Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Matrika

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.

Pôsobnosť Matričného úradu v Lovinobani
Lovinobaňa, Lovinobaňa časť Uderiná 

  ( matričné udalosti do 01. 01.1950 aj za obce Kotmanová, Dobroč, Mýtna)

Kontakt : 
   Iveta Dančová   047/ 45 12 515 matrikárka
Ing. Terézia Ondrisová   047/ 45 12 516 zast.matrikárka

Sobášne dni:
streda a sobota - sobášnymi dňami nie sú štátne a cirkevné sviatky 
Sobášna miestnosť
v budove Obecného úradu, SNP 356/1 Lovinobaňa,
 prípadne iné vhodné miesto povolené matričným úradom. 


⇒ OSOBITNÁ MATRIKA ⇒ ZÁPIS ÚMRTIA DO MATRIKY
⇒ UZAVRETIE MANŽELSTVA  ⇒ URČENIE OTCOVSTVA
 PRIJATIE PREDOŠLÉHO PRIEZVISKA PO ROZVODE OPRAVA RODNÉHO ČÍSLA 
⇒ ZMENA MENA A PRIEZVISKA ⇒ RODNÁ MATRIKA
⇒ VÝPISY Z MATRIČNÝCH KNÍH ⇒ VYSTAVENIE ÚMRTNÉHO LISTU
MATRIČNÝ ÚRAD-VYKONÁVA PRÍSPEVOK NA POHREB
VIACJAZYČNÝ ŠTANDARDNÝ FORMULÁR

OSOBITNÁ MATRIKA
Do osobitnej matriky sa zapisujú údaje o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí štátnych občanov Slovenskej republiky, ktoré nastali na :

* území cudzieho štátu
* zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte
* lodi alebo v lietadle mimo územia Slovenskej republiky
* území nepatriacom žiadnemu štátu

►Osobitná matrika je zriadená pri Ministerstve vnútra SR v Bratislave. 


Osobitná matrika neprijíma osobne podané žiadosti o zápis. 

Zápis sprostredkuje zastupiteľský úrad SR v zahraničí alebo matričný úrad podľa    miesta trvalého  pobytu alebo posledného trvalého miesta pobytu občana na území  SR, alebo ktorýkoľvek matričný  úrad, ak žiadateľ nikdy nemal trvalý pobyt  na území SR. 

Za maloleté dieťa žiada o zápis rodič, za zosnulého niekto z najbližších pozostalých. 

Zápisy do osobitnej matriky  sú spoplatnené od 01. 01. 2018      10,00 eur

 Osobitná matrika vydáva doklady Slovenskej republiky na základe dokladov vydaných v zahraničí. 

Listiny vydané úradmi v cudzine, ktoré v mieste vydania sú verejnými listinami, majú   na území SR dôkaznú moc verejných listín, iba ak sú opatrené predpísanými   overeniami. 

Rodný list alebo sobášny list vydaný v cudzine je na území SR platný iba vtedy, ak je  opatrený vyšším osvedčením orgánu v štáte vydania a legalizovaný zastupiteľským   úradom SR v štáte (alebo pre štát) v ktorom bol vydaný, prípadne APOSTILLOU   podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva  neustanovuje inak.

doba vybavenie do  3 mesiacov

Predkladané doklady:

- originál cudzozemského matričného dokladu /rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu/   úradne preložený do slovenského jazyka, preklad sa nevyžaduje len z jazyka českého 

- matričné doklady vydané v štáte, s ktorým Slovenská republika nemá uzavretú zmluvu o  právnej  
pomoci, musia byť pred úradným prekladom vyššie overené v danom štáte, t. j.    legalizované alebo opatrené overovacou doložkou podľa Haagskej dohody /Apostille/ 

- platný občiansky preukaz alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR 


- ďalšie doklady podľa usmernenia matričného úradu, napr. rozsudok o rozvode, sobášny list   rodičov  pri zápise narodenia dieťaťa, žiadosť o zapísanie ženského priezviska bez  prechyľovacej  koncovky a pod .


    

⇒začiatok


 ZÁPIS ÚMRTIA DO MATRIKY
Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na matričnom úrade, kde nastala udalosť. Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb. 
Na vybavenie dokladov o úmrtí je potrebné predložit:
- listy o prehliadke mrtveho vydané obhliadajúcim lekárom
- občianský preukaz zomrelého, pri cudzincoch cestovný doklad
- rodný list zomrelého

- sobášny list zomrelého
- občianský preukaz , toho kto vybavuje pohrebné záležitosti
- ( preukaz poistenca zomrelého)
 

* Úmrtie vybavujú pozostalí mŕtveho priamo alebo prostredníctvom pohrebnej   služby.
* Úmrtný list a Žiadosť o príspevok na pohreb je vydané na počkanie bez   poplatkov.
* Potvrdenie o účasti na pohrebe Matričný úrad  v Lovinobani  n e v y d á v a.                       

  ⇒začiatok


UZAVRETIE MANŽELSTVA 

* Tlačivo žiadosti je možné vyzdvihnúť len v kancelárii matričného úradu .
* Vyplnené tlačivo
sa kontroluje v prítomnosti oboch snúbencov v kancelárii matriky .
* Doklady na uzavretie manželstva predkladajú snúbenci na matričnom úrade bez ohľadu na to, či 
   bude manželstvo uzavreté pred orgánom štátu, alebo cirkvi 

* Žiadosti na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi sa podávajú na matričnom úrade 
  
príslušnom podľa sídla kostola.
* Sobášne dni:
   streda a sobota - sobášnymi dňami nie sú štátne a cirkevné sviatky
* Sobášna miestnosť 
   
v budove Obecného úradu, SNP 356/1 Lovinobaňa, prípadne iné vhodné miesto povolené   
   matričným úradom

Na uzavretie manželstva je potrebné predložiť: 
Ak sú obaja snúbenci štátni občania SR
- vyplnenú žiadosť na uzavretie manželstva, ktorú si snúbenci vyžiadajú na matričnom úrade
- platné občianske preukazy snúbencov
- rodné listy snúbencov
- ovdovelý snúbenec predloží úmrtný list manžela alebo úradné rozhodnutie o vyhlásení za mŕtveho, 
   na ktorom je doložka o právoplatnosti
- rozvedený snúbenec predloží právoplatné súdne rozhodnutie o rozvode skoršieho manželstva
- neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov alebo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je 
   obmedzená predloží právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť  manželstvo 
- štátny občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom v cudzine predkladá doklady o pobyte a stave 
   vydané príslušným orgánom cudzieho štátu

Ak jeden zo snúbencov je cudzí štátny občan: 
Uzatváranie manželstiev občanov Slovenskej republiky s cudzincami alebo osobami bez štátnej príslušnosti v Slovenskej republike sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky (§ 20 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom). 

Snúbenci predkladajú :

za štátneho občana SR všetky náležitosti ako pri prvom prípade 

za cudzieho štátneho občana, rodný list, osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie  manželstva od 1.1.2015 sa nevyžaduje ak bude predložený bude akceptovaný, doklad o štátnom občianstve , doklad o pobyte, potvrdenie o osobnom stave  (osobný stav musí byť uvedený konkrétne), doklad,  ktorým možno preukázať totožnosť, u rozvedených  právoplatný  rozsudok o rozvode, u vdovcov   úmrtný list manželského partnera alebo súdne  rozhodnutie o  prehlásení   manžela za mŕtveho,   opatrené doložkou o právoplatnosti,  
všetky predložené doklady vyžadujú osvedčenie "Apostille" (ak s príslušným štátom nemá SR  uzavretú "Zmluvu o právnej pomoci" alebo Dohovor...), alebo superlegalizáciu (osvedčenie Veľvyslanectvom SR v príslušnom štáte, ak štát nepristúpil k predmetnému Dohovoru..)
originál dokladu (nie fotokópiu!) vydaný príslušným úradom cudzieho štátu pretlmočiť súdnym  tlmočníkom v SR, okrem dokladov v čestine.
cudzinec predloží čestné vyhlásenie, spísané u notára, že ovláda slovenský jazyk slovom aj   písmom, v opačnom prípade je potrebné na sobášny obrad zabezpečiť súdneho tlmočníka

ak rodný list cudzinca neobsahuje údaje o jeho rodičoch, t. j. dátum a miesto narodenia, je  potrebné predložiť sobášny list rodičov

 Vyššie uvedené doklady sú povinní snúbenci predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva (§ 28 zák. č. 154/1994 Z.z.).

Ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
Bez ohľadu na štátne občianstvo snúbencov predkladajú žiadosť a doklady uvedené v predchádzajúcich prípadoch ktorémukoľvek matričnému úradu.

Ak by zaobstaranie dokladov bolo spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou, možno pripustiť nahradenie niektorých dokladov čestným vyhlásením, prípadne upustiť od ich predloženia.

Manželstvo občana Slovenskej republiky uzavreté na zastupiteľskom úrade cudzieho štátu v Slovenskej republike je neplatné.


Žiadosť o povolenie uzavrieť manželstvo zástupcom
§ 29, zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisom a v zmysle § 8, zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine
Doklady
- osvedčené plnomocenstvo
- odôvodnenie žiadosti 
Zástupcom jedného zo snúbencov môže byť len plnoletá fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu. Zástupca má byť rovnakého pohlavia ako splnomocniteľ

Snúbenci sa môžu dohodnúť :
a/ že budú používať spoločné priezvisko
b/ že si ponechajú svoje doterajšie priezviská, dohodnú sa o priezvisku spoločných detí
c/ že budú používať spoločné priezvisko a jeden z nich si ponechá aj svoje doterajšie priezvisko

Ak majú snúbenci spolu dieťa, ktoré má priezvisko matky, je potrebné predložiť rodný list dieťaťa a po uzavretí manželstva mu bude vydaný rodný list s ich spoločným priezviskom.

Ak nevesta má dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto jej dieťaťa. Týmto daním priezviska sa manžel matky nestáva otcom dieťaťa.

Ak ženích alebo nevesta majú deti, ktorých otec alebo matka sú známi: priezvisko dieťaťa (detí) sa uzavretím manželstva nemení. Zmena priezviska týchto detí sa môže vykonať len podľa osobitných predpisov.


                                                                                   

   ⇒ začiatok


URČENIE OTCOVSTVA pred alebo po narodení dieťaťa 

Ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred narodením alebo po narodení dieťaťa určiť k dieťaťu otcovstvo súhlasným vyhlásením.

Potrebné doklady

* Občiansky preukaz matky a otca
* Rozsudok o rozvode matky (ak je rozvedená)

* Vdova predloží úmrtný list manžela                                                                                        ⇒ začiatok


PRIJATIE PREDOŠLÉHO PRIEZVISKA PO ROZVODE MANŽELSTVA 
§ 7, ods. 2, zák. č. 300/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 27, ods. 1, zák. č. 36/2005 Z. z.
Manžel, ktorý p
ri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu oznámiť, že opäť prijíma svoje predošlé priezvisko.    /tlačivo/

K rodnému priezvisku je možné vrátiť sa len, ak bola pred rozvodom tohto manželstva nevesta slobodná, /inak, len k predchádzajúcemu priezvisku sa môže vrátiť/
 
Potrebné doklady
* Oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva 
* Právoplatný rozsudok o rozvode manželstva 
* Sobášny list
* Občiansky preukaz
 
* Rodný list, prípadne predchádzajúci sobášny list    

                                                                                                                                                                                                                                                        ⇒ začiatok


OPRAVA RODNÉHO ČÍSLA 

Na vybavenie opravy rodného čísla je potrebné predložiť:
- rodný list
- občiansky preukaz

Oprava rodného čísla je oslobodená od správnych poplatkov. Osoba, ktorej bolo zmenené rodné číslo je podľa § 8 ods. 6 zák. NR SR č. 301/1995 Z.z. o rodnom čísle, povinná bezodkladne požiadať o zmenu v dokladoch, v ktorých bolo rodné číslo nesprávne uvedené  /občiansky preukaz, cestovný doklad, rodný list a pod./.          

                                                                                                                                                                            ⇒začiatok


ZMENA MENA A PRIEZVISKA 
Dňom účinnosti zákona NR SR č. 13/2006 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku, t.j. od 1. 2. 2006, kompetencia rozhodovania vo veci povolenia zmeny mena a priezviska sa presúva z matričných úradov na okresné úrady.

Úkony v zmysle §2a a §7 zákona NR SR o mene a priezvisku matričný úrad, kde je zapísaná matričná udalosť /to znamená, nie podľa trvalého bydliska/, na základe písomného oznámenia alebo vyhlásenia občana, o ktorého meno alebo priezvisko ide. V prípade neplnoletej osoby podáva písomné oznámenie alebo vyhlásenie zákonný zástupca.

Novela zákona NR SR č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku /zákon NR SR č. 13/2006 Z.z. účinná od 1.2.2006/ priniesla do života mnoho zmien, napr. možnosť určiť druhé a druhé a tretie meno, možnosť zmeny cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak, možnosť zmeny priezviska jedného z manželov /ak nemajú spoločné priezvisko podľa dohody pri uzatváraní manželstva/, možnosť používať iba jedno priezvisko u osôb, ktoré majú dve a viac priezvisk...

Tlačivá sú použiteľné na podanie príslušného oznámenia alebo vyhlásenia osobne alebo poštou. V prípade podania poštou, musia byť podpisy úradne osvedčené.


Pri zmene mena a priezviska sa rozhoduje podľa zákona NR SR č. 300/1993 Z.z. Podľa § 6 citovaného zákona zmenu možno povoliť, najmä ak ide o meno alebo priezvisko hanlivé, výstredné alebo smiešne, alebo ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa.

Náležitosti žiadosti o povolenie zmeny mena alebo zmeny priezviska
1. Žiadosť musí byť písomná a musí obsahovať:
- meno, priezvisko, dátum, miesto narodenia a rodné číslo žiadateľa a dátum 
   a miesto uzavretia manželstva, ak ide o osobu vydatú alebo ženatú,
- miesto trvalého pobytu žiadateľa,
- meno alebo priezvisko, ktoré si žiadateľ zvolil,
- meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia manžela, prípadne maloletých, ak sa vzťahuje 
  zmena priezviska aj na tieto osoby,
- údaj o štátnom občianstve žiadateľa,
- odôvodnenie žiadosti /uviesť pravdivé dôvody/
2. K žiadosti o povolenie zmeny mena alebo zmeny priezviska maloletého musí byť pripojený
- súhlas druhého rodiča, ak tento zákon neustanovuje inak,
- ak druhý rodič zomrel, doklad o jeho úmrtí,
- ak bol rodič pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť 
  na právne úkony bola obmedzená, právoplatný rozsudok súdu,
- ak nie je známy pobyt druhého rodičia v cudzine, aj čestné vyhlásenie štátneho občana SR o tejto  
  skutočnosti,
- ak ide o maloletého staršieho ako 15 rokov, jeho súhlas so zmenou. 

Zákon NR SR číslo 145/1995 Z.z. položkou 19 stanovuje poplatky za
povolenie zmeny mena alebo zmeny priezviska nasledovne:

a/ priezvisko hanlivé, výstredné, smiešne, skomolené, cudzojazyčné 3,00 € 
b/
priezvisko maloletých detí 33,00 €
c/ mená alebo priezviská v ostatných prípadoch 100,00€         

Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo priezviska podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov. 2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo zmena priezviska v dôsledku nesprávneho alebo neúplného zápisu v matrike.

Poznámky
1. Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí na spoločné priezvisko sa vyberie jeden poplatok.
2. Podľa písmena a) tejto položky sa vyberie poplatok za povolenie zmeny priezviska dieťaťa zvereného do náhradnej osobnej starostlivosti na priezvisko osoby, ktorej bolo zverené, na spoločné priezvisko pestúnov alebo na priezvisko dohodnuté pre ich vlastné deti, ak osobou, ktorej bolo zverené, alebo pestúnmi sú starí rodičia alebo súrodenci rodičov maloletých detí.
3. Za zmenu priezviska viacerých maloletých detí toho istého rodiča sa vyberie len jeden poplatok.
4. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu. 


                                                                                                                  začiatok


RODNÁ MATRIKA
Prvý výpis z matriky - bez poplatku, každý ďalší exemplár je poplatok 5,00 €   
(položka 2, písm.b)    I.časť Všeobecná správa 145/1995)


Informácie pre rodičov k vybaveniu rodného listu pri narodení dieťaťa

V zmysle § 1 ods. 1 Zák.č. 300/93 Z.z , je potrebné, aby vyhlásenie o mene dieťaťa podpísali obaja rodičia (matka v pôrodnici, otec pri prevzatí rodného listu dieťaťa na matrike)

Ak sú rodičia dieťaťa manželia, otec predloží :
- originál sobášneho listu
- občiansky preukaz oboch rodičov


Ak je matka rozvedená viac ako 300 dní pred narodením dieťaťa, a nebude určovať otcovstvo :
- občiansky preukaz matky
- právoplatný rozsudok o rozvode


Ak je matka rozvedená menej ako 300 dní pred narodením dieťaťa, musí byť do vybavenia zapretia otcovstva na súde zapísaný ako otec bývalý manžel. Ak bývalý manžel odmietne podpísať súhlas s menom na matrike, dieťaťu bude vystavený rodný list bez mena (len priezvisko).
Matka v tomto prípade predloží :
- občiansky preukaz matky
- zistiť trvalý pobyt bývalého manžela
- právoplatný rozsudok o rozvode
- sobášny list z rozvedeného manželstva

Biologický otec bude do rodného listu zapísaný až po zapretí otcovstva bývalým manželom a určení otcovstva biologickým otcom.

Ak chce slobodná matka, alebo matka rozvedená viac ako 300 dní pred narodením dieťaťa určiť na matrike otcovstvo, musia prísť obaja rodičia a priniesť :
- občianske preukazy
- rodné listy
- právoplatný rozsudok o rozvode


Ak sa narodí dieťa slobodnej matke, ktorá nechce určiť otcovstvo musí prísť osobne a predložiť :
- rodný list
- občiansky preukaz


Ak nie sú tituly uvedené v občianskom preukaze, ani v sobášnom liste treba priniesť diplomy.

Matričné doklady môžu byť vydané len rodičom dieťaťa. Vo výnimočných prípadoch sa doklady vydajú osobe, ktorá predloží horeuvedené doklady a úradne overené splnomocnenie s vyhlásením otca o súhlase s vypísaným menom dieťaťa.          

                                                                                                                            ⇒ začiatok 


VÝPISY Z MATRIČNÝCH KNÍH
Matričný úrad vyhotoví osobe, ktorej sa zápis týka, alebo členom jej rodiny.

Pričom za člena rodiny sa  považuje: manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba.

Poplatok :  za jeden exemplár je 5,00 €
Doba vybavenia
: na počkanie
                            tlačivo                          

⇒ začiatok 


  VYSTAVENIE ÚMRTNÉHO LISTU

Tlačivo list o prehliadke mŕtveho vystaví prehliadajúci lekár nemocnice, v obvode ktorého úmrtie nastalo. Lekár uvedie presný dátum, miesto úmrtia, meno a priezvisko zomretého, prvotnú príčinu smrti, pečiatku prehliadajúceho a ošetrujúceho lekára.

Úmrtie nahlási vybavovateľ pohrebu (pozostalý) priamo na príslušnom matričnom úrade, alebo môže splnomocniť pohrebnú službu, v ktorej pohreb vybavuje.

K vystaveniu úmrtného listu je potrebné predložiť list o prehliadke mŕtveho a občiansky preukaz zomretého. /rodný list, prípadne sobášny list../


Matričný úrad vydá úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb.

                                                                                                                                            ⇒začiatok

 


PRÍSPEVOK NA POHREB
Oprávnená osoba, ktorá zabezpečuje pohreb má nárok na príspevok na pohreb, ak spĺňa podmienky podľa Zákona č. 238/1998 Z.z. o príspevku na pohreb v znení neskorších predpisov.

Podmienky nároku na príspevok na pohreb sú:
a/ zabezpečenie pohrebu oprávnenou osobou,
b/ trvalý pobyt alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky
c/ trvalý pobyt zomretého v čase smrti na území Slovenskej republiky alebo prechodný pobyt zomretého v čase smrti na území Slovenskej republiky a pochovanie zomretého na území Slovenskej republiky, ak mal v čase smrti prechodný pobyt na území Slovenskej republiky.

Príspevok na pohreb je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zomretého. Oprávnená osoba si môže uplatniť nárok na príspevok na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta posledného trvalého pobytu alebo prechodného pobytu zomretého. Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na príspevok na pohreb podaním písomnej žiadosti. Žiadosť potvrdzuje pohrebná služba, ktorá poskytla služby spojené so zabezpečením pohrebu, a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta úmrtia. Nárok na príspevok zaniká uplynutím jedného roku od pohrebu zomretého.      

 začiatok

VIACJAZYČNÝ ŠTANDARDNÝ FORMULÁR

Matričné doklady určené na použitie v zahraničí musia byť vyššie overené, t. j. legalizované alebo apostilované, ak Slovenská republika nemá s krajinou určenia medzištátnu zmluvu o uznávaní verejných listín!

Matričné doklady určené na použitie v štátoch Európskej únie  sú na žiadosť klienta vydávané s viacjazyčným štandardným formulárom (ďalej len VŠF) v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012.

Takto vydané verejné listiny odstraňujú administratívnu záťaž pre občanov súvisiacu s udelením vyššieho overenia /apostille/ alebo zabezpečením overených prekladov.

Poplatok: 10,00 €   za každý exemplár verejnej listiny  s pripojeným VŠF

 začiatok


MATRIČNÝ ÚRAD VYKONÁVA
a) vedie knihu narodení, knihu manželstiev, knihu úmrtí, 
b) vedie index zápisov do matričných kníh, 
c) vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch  na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi,
d) zapisuje do matriky po písomnom súhlase obvodného úradu dodatočné záznamy na  základe verejných listín,
e) vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku i cudzine,
f) plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva na základe dokladov predložených  snúbencami,
g) pripravuje vykonanie obradu uzavretia manželstva pred matričným úradom,
h) pripravuje a posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo  náboženskej spoločnosti,
i) povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade alebo ktoromkoľvek inom mieste,
j) povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva pred ktorýmkoľvek matričným úradom, ak  je ohrozený život toho, kto chce uzavrieť manželstvo,
k) posudzuje žiadosť o odpustenie predloženia ťažko zaobstarateľných  dokladov   potrebných na uzavretie manželstva,
l) prijíma oznámenia manžela po rozvode manželstva o tom, že prijíma opäť predošlé  priezvisko a vydáva o tom potvrdenie,
m) prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu, ak je už počaté,  prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu a vykonáva o tom záznam do matriky
n) podáva oznámenie na súd v prípade, ak nie je určené otcovstvo k dieťaťu a vykonáva o tom záznam do matriky,
o) podáva oznámenie na súd v prípade, ak nie je určené otcovstvo súhlasným vyhlásením rodičov,
p) podáva na súd návrh na určenie mena alebo priezviska dieťaťa, ak sa rodičia  nedohodli na mene alebo priezvisku,
q) prijíma spoločné vyhlásenie rodičov o dohode voľby štátneho občianstva pre svoje dieťa podľa medzinárodných zmlúv,
r) pripravuje na odovzdanie zbierku listín o zápisoch matričných udalostí do matričných  kníh za uplynulý rok,
s) vyhotovuje výpisy z matrík za účelom výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv,
t) plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach na nastalých zmenách o  osobnom stave príslušným orgánom podľa osobitných predpisov,
u) zabezpečenie archivácie a skartácie dokladov podľa platných predpisov. 


                                                                                                              ⇒  začiatok