• KONTAKT
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • AKTUALITY
  • ÚRADNÁ TABUĽA
slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

Vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácií

POSTUP OBCE LOVINOBAŇA PRI VYBAVOVANÍ ŽIADOSTÍ

Žiadosť o sprístupnenie informácií OcÚ vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti obci alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. 

Zo závažných dôvodov môže starosta obce lehotu predĺžiť, najviac však o osem pracovných dní.

Závažnými dôvodmi sú: 
a) vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo obce,

b) vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,

c) preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty. Predĺženie lehoty oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty uvedenej v ods. 1 tohto článku. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Na stiahnutie :   Žiadosť

Z vašej žiadosti o informácie adresovanej obci Lovinobaňa  musí byť zrejmé:

kto žiadosť podáva - teda meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa;

adresa pobytu alebo sídlo;

ktorých informácií sa žiadosť týka;

aký spôsob sprístupnenia informácií navrhujete /písomne, e-mailom.../.

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: