• KONTAKT
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • AKTUALITY
  • ÚRADNÁ TABUĽA
slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

Prehľad predpisov

►zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

  • ►zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

  • ►ákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

  • ►zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
  • Všetky dalšie platné právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov SR , ktoré sa týkajú obecného zriadenia. Zbierky zákonov Slovenskej republiky sú k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Lovinobani.

   Bližšie informácie na podtránke:Žiadosť, podnet návrh

                                                

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: