• KONTAKT
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • AKTUALITY
  • ÚRADNÁ TABUĽA
slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

Voľby

VOĽBY 2018


Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018


súbor na stiahnutie: pdf

Výsledky volieb - poslanci

Výsledky volieb - starosta

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Vytvorené volebné okrsky a určené volebné miestnosti v Lovinobani

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

Zoznam zargestrovaných kandátov pre voľby obecného zastupiteľstva

Bližšie informácie k voľbám získate :                  ⇒stránka Ministerstva vyvnútra

Občania s trvalým pobytom na Obec Lovinobaňa (tzv.bezdomovci), sú zapísaní v stálom zozname voličov v okrsku č.1.


Zverejnenie počtu obyvateľov obce LOVINOBAŇA. 

V zmysle ustanovenia § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona Obec Lovinobaňa zverejňuje počet obyvateľov obce Lovinobaňa. Počet obyvateľov obce Lovinobaňa  ku dňu vyhlásenia volieb je    1994.


Informácia o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov

Obecné zastupiteľstvo v Lovinobani, podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 54 / 2018 zo dňa 01. 08. 2018 určilo na celé nasledujúce volebné obdo­bie orgánov samosprávy obce 2018 – 2022 počet 9 poslancov obec­ného zastupiteľstva, ktorí sa budú voliť v 1 volebnom obvode.  


Zverejnenie elektronickej adresy 

Obec  Lovinobaňa oznamuje splnomocnencom oprávnených politických subjektov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komsie a okrskových  volebnej komisií pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018:                   obeclovinobana@stonline.sk


Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.


Právo byť volený

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

·     výkon trestu odňatia slobody,

   ·     právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

·     pozbavenie spôsobilosti na právne úkony


Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

VOĽBY 2020VOĽBY 2020
Voľby do NR SR 29. 02.2020
VOĽBY 2019VOĽBY 2019
Voľby do Európskeho parlamentu 25. mája 2019
VOĽBY 2019VOĽBY 2019
Voľby prezidenta SR 16.03.2019
VOĽBY 2018VOĽBY 2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí 10. 11. 2018
VOĽBY 2017VOĽBY 2017
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 04. 11. 2017
VOĽBY 2016VOĽBY 2016
Voľby do NR SR 05.marca 2016
VOĽBY 2015VOĽBY 2015
Referendum 07. 02. 2015
VOĽBY 2014VOĽBY 2014
Voľba prezidenta SR 15.03.2014,Voľby do Európskeho parlamentu 24. 05. 2014, Voľby do orgánov samosprávy obcí 15.11.2014
VOĽBY 2013VOĽBY 2013
Voľby do orgánov samosprávneho kraja 9. 11. 2013 a 23. 11. 2013
VOĽBY 2010VOĽBY 2010
Voľby do NR SR 12.6. 2010, Referendum 18.9.2010, Voľby do orgánov samosprávy obcí 27.11.2010
VOĽBY 2012VOĽBY 2012
Voľby do NR SR 10. 03. 2012
VOĽBY 2009VOĽBY 2009
Voľba prezidenta SR, Voľby do Európskeho parlamentu, Voľby do orgánov samosprávneho kraja

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút: