• KONTAKT
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • AKTUALITY
  • ÚRADNÁ TABUĽA
slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

Výpis/Odpis z Registra trestov

VÝPIS/ODPIS Z REGISTRA TRESTOV 

Výpis z registra trestov je verejná listina, ktorou sa preukazuje, či fyzická osoba bola alebo nebola právoplatne odsúdená.

Výpis z registra trestov generálna prokuratúra vydá na žiadosť osobe, ktorej sa týka a ktorej totožnosť musí byť overená, ak zákon 330/2007 Zákon o registri trrestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov neustanovuje inak. 

Žiadosť o výpis/odpis z registra trestov sa podáva na orgánoch prokuratúry, na obciach, ktoré vedú matriku alebo na zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky a vybraných pobočkách Slovenskej pošty (zoznam TU)

Obec pri overovaní postupuje primerane ako pri osvedčovaní podpisov, teda podľa § 7 ods.1 a 3 písm. e) až g) zákona NR SR č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami. 

Správnosť údajov uvedených v žiadosti o výpis z RT a totožnosť žiadateľa sa overuje:
u občana Slovenskej republiky  z predloženého občianského preukazu, alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť ak je to potrebné na odstránenie pochybnosti o totožnosti žiadateľa na vyzvanie sa preukazuje aj rodným listom.
u cudzinca z rodného listu preloženého do štátneho jazyka a z predloženého cestovného dokladu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť.

Žiadosť o výpis/odpis z registra trestov môže podať a výpis z registra trestov prevziať aj osoba splnomocnená žiadateľom. Splnomocnenie musí byť osvedčené notárom alebo iným na to príslušným orgánom, nesmie byť staršie ako 30 dní a pripája sa k žiadosti. 

Podľa § 7 a 8 odst. 6 zákona NR SR č. 418/2002 Z.z. obec po overení správnosti údajov posiela žiadosť o výpis z registra trestov priamo generálnej prokuratúre. Za tento úkon podľa článku V. zákona NR SR č. 418/2002 Z.z., ktorý doplnil sadzobník správnych poplatkov vyberaných podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vyberie obec za overenie správny poplatok vo výške 1,50 €,(položka 3,bod.2, I.časť Všeobecná správa 145/1995), ktorý je príjmom obce. Z uvedeného poplatku hradí obec poštovné a náklady na objednanie potrebných tlačív podľa prílohy.

K žiadosti žiadateľ prikladá e-kolok v hodnote 4,00 €, ktorú obec posiela generálnej prokuratúre podľa zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v platnom znení.

Tlačivo č. 3 – žiadosť o výpis z registra trestov pre fyzické osoby a tlačivo č. 4 – žiadosť o odpis z registra trestov pre fyzické osoby sa môžu používať len na originálnych tlačivách, ktoré sú k dispozícii bezplatne na každom obecnom úrade, ktorý je sídlom matričného úradu alebo orgány prokuratúry SR, zastupiteľské orgány SR.
Údaje v týchto žiadostiach sa môžu vypisovať len strojom alebo guličkovým perom modrej farby. RT GP SR žiadosti vyplnené atramentovým perom alebo ceruzkou, resp. iným písacím nástrojom vracia žiadateľom ako závadné, pretože údaje sú veľmi dobre falšovateľné. RT GP SR prepisované údaje v žiadosti o odpis, resp. výpis registra trestov považuje za údaje pozmeňované a teda neoverené a takéto žiadosti nevybavuje a vracia žiadateľom ako závadné.

Výpis z registra trestov :  Priniesť:  e-kolok, občiansky preukaz (rodný list)
Odpis z registra trestov : Priniesť:  e-kolok, občiansky preukaz + potvrdenie zamestnávateľa 

Vybavuje : Iveta Dančová, 047/45 12 515, e.mail: admin@lovinobana.sk

Lehota na vybavenie : 2 týždne

V režime na počkanie je možné žiadosť o výpis/odpis z Registra trestov vybaviť na:

         Okresná prokuratúra LUČENEC                         úradné hodiny TU
         

          Najbližšie pobočky pošty:

          Lučenec 1, Novohradská 4,Lučenec

          Lučenec 3, Rúbanisko II Poliklinika, Lučenec

          Lučenec 4, Ľ. Podjavorinskej 5364, Lučenec

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút: