• KONTAKT
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • AKTUALITY
  • ÚRADNÁ TABUĽA
slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

Starosta obce


           

Adresa:

Obecný úrad Lovinobaňa

SNP 356/1

985 54  Lovinobaňa

Kontakt:

 047/43 96 402,    0905 270 914

e.mail:

obeclovinobana@stonline.sk

             

Ing. Marian LENHARD
3 volebné obdobie

   

:::::::::::

Vzdelanie:

Stredná priemyselná škola stavebná v Lučenci 
Slovenská vysoká škola technická – Stavebná  fakulta                            

Zamestnanie:
1983-1995 Slovenské magnezitové závody š.p. Košice, technický a investičný pracovník
1996-1997 Slovmag a.s., vedúci investičného odboru 
1997-2006 Lovinit a.s., vedúci investičného odboru a neskôr technicko-investičný riaditeľ 
2006 - 2010  starosta obce Lovinobaňa 
2010 starosta s počtom získaných hlasov 486 ako nezávislý kandidát

2014 - znovu zvolený starosta s počtom získaných hlasov 432  ako nezávislý kandidát


Starosta obce je zákonom a Ústavou Slovenskej republiky konštituovaný ako najvyšší výkonný orgán obce a predstaviteľ obce. Funkcia starostu je verejná funkcia, ktorá sa nevykonáva v pracovnom pomere. Starosta nie je zamestnancom obce, ale niektoré jeho nároky sa posudzujú, ako by bol zamestnancom obce. Funkčné obdobie starostu sa skončí zvolením a zložením sľubu nového starostu. Mandát starostu môže zaniknúť aj z iných dôvodov. Starosta sa môže svojho mandátu vzdať. Spôsob je upravený v §13 a) zákona o obecnom zriadení. Toto ustanovenie zároveň vymedzuje dôvody zániku mandátu starostu. Okrem iných dôvodov starosta stráca svoj mandát, ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Obecné zastupiteľstvo nemôže starostu odvolať, môže len vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce o odvolaní starostu, a to v prípadoch uvedených v zákone. Starostu obce volia obyvatelia obce na 4 roky na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním (čl. 69 ods. 3 Ústavy SR a §1 zák. číslo 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí). Starosta zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia, vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým osobám a fyzickým osobám, rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce. V administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom. Postavenie starostu ovplyvňuje povinnosť obce plniť aj úlohy z oblasti štátnej správy a prenesenej štátnej správy. Starosta ako nezávislý predstaviteľ obce nesmie dať prednosť osobným záujmom pred záujmami obce.     


                                               V rokoch 2011 - 2014 sa nám podarilo

zrekonštruovať Základnú školu pavilon „A“ (výmena okien a dverí, zateplenie, rekonštrukcia sociálnych zariadení, rozvodov vody kanalizácie a čiastočne aj elektro- rozvodov, rekonštrukcia vstupného schodišťa a vybavenie učební výpočtovou technikou a interaktívnymi tabuľami),

zrealizovať projekt „Regenerácia centrálnej zóny obce Lovinobaňa“ v rámci ktorého bola rekonštruovaná ulica Školská, cesty a chodníky na sídlisku Štvrť 1. mája, nová autobusová zastávka, uličné osvetlenie, zeleň a vybavenie predmetného územia o odpadkové koše a detské atrakcie,

zrealizovať „Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodní“ v rámci ktorého boli zriadené v lesoch a kopcoch vodozádržné systémy ako priehradky, odrážky, hrádze, vsakovacie jamy, rigoly a kamenné hrádze v miestach, kde dochádzalo ku kumulovaniu zrážkových vôd, ktoré v roku 2010 spôsobili záplavy, a tiež vyčistiť od nánosov odvodňovací kanál (bývalý mlynský náhon pod Lovinitom)

vykonať čiastočnú opravu povodňami poškodeného asfaltového krytu na ulici               Záhradkárska a Včelárska,

postupne rekonštruovať kultúrny dom v Lovinobani (vymaľovať, vybrúsiť a nalakovať podlahu, rekoštruovať a zatepliť strechu, vymeniť okná a dvere, rekonštrukciou vybudovať nové WC a príručnú kuchynku),

realizovať ďalšiu čiastočnú rekonštrukciu rozhlasu (na ulici. Školská a Štefánikova),

rekonštruovať dve autobusové zastávky pri štátnej ceste I/50,

dokúpiť strojné vybavenie do kuchyne základnej školy – úmývačku riadu,  

zakúpiť nový traktor s predným náhonom,

zakúpiť nové terénne vozilo Niva Chevrolet,

pri štátnej ceste I/50 zo strany od Zvolena bol zabudovaný merač rýchlosti, na  ktorý poskytla financie Nadácia Allianz a obec,

zrealizovať projekt Nadácie Pontis spolufinancovaný tiež obcou, keď boli zakúpené odpadkové vrecia na separované zložky odpadu, 1000 litrové kontajnery, odpadkové koše, osvetové kalendáre pre domácnosti a drvič konárov,

vymeniť zostávajúcu polovicu strešnej krytiny na klube dôchodcov,

obnoviť náter plechovej strechy budovy sociálnych bytov,

zrealizovať kontinuálne meranie skutočne vypúšťaného množstva odpadových vôd na čističke,

zrekonštruovať hydroizoláciu striech kultúrneho domu v Uderinej a zasadačky v Lovinobani,

opraviť dopravnou nehodou zničenú studňu na ulici Janka Slobodu,

vybudovať malé detské ihrisko v Uderinej,

v rámci prevencie kriminality a projektu „Bezpečná obec“, bol zriadený kamerový systém,

vybudovať parkovisko pri zvonici katolíckeho kostola,

vysporiadať vlastníctvo pozemkov na ČOV,

zakúpiť novú kosačku na futbalový štadión,

zakúpiť nové strojné vybavenie pracovníkov obce pre vykonávanie opráv a údržby (drvič, krovinorezy, bubnová kosačka snehová fréza rozmetávač posypového materiálu a pod ).

V rámci investičnej výstavby sa koncom roku  2014

vykonala sa  rekonštrukcia časti chodníka pri štátnej ceste I/50 a ceste III. triedy /ul. SNP/,

bola započatá rekonštrukcia časti chodníka pri štátnej ceste III. triedy /ul. Štefánikova/,

boli zahájené práce na projekte „Rekonštrukcia uličného osvetlenia v obci Lovinobaňa“ , na ktorý obec získala nenávratný finančný príspevok ešte v roku 2012 no pre nenormálnu byrokraciu sa začína s prácami až teraz.

           

V rokoch 2006  -   2010 sa nám podarilo

- na dome služieb zrekonštruovať strešnú krytinu, vybudovať plynovú kotolňu, zatepliť steny pri schodištiach, vybudovať parkovisko s detským ihriskom a možnosťou posedenia, zriadiť predajňu COOP Jednota a k tomu zrealizovať stavebné úpravy, zariadiť posilňovňu s vybavením a odstrániť pri dome služieb smetisko aj s kontajnermi. Spolu bolo na tomto objekte preinvestované viac ako 49 tis. EUR
- uskutočniť montáž úsporných uličných svietidiel,
- realizovať čiastočnú rekonštrukciu rozhlasu (na ulici SNP až po križovatku na ul. Školská a k    cintorínu), zakúpiť rozhlasové ústredne do Lovinobane a Uderinej so spolufinancovaní z    Ministerstva financií SR spolu v hodnote viac ako 7,8 tis. EUR
- vybudovať plynovú kotolňu pri kine
- vybudovať tri nové autobusové zastávky a čiastočne opraviť lavičky
- zrekonštruovať strechu požiarnej zbrojnice v Uderinej
- zrekonštruovať sociálne zariadenia v kultúrnom dome v Uderinej
- splynofikovať kuchyňu materskej školy, zakúpiť nové zariadenie a vybavenie spolu v hodnote     cez 5,5 tis. EUR
- v materskej škole uskutočniť rekonštrukciu sociálnych zariadení, zakúpiť nábytok a  vybavenie, obstarať strážny zabezpečovací a kamerový systém, zakúpiť modernú výpočtovú    techniku pre vyučovanie, všetko spolu v hodnote viac ako 13,6 tis. EUR
- dokúpiť strojné vybavenie do kuchyne základnej školy za takmer 5 tis. EUR
- spolufinancovať rekonštrukciu strechy pavilónu B základnej školy (nová škola) za viac než 13,6 tis. EUR
- na budove obecného úradu rekonštruovať výplne otvorov (okná, dvere), zakúpiť a uviesť do  prevádzky výpočtový program, ktorý prostredníctvom siete spojil pracovné činnosti jednotlivých  referátov, namontovať strážny a zabezpečovací systém,
- zakúpiť nové služobné motorové vozidlo,
- zakúpiť strojné vybavenie pracovníkov obce pre vykonávanie opráv a údržby (centrála    zváračka, čerpadlo, vŕtačky, uhlové brúsky, drvič, krovinorezy )

V rámci investičnej výstavby vo volebnom období 2007-2010 sa zrealizovalo nasledovné :
- ukončila sa výstavba vodovodu a vodojemu v Uderinej v hodnote 40 tis. EUR, aj keď podmienkou kolaudácie je ešte dokúpenie pozemkov pod vodojemom a šachtou, čo je           v štádiu riešenia.
- vykonala sa rekonštrukcia starej školy na sociálne byty, spolu s malou čistiarňou odpadových vôd v hodnote viac ako 109 tis. EUR, kde dokončenie stavby a kolaudáciu skomplikovala dodávateľská firma, ktorá sa dostala do konkurzu.
- vykonala sa čiastočná rekonštrukcia upchatej kanalizácie na Štvrti 1. mája v hodnote         100 tis. €
- získali sme finančné prostriedky na realizáciu rekonštrukcie budovy dielní pri ZŠ (vymenené okná, zateplenie obvodového plášťa, vnútorné úpravy podláh a omietok), v hodnote cez          37 tis. EUR.
- podarilo sa získať finančnú pomoc na uskutočnenie rekonštrukcie budovy ZŠ - pavilón B nová škola ( výmena okien a zateplenie obvodového plášťa) v hodnote takmer 46 tis. EUR

Ďalej sa obec pokúšala získať aj dotácie zo štrukturálnych fondov.

Obec odfinancovala a zabezpečila spracovanie projektovej dokumentácie a spracovanie projektovej žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Lovinobaňa“ jedná sa o rekonštrukciu starej budovy základnej školy, kde sa má vykonať zateplenie obvodového plášťa, vymeniť okná a dvere, rekonštruovať sanitárnu inštaláciu a zrealizovať interaktívne vyučovanie. Na tento projekt obec získala nenávratný finančný príspevok vo výške 582 848,- EUR aj bez pomoci okresných funkcionárov strany SMER, ktorí sa týmto pri voľbe do VUC chválili. V súčasnej dobe prebieha verejná súťaž na dodávateľa stavebných prác.

Ďalším projektom, na ktorý sa podarilo získať nenávratný finančný príspevok vo výške 696 785,- EUR, je „Regenerácia centrálnej zóny obce Lovinobaňa“. Jeho predmetom je rekonštrukcia ciest a chodníkov na sídlisku Štvrť 1. mája a ulici Školská, rekonštrukcia osvetlenia, autobusová zastávka parkovacie plochy a parčík. Na spracovanie projektovej dokumentácie a projektovej žiadosti obec vynaložila 28 945,- EUR. V súčasnej dobe je ukončené verejné obstarávanie, v ktorom za dodávateľa stavby bol vybratý Váhostav a.s. a obec čaká na podpis dodatku k zmluve o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a s výstavbou je možné započať.

Obec zabezpečila a podala projektovú žiadosť na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Tento projekt by v rámci výmeny ešte úspornejších svietidiel, možnosti regulácie osvetlenia (vzhľadom na počet svietidiel, čas a intenzitu) zabezpečil ďalšiu úsporu el. energie.
O projekte zatiaľ nebolo rozhodnuté

Taktiež bol podaný projekt na zriadenie zberného dvora. V prípade kladného rozhodnutia by sa zrekonštruovala budova nefunkčnej kotolne na sídlisku Štvrť 1. mája, umiestnili by sa tam veľkoobjemové kontajnery na separované zložky odpadov, s ktorými sú v súčasnosti problémy. V rámci projektu by sa zakúpil aj nový výkonnejší traktor s predným náhonom a prídavnými manipulačnými zariadeniami pre nakladanie a manipuláciu s odpadmi, ktorý by zároveň slúžil aj na vyorávanie snehu. V súčasnej dobe používaný obecný traktor
je ľahký, bez predného náhonu a je s ním problematické a nebezpečné pracovať na zľadovatelej a svahovitej ulici.

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: