• KONTAKT
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • AKTUALITY
  • ÚRADNÁ TABUĽA
slider1

Povinné zverejňovanie:

Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

V zmysle novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, sú verejné inštitúcie povinné zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na svojich webových stránkach. Povinne zverejňovaná zmluva sa týka tovarov a služieb nadobudnutých z verejných prostriedkov, používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu či obce či nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie a pod. V kontexte uvedenej novely je povinne zverejňovaná zmluva účinná až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Zverejnenie je podmienkou účinnosti. Nezverejnenie do 3 mesiacov = nulita právneho aktu (§ 47a ods. 4 Občianskeho zákonníka). V zmluvách sa nezverejňujú údaje chránené podľa osobitných zákonov.

ZMLUVY od 20.06.2014 sú zverejnené na podstránke Povinné zverejňovanie - ► Digitálne mesto

pdf Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lovinobaňa v roku 2014 - športový klub 1. FC Lovinobaňa
pdf Mandátna zmluva na výkon činností spojených s procesom verejného obstarávania - výber zhotoviteľa "Rekonštrukcia chodníka, kanalizácie a prípojok v obci Lovinobaňa"
pdf Zmluva č. 649-11-2770/2014 o poskytovaní vybraných súborov údajov z IS katastra nehnuteľností
pdf Dohoda o cene za vyjadrenie k stavbe Rekonštrukcia chodníka na ul. Štefánikova, zverejnené 12.03.2014 (105kB)
pdf Dohoda s ÚPSVaR o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec al
pdf Dohoda č10/§52/2014/NP VAOTP-3 UPSVaR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
pdf Nájomná zmluva č.374/2013 Agro Lovinobaňa, s.r.o. ,zverejnené 28.02.2014
pdf Dodatok č.1 /2014 k zmluve o dielo č. 315 20/200 z 01. 05. 2000
pdf Zmluva o dielo č.19/02/2014 Fi /Kultúrny dom -prestavba WC/zverejnené 21. 02.2014
xls Zoznam prenajatých hrobových miest - Uderiná
xls Zoznam prenajatých hrobových miest - Lovinobaňa
pdf Zmluva o obstaraní územnoplánovacej dokumentácie č. 02.31./2014 /eR STAR s.r.o./ zverejnené 19.02.2014
pdf Zmluva o dielo eR STAR s.r.o.,zverejnené 14.2.2014
pdf Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb/Orange/zverejnené 14.2.2014
pdf Dohoda o zrušení prílohy č.8 a uzatvorení novej prílohy č.8 obchodnej zmluvy č.206201235
pdf Zmluva č.259/2014 /úprava chodníka/zverejnená 5.2.2014
pdf Zmluva o prenájme reklamnej plochy,zverejnené 03.02.2014
pdf Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov, zverejnené 23. 01.2014
pdf Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu na rok 2014 zverejnená 15.01.2014
2013
pdf Zmluva o poskytovaní služieb ecol Trade s. r. o. - nakladanie s vedľajším živočíšnym odpadom v ŠJ pri MŠ, zverejnená 20.12.2013
pdf Zmluva o spolupráci č. 710/2013Ob s ENVI-PAK a. s. zverejnená 03. 12. 2013
pdf Kúpna zmluva číslo 002 - traktor Zetor Major 80
pdf Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP KaHR-22VS-1001/0243/105 Rekonštrukcia verejného osvetlenia
pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP KaHR-22VS-1001/0243/105 Rekonštrukcia verejného osvetlenia
pdf Zmluva o dielo č. 007/2013 /Kamerový systém/, zverejnené 18.07.2013
pdf Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania, zverejnené 11.7.2013
pdf Kúpna zmluva Bellimpex s. r. o. - zverejnené 09.07.2013
pdf Dohoda číslo 3/§52/2013/NP VAOTP-2 zverejnená 03.07.2013
pdf Kúpna zmluva pozemkov ČOV(Orságovci),zverejnená 17. 04. 2013
pdf Kúpna zmluva predaj pozemku /Karlík/, zverejnená 28. 02.2013
pdf Zmluva o poskytnutí grantu č. SLSPo13-06
pdf Zmluva č.53/BB/2013 -zabezpečenie úloh prevencie kriminality
pdf Zmluva o poskytnutí služieb Hudobné centrum, zverejnené 19.06.2013
pdf Mandátna zmluva - verejné obstarávanie - CVO, s.r.o., zver. 11.6.2013
pdf Dodatok č.1 k zmluve o dielo GreEnergy Slovakia,zverejnené 30. 05. 2013
pdf Zmluva SSE 2, zverejnené 09.04.2013
pdf Zmluva SSE 22, zverejnené 09.04.2013
pdf Zmluva SSE 21, zverejnené 09.04.2013
pdf Zmluva SSE 20, zverejnené 09.04.2013
pdf Zmluva SSE 19, zverejnené 09.04.2013
pdf Zmluva SSE 18, zverejnené 09.04.2013
pdf Zmluva SSE 17, zverejnené 09.04.2013
pdf Zmluva SSE 16, zverejnené 09.04.2013
pdf Zmluva SSE 15, zverejnené 09.04.2013
pdf Zmluva SSE 14, zverejnené 09.04.2013
pdf Zmluva SSE 13, zverejnené 09.04.2013
pdf Zmluva SSE 12, zverejnené 09.04.2013
pdf Zmluva SSE 11, zverejnené 09.04.2013
pdf Zmluva SSE 10, zverejnené 09.04.2013
pdf Zmluva SSE 9, zverejnené 09.04.2013
pdf Zmluva SSE 8, zverejnené 09.04.2013
pdf Zmluva SSE 7, zverejnené 09.04.2013
pdf Zmluva SSE 6, zverejnené 09.04.2013
pdf Zmluva SSE 5, zverejnené 09.04.2013
pdf Zmluva SSE 4, zverejnené 09.04.2013
pdf Zmluva SSE 3, zverejnené 09.04.2013
pdf Zmluva SSE 1, zverejnené 09.04.2013
pdf Zmluva o dielo-úprava parketovej podlahy v MKS,zverejnená 03. 04. 2013
pdf Kúpna zmluva predaj pozemkov /Lakatoš/ zverejnená 26. 02. 2013
pdf Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku -verejné osvetlenie+PRÍLOHY, zverejnená 10. 01. 2013
pdf Dodatok č.1/2013 k zmluve o dielo č.315/20/2000, MEPOS, zverejnená 18.02.2013
pdf Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku -verejné osvetlenie, zverejnená 10. 01. 2013
pdf Dodatok č.4 k zmluve o nájme nebytových priestorov COOP Jednota Krupina,zverejnená 28.01.2013
pdf Zmluva - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu,zverejnené 09. 01. 2013
2012
pdf Kúpna zmluva výkup pozemkov ČOV /Peťkovci/,zverejnená 25.01.2012
pdf Kúpna zmluva - výkup pozemkov pod ČOV (Lajtoš), zverejnená 22. 06. 2012
pdf Zmluva Datalan,zverejnená 31.12.2012
pdf Kúpna zmluva Chevrolet Niva
doc Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny /SSE/,zverejnená 09. 10. 2012
doc Kúpna zmluva výkup pozemkov ČOV Makovník/ zverejnená 10.10.2012
pdf Zámenná zmluva - pozemky ČOV MVDr. Fleško, zverejnená dňa 1.8.2012
pdf Rámcová zmluva zelenina a ovocie,zverejnené 24. 07. 2012
pdf Zmluva zelenina a ovocie,zverejnené 24.07.2012
pdf Zmluva Dexia dodatok č.5,zverejnené 20.7.2012
pdf Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou k 30 6 2012,zverejnené 23.7.2012
pdf Zmluva Dexia úver eurofondy,zverejnené 20.7.2012
pdf Zmluva BBSK, zverejnené 20.07.2012
pdf Zmluva o dielo výmena strešnej krytiny na budove kina, zverejnené 13. 7. 2012
pdf Zmluva o dielo, PRP-PLASTY spol.s.r.o., výmena okien-KINO,zverejnené 12.07.2012
pdf Zmluva o dielo č. 01/07/2012 GM-STAV s.r.o. zateplenie stropu KD,zverejnené 12.07.2012
pdf Zmluva č.8/2012 o nájme nebytového priestoru LOVINO-Jana Očenášová,zverejnená 22. 06. 2012
pdf Zmluva o prevádzkovaní infraš.majetku obce,zverejnené 14.5.2012
pdf Zmluva o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť, zverejnené 10. 05. 2012
pdf Zmluva o spolupráci NP TSP,zverejnená 20. 04. 2012
pdf Kúpna zmluva 02/2012 -pozemky pod ČOV,zverejnená 11. 01. 2012
pdf Nájomná zmluva s SSC,zverejnená 14.03.2012
pdf Dodatok k zmluve Telekom 118 o poskytovaní verejných služieb, zverejnené 28.02.2012
pdf Dodatok k zmluve Telekom 493 o poskytovaní verejných služieb,zverejnené 28.02.2012
pdf Dodatok k zmluve Telecom 402 o poskytovaní verjených služieb, zverejnené 28.02.2012
pdf Dodatok k zmluve9900996475 o poskytovaní verejných služieb Telekom,zverejnené 28.2.2012
pdf Dodatok č.1/2012 MEPOS k zmluve o dielo č.315/20/2000,zverejnené 28.2.2012
pdf Zmluva o dielo č.O/006/12 Metal Servis Recycling s.r.o.
pdf Kúpna zmluva výkup pozemkov ČOV (Budincovci), zverejnené 02.02.2012
pdf Kúpna zmluva výkup pozemkov ČOV /Dvouletá,Vengrínová, Čajová, Salojová/,zverejnené 02.01.2012
2011
pdf Zmluva o pripojení- Orange Slovensko a.s., zverejnené 20.12.2011
pdf Zmluva o poskytovaní služieb č. 2/2011 - Karman s.r.o,zverejnené 19.12.2011
pdf Poistná zmluva č. 5720040338,zverejnené 07.12.2011
pdf Poistná zmluva -zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MZ,zverejnené 07.12.2011
pdf Zmluva o dielo č.27/2011 O dodávke a montáži umývačky riadu,zverejnené 01.12.2011
pdf Zmluva o poskytnutí nenávratného fin.príspevku, zverejnené dňa 01. 11. 2011
pdf Dodatok č.1 k mandátnej zmluvy č.1/2011,zverejnené 21.10.2011
pdf Zmluva o dielo č.5/2011, zverejnené 06. 09. 2011
pdf Zmluva o dielo č.4/2011, zverejnené 06.09.2011
pdf Kúpna zmluva - výkup pozemkov ČOV (Bačinská-Drdoš), zverejnené 05.9.2011
pdf Zmluva o dielo č045/2011 o dodávke a montáži meradla prietoku odpadovej vody na ČOV,zverejnené 22. 07.2011
pdf Kúpna zmluva - výkup pozemkov ČOV (Psotková), zverejnené 24.8.2011
pdf Kúpna zmluva - výkup pozemkov ČOV (Lenhart), zverejnené 24.8.2011
pdf Kúpna zmluva - výkup pozemkov ČOV (Kučerová), zverejnené 24.8.2011
pdf Kúpna zmluva - výkup pozemkov ČOV (Frančoková, Lenhart), zverejnené 24.8.2011
pdf Kúpna zmluva - výkup pozemkov ČOV (Činčurová, Pomykal), zverejnené 24.8.2011
pdf Kúpna zmluva - výkup pozemkov ČOV (Činčurová, Krajdelová), zverejnené 24.8.2011
pdf Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.2/2011/COna zhotov.stav.prác, zverejnené 25. 07. 2011
pdf Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere,zverejnené 22.7.2011
pdf Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr zmluvným partnerom,zverejnené dňa 11.07. 2011
pdf Zmluva o bežnom účte,zverejnené dňa 11.07.2011
pdf Zmluvy rozpis o dodávke a distrib. elektriny,zverejnené dňa 11.7.2011
pdf Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny, zverejnené dňa 11. 07. 2011
pdf Dodatok č. DZ221401203200101 k zmluve o poskytnutí nenávratného fin.príspevku č. Z2214012032001,zverejnené 30.06.2011
pdf Dodatok č.DZ221101205710101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2211012057101,zverejnené 30.06.2011
pdf Zmluva o dielo, prvý realizačný projekt protipovodňových opatrení, zverejnené dňa 30.06.2011
pdf Zmluva o dieloč.02/06/2011, zverejnené 24.06.2011
pdf Zmluva o dielo č 01/06/2011, zverejnené 24.06.2011
pdf Zmluva č.152011 o poskytovaní audítorských služieb, zverejnené 24.6.2011
pdf Kúpna zmluva výkup pozemkov,zverejnené 30.5.2011
doc Dodatok č.1 k zmluve o úhrade ekon.oprávnených nákladov č.1/2011 spojených s poskytovaním sociálnej služby v Zariadení pre seniorov,zverejnené 05.04.2011
doc Mandátna zmluva č.1/2011 /ZŠ/ zverejnené 06.04.2011
doc Zmluva o nájme,OZ ŠK 1. tenisový Lovinobaňa,zverejnené 06.04.2011
doc Zmluva o spolupráci - Rómsky inštitút,zverejnené 07. 02. 2011
doc Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. ZML 1000760,zverejnené 23. 03. 2011
doc Zmluva o dielo DATEX zverejnené 10. 03. 2011
doc Zmluva o dielo č.2/2011/CO na zhotovenie stavebných prác,zverejnené 09. 03.2011
doc Dodatok č.3 k zmluve č.Aú 2008/01512-38 zo dňa 09. 09. 2008,zverejnené 01. 03. 2011
doc Dodatok č. II ku zmluve č.2/2010 o poskytovaní služieb,zverejnené 17.01.2011
doc Dodatok č.1 k Zmluve č.532010 o poskytovaní audítorskych služieb,zverejnené 17. 1. 2011
doc Zmluva o úhrade ekonomických oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby v Zariadení pre seniorov Poltár, zverejnené 17. 01. 2011

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.