• KONTAKT
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • AKTUALITY
  • ÚRADNÁ TABUĽA
slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

Voľby 2012

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky,
 sa uskutočnia v sobotu
 10. marca 2012.

zákon 333/2004 Z.z.

V obci Lovinobaňa sú vytvorené dva okrsky
okrsok č.1 - Lovinobaňa - zasadačka pri kine
okrsok č.2 - Lovinobaňa časť Uderiná - kultúrny dom

INFORMÁCIA PRE VOLIČA
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť
predložením občianskeho preukazu a voličského preukazu, ak mu bol na jeho vyžiadanie
vydaný.
Vo volebnej miestnosti dostane volič hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú
odtlačkom úradnej pečiatky obce.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru určeného na úpravu
hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, okrsková volebná
komisia hlasovanie neumožní.
V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden
hlasovací lístok.
Na hlasovacom lístku, ktorý vloží volič do obálky, môže zakrúžkovaním poradového
čísla najviac u štyroch kandidátov uvedených na jednom hlasovacom lístku vyjadriť, ktorému z kandidátov dáva prednostný hlas.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo
preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, aby podľa jeho pokynov upravil hlasovací lístok a vložil do obálky. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky. 
Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej
schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iný volič, ale nie člen volebnej komisie.
Volič, ktorý sa nemôže zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, dostaviť do
volebnej miestnosti, má právo požiadať okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky.

Voľba poštou - volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

1) Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, a v čase volieb sa zdržiava
mimo jej územia musí požiadať o voľbu poštou.
Žiadosť o voľbu poštou musí zaslať na adresu obecného (mestského, miestneho) úradu v mieste svojho trvalého pobytu tak, aby bola doručená najneskôr 50 dní predo dňom
volieb, t.j. 20. 1. 2012 
2) Obec (mesto, mestská časť) na adresu v cudzine, ktorú volič uviedol v žiadosti, najneskôr 35 dní predo dňom volieb (t.j. najneskôr 4. 2. 2012) zašle obálku, ktorá obsahuje:
- hlasovacie lístky - počet bude totožný s počtom zaregistrovaných kandidátnych listín,
- obálku - s odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta, mestskej časti); je určená na 
  vloženie jedného hlasovacieho lístka,
- poučenie o spôsobe hlasovania - spôsob úpravy hlasovacieho lístka,
- návratnú obálku - s heslom „VOĽBA POŠTOU“,
- adresou obecného (mestského, miestneho) úradu ako adresáta a
- adresou voliča v cudzine ako odosielateľa.
Hlasovanie
Vybrať jeden hlasovací lístok ....
Po rozhodnutí, ktorému kandidujúcemu subjektu chce volič odovzdať svoj hlas, vyberie zo
sady jeden hlasovací lístok, ktorý môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky a túto zalepí.
Prednostný hlas ....
Ak sa volič rozhodne dať niektorému z kandidátov uvedených na hlasovacom lístku
prednostný hlas, zakrúžkuje poradové číslo uvedené pred menom kandidáta. Prednostný hlas môže dať volič najviac štyrom kandidátom. Ak volič zakrúžkuje vyšší počet poradových
čísiel ako štyri, na prednostné hlasy sa pri zisťovaní výsledkov hlasovania nebude prihliadať, ale započíta sa v prospech kandidujúceho subjektu.
Vložiť hlasovací lístok do obálky ....
Volič musí vložiť hlasovací lístok do obálky s odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta,
mestskej časti), túto zalepí a vloží do návratnej obálky s heslom „VOĽBA POŠTOU“.
Odoslať návratnú obálku ....
Návratnú obálku odošle poštou. Na návratnej obálke musí byť uvedená adresa
odosielateľa. Na základe nej okrsková volebná komisia vyznačí v zozname voličov, že volič
zaslal návratnú obálku. Obálka s hlasovacím lístkom bude vložená do volebnej schránky.
Odporúčame obálku odoslať doporučene (volič má doklad o odoslaní zásielky). Poštovné
uhrádza volič.
Do výsledku hlasovania bude započítaný hlasovací lístok doručený obecnému (mestskému, miestnemu) úradu najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom volieb,
t.j. v piatok 9. 3. 2012.
                                                                                     žiadosť

Voľba poštou - volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
1) Volič s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky musí požiadať o zapísanie do osobitného zoznamu voličov.
Žiadosť o zapísanie do osobitného zoznamu voličov musí zaslať na adresu: Miestny úrad
mestskej časti Bratislava-Petržalka, oddelenie organizačných vecí, Kutlíkova 17, 852
12 Bratislava 5 tak, aby bola doručená najneskôr 50 dní predo dňom volieb,
t.j. 20. 1. 2012 (vzor žiadosti - Dokumenty na stiahnutie).
K žiadosti volič priloží:
a) čestné vyhlásenie, že nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (v slovenskom 
    jazyku),
b) fotokópiu časti platného cestovného dokladu Slovenskej republiky s osobnými údajmi, 
    alebo fotokópiu osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky.
2) Mestská časť Bratislava-Petržalka na základe doručenej žiadosti so všetkými 
     požadovanými náležitosťami
- dopíše voliča do osobitného zoznamu voličov a
- na adresu uvedenú v písomnej žiadosti najneskôr 35 dní predo dňom volieb (t.j. 
   najneskôr 4. 2. 2012) zašle obálku, ktorá obsahuje:
- hlasovacie lístky - počet bude totožný s počtom zaregistrovaných kandidátnych listín,
- obálku - s odtlačkom úradnej pečiatky Mestskej časti Bratislava-Petržalka; je určená na 
   vloženie jedného hlasovacieho lístka,
- poučenie o spôsobe hlasovania - spôsob úpravy hlasovacieho lístka,
- návratnú obálku - s heslom „VOĽBA POŠTOU“,
- adresou Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka ako adresáta a
- adresou voliča v cudzine ako odosielateľa.
Hlasovanie
Vybrať jeden hlasovací lístok ....
Po rozhodnutí, ktorému kandidujúcemu subjektu chce volič odovzdať svoj hlas, vyberie zo
sady jeden hlasovací lístok, ktorý môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky a túto zalepí.
Prednostný hlas ....
Ak sa volič rozhodne dať niektorému z kandidátov uvedených na hlasovacom lístku
prednostný hlas, zakrúžkuje poradové číslo uvedené pred menom kandidáta. Prednostný hlas môže dať volič najviac štyrom kandidátom. Ak volič zakrúžkuje vyšší počet poradových
čísiel ako štyri, na prednostné hlasy sa pri zisťovaní výsledkov hlasovania nebude prihliadať, ale započíta sa v prospech kandidujúceho subjektu.
Vložiť hlasovací lístok do obálky ....
Volič musí vložiť hlasovací lístok do obálky s odtlačkom úradnej pečiatky Mestskej časti
Bratislava-Petržalka, túto zalepí a vloží do návratnej obálky s heslom „VOĽBA POŠTOU“.
Odoslať návratnú obálku ....
Návratnú obálku odošle poštou. Na návratnej obálke musí byť uvedená adresa
odosielateľa. Na základe nej okrsková volebná komisia vyznačí v osobitnom zozname
voličov, že volič zaslal návratnú obálku. Obálka s hlasovacím lístkom bude vložená do
volebnej schránky.
Odporúčame obálku odoslať doporučene (volič má doklad o odoslaní zásielky). Poštovné
uhrádza volič.
Do výsledku hlasovania bude započítaný hlasovací lístok doručený Miestnemu úradu
mestskej časti Bratislava-Petržalka najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom volieb, t.j. v piatok 9. 3. 2012.
                                                                                               žiadosť

Voličský preukaz

Volič, ktorý sa v deň volieb nebude zdržiavať v mieste svojho trvalého pobytu, teda nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec o vydanie voličského preukazu. 

Žiadosť o vydanie voličského preukazu podáva obci volič osobne alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby. 

Volič môže požiadať o vydanie voličského preukazu:
· najskôr 30 dní pred dňom volieb (t.j. 9. februára 2012)
· najneskôr 2 dni pred dňom volieb (t.j. 8. marca .2012) v úradných hodinách obce. 

Obec vydá voličovi na jeho žiadosť voličský preukaz v deň podania žiadosti.

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút: