Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Kalendár odvozu odpadu

Odvoz zmesového komunálneho domového odpadu  sa uskutočňuje každý štvrtok v nepárny týždeň .Kukanádobu s odpadom treba vyložiť deň vopred, alebo skoro ráno v deň odvozu, na viditeľné miesto pred domom v blízkosti verejnej komunikácie.
http://www.triedime.sk
Občania sú povinní odovzdávať oddelené zložky komunálneho odpadu v rámci separovaného zberu, na čo slúžia farebne rozlíšené    PVC vrecia, a to nasledovné:      zelené vrece : SKLO        žlté vrece : PLASTY+PAPIER         modré vrece : z r u š e n é 
https://ecohero.sk/navod-ako-spravne-triedit-odpad/
Farebné PVC vrecia sú k dispozícii na Obecnom úrade  zadarmo, kukanádoby je možné si zakúpiť  v čase úradných hodín.      
www.zelenybod.sk
Nebezpečný odpad (akumulátory, oleje, pneumatiky) je zakázané zmiešavať s tuhým zmesovým odpadom. Odvoz nebezpečného odpadu, veľkých elektrospotrebičov a objemného odpadu zabezpečuje obec minimálne dvakrát do roka prostredníctvom poverenej organizácie.
www.envipak.sk 
Drobný stavebný odpad – menšie množstvo je možné likvidovať v KUKA nádobách. Likvidáciu väčšieho množstva je potrebné riešiť prostredníctvom obce, ktorá za úhradu zabezpečí odvoz a likvidáciu takéhoto druhu odpadu.
.
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad sa likviduje kompostovaním vo vlastnej záhrade. V prípade potreby je možné umiestniť takýto odpad na kompostovisku obce v areáli čistiarne odpadových vôd. Takýto odpad je zakázané umiestňovať do zberných (KUKA) nádob na zmesový komunálny odpad.
.
Žiarivky je možné umiestniť do zberných nádob v obchodoch so svetelnou technikou, v našej obci aj v predajni COOP Jednota.
.
ZBERNÉ SUROVINY a.s. na ul. Janka Slobodu, Lovinobaňa.   047/581 28 80       Otváracia doba: Pondelok - Piatok 0730-1130 hod.       1200-1600 hod.