• KONTAKT
 • OBEC
 • SAMOSPRÁVA
 • DOKUMENTY
 • AKTUALITY
 • ÚRADNÁ TABUĽA
slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

TSP

Terénna sociálna práca v obci Lovinobaňa

►Dňa 1.11.2011 bola v obci Lovinobaňa zahájená implementácia projektu pod názvom „Podpora sociálnej inklúzie v obci Lovinobaňa prostredníctvom realizácie terénnej sociálnej práce“.

►Projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (www.esf.gov.sk) v zastúpení Fondu sociálneho rozvoja – SORO (www.fsr.gov.sk). 

►Projekt sa mal pôvodne realizovať od 1.11.2011 do 31.10.2013. Od 1.6.2012 sa obec Lovinobaňa zapojila do národného projektu „Terénna sociálna práca v obciach“ v rámci výzvy FSR-NP TSP-2/2012, čím sa realizácia terénnej sociálnej práce v obci Lovinobaňa predĺžila do 31.10.2015.

►Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (IA ZaSI) je od 01.04.2014 nový názov organizácie Fond sociálneho rozvoja (FSR), ktorý bol zriadený Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) v roku 2005 ako rozpočtová organizácia. Súčasťou tejto zmeny bolo zrušenie Sociálnej implementačnej agentúry (SIA) zlúčením s FSR.

Prečo vznikla IA ZaSI ?

IA ZaSI ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom bola zriadená na implementáciu pomoci Slovenskej republiky z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (ESF) podľa príslušných predpisov Európ­skej únie (EÚ) prostredníctvom Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia pre programové obdobie 2007-2013.

Aké je poslanie IA ZaSI?

Poslaním IA ZaSI je plniť úlohy MPSVR SR na celoštátnej úrovni v rámci implementácie projektov zamestnanosti s osobitným zreteľom na adaptabilitu podnikov, projektov sociálnej inklúzie zameraných na všetky skupiny obyvateľstva ohrozené sociálnym vylúčením, a taktiež projektov posilňujúcich rovnosť príležitostí ohrozených skupín. IA ZaSI vo svojej činnosti kladie osobitý dôraz na uplatňovanie princípov transparentnosti, hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti.

Hlavným cieľom projektu je „Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity“. Prioritnou témou projektu sú spôsoby integrácie a opätovného zamestnania pre znevýhodnené osoby, boj proti diskriminácii pri prístupe a postupe na trhu práce a podpora uznania rozmanitosti na pracovisku.

Hlavnými aktivitami projektu sú aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity. Podporné aktivity tvoria Riadenie projektu a Publicita a informovanosť. Realizáciu projektu zabezpečujú dvaja zamestnanci v zložení jeden terénny sociálny pracovník a jeden asistent terénneho sociálneho pracovníka. 

Kancelária terénnej sociálnej práce sa zaoberá intervenciami v nasledujúcich oblastiach :

 • Intervencie smerujúce k zvýšeniu šance uplatniť sa na trhu práce

 • Intervencie smerujúce k zvýšeniu štandardu bývania, či udržaniu vyhovujúceho štandardu bývania

 • Intervencie zamerané na zlepšenie zdravotného stavu klientov alebo zachovanie vyhovujúceho zdravotného stavu klientov a intervencie zamerané na zvýšenie dostupnosti služieb zdravotnej starostlivosti

 • Intervencie zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov, ako aj na zmiernenie a elimináciu ich negatívnych dopadov u ľudí z cieľovej skupiny

 • Intervencie zamerané na zvyšovanie ekonomickej gramotnosti klientov, poradenstvo smerujúce k zlepšeniu ekonomickej situácie domácnosti klientov, poradenstvo pri oddlžovaní a exekúciách, prevencia zadĺženosti a boj proti úžere

 • Intervencie smerujúce k zvyšovaniu kvalifikácie klientov a ich detí, intervencie zamerané na dostupnosť vzdelávacích inštitúcií a poskytovaných služieb

 • Intervencie smerujúce k zabezpečeniu benefitov a k plneniu povinností vyplývajúcich z príslušnosti v systéme sociálneho zabezpečenia štátu

 • Spolupráca na tvorbe projektov prospešných v prospech cieľovej skupiny

Kontaktné údaje:

Kancelária TSP

SNP 356/1

985 54 Lovinobaňa

e-mail: tsp.lovinobana@zoznam.sk

t.č. 0917 229 298

Terénna sociálna pracovníčka – Mgr. Martina Peťková

Asistentka terénnej sociálnej pracovníčky – Monika Tušimová

Pracovné hodiny  :

Pondelok: 07:30 h - 15.30 h

Utorok:      07.30 h - 15.30 h

Streda:      07.30 h - 17.00 h

Štvrtok:      07.30 h - 15.30 h

Piatok:      07.30 h - 13.30 h

 

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: