeným podpisom žiadateľa o SS na účel platenia úhrady za sociálnu službu,
 • aktuálne Rozhodnutie o výške a druhu poberaného dôchodku zo Sociálnej poisťovne.

            doručí osobne, alebo poštou na Obecný  úrad v mieste svojho  trvvalého bydliska.

Tlačivá:

 • Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnslužbu,
 • Lekársknález na účel posúdenia odkázanosti nsociálnslužbua vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu, je možné si vyžiadať na obecnom úrade v mieste trvalého bydliska, alebo si ich stiahnuť aj elektronicky priamo z obecnej web-stránky (www.lovinobana.sk) a vytlačiť v listinnej podobe.
AKO BUDE POSTUPOVAŤ OBECNÝ ÚRAD

Na základe vyššie uvedených dokladov pracovníčka oddelenia sociálnych služieb vykoná šetrenie v domácnosti žiadateľa a vypracuje na základe individuálnych potrieb žiadateľa, rodinného prostredia a majetkových pomerov žiadateľa Sociálnposudok vo veci odkázanosti na sociálnu službu. Posudkový lekár obce vydá na základe posúdenia zdravotného stavu občana Zdravotný posudokktorý bude obsahovať stupeň odkázanosti osoby na SS. Na základe sociálneho posudku a zdravotného posudku obecný úrad vydá Posudok o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu, v ktorom určí stupeň odkázanosti osoby na pomoc inej osoby a druh sociálnej služby a následne vydá Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu ktoré budú doručené žiadateľovi.

Vybavuje: p. Andrea Gibalová
Telefón : 047/4512515
E-mail: podatelna@lovinobana.sk