• KONTAKT
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • AKTUALITY
  • ÚRADNÁ TABUĽA
slider1

Povinné zverejňovanie:

Kontakt:

Napíšte nám:

Správne poplatky

Sadzobník správnych poplatkov, ktoré vyberá OBEC Lovinobaňa podľa zákona č.    145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení 

Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak.

Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.

Ak poplatky splatné podľa bodu 1. nebudú zaplatené, správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať.

Správne poplatky  - (vybrané)
Potvrdenie o pobyte                5,00 €
Overenie podpisu                    1,50 €
Overenie listiny (1strana)         1,50 €
Rybársky lístok
a/ týždenný                                 1,50 €
b/ mesačný                                 3,00 €
d/ ročný                                       7,00 €
e/ trojročný                                 17,00 €
Matričná agenda
* Výpis matriky  5,00 €
* Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi   
  štátnymi občanmi SR - 16,50 €  
* Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi 
  občanmi SR 16,50 €
* Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby - 16,50 €  
* Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti - 66,00 €  
* Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi 
   štátnym občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami - 33,00 €  
* Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom - 66,00 € 
* Uzavretie manželstva medzi cudzincami - 165,50 € 
* Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt
    199,00 € 
Výpis/Odpis z Registra trestov           1,50 €        +      4,00 €  e-kolok
Výrub drevín
FO              10,00 €
PO            100,00 €
*  Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie   6,50€
*  Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne 
    hospodáriaceho roľníka             1,50 €
* Udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie  hazardných hier: 

  3. výherné prístroje, za každý výherný prístroj    1 493,50 €
* Zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania prevádzkovateľa hazardnej  
   hry pri všetkých hazardných hrách                 33 €

S P R Á V N E    P O P L A T K Y - (podrobnejšie)

Položka 2 I.časť VŠEOBECNÁ SPRÁVA
a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu 1, 50 eura
b) Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí 5 eur
c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku......................................... 1, 50 eura
v cudzom jazyku................................................................................. 3 eurá
d) Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave zasielané cudzím zastupiteľským úradom v Slovenskej republike 9, 50 eura
e) Uznávanie dokladov o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaných povolaní a regulovaných odborných činností v Slovenskej republike ...............................6, 50 eura

f) Uznávanie dokladov o vzdelaní na účely výkonu regulovaných povolaní a regulovaných odborných činností v Slovenskej republike ........................... 99, 50 eurá
g) Vyhotovenie rozhodnutia o rovnocennosti dokladov o vzdelaní8a) ............... 3 eura
h) Vydávanie potvrdení o regulovaných povolaniach a odbornej praxi nadobudnutej v Slovenskej republike okrem vydávania potvrdení podľa písmena k) 6, 50 eur
i) Uznávanie dokladov o vzdelaní získaných mimo Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska, ktoré už boli uznané v niektorom členskom štáte Európskej únie, Nórsku, Lichtenštajnsku, na Islande a vo Švajčiarsku, a uznávanie stupňa dosiahnutého vzdelania ............................................... 33 eura
j) Vydávanie potvrdení o rovnocennosti získaných špecializácií v zdravotníckych povolaniach8b) lekár a zubný lekár na účel výkonu zdravotníckeho povolania mimo územia Slovenskej republiky pred dňom pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii 250 eur
k) Vydávanie potvrdení o regulovaných zdravotníckych povolaniach8b) na účel výkonu zdravotníckeho povolania mimo územia Slovenskej republiky pred dňom pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii 250 eur
l) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z kvalifikačného dokladu zdravotníckeho pracovníka v slovenskom jazyku v cudzom jazyku
v slovenskom jazyku.................... 5 eur
v cudzom jazyku................................... 8 eur

Oslobodenie Od poplatkov podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá. Od poplatkov podľa písmena e) sú oslobodené úkony týkajúce sa dokladov o získaných špecializáciách zdravotníckych pracovníkov.
Poznámky 1. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy. 2. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.


Položka 3 I.časť VŠEOBECNÁ SPRÁVA
1. Osvedčenie
a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis 1, 50 eura
b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis 5 eurá
c) podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (apostilla) 10 eur
2. overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registra trestov 1, 50 eura

Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie.
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na kúpnopredajných zmluvách medzi vlastníkmi a Slovenským pozemkovým fondom alebo správcom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách.

Splnomocnenie Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti. Poznámka Poplatok podľa 2. bodu sa vyberá podľa zákona č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.


Položka 8 I.časť VŠEOBECNÁ SPRÁVA
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) 5 eur

Oslobodenie Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku.


Položka 9 I.časť VŠEOBECNÁ SPRÁVA
Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania .... 16, 50 eura

Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri miestnom zisťovaní vo všeobecnom záujme, napr. pri živelných pohromách a nehodách alebo pri miestnom zisťovaní podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne zisťovanie vykonáva na účely vydania rozhodnutia spoplatňovaného podľa položiek 59 až 62a, 160 a 161.
3. Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa považuje aj zisťovanie, ktoré vykonal správny orgán na dožiadanie iného správneho orgánu vybavujúceho podanie účastníka konania.


Položka 16 II. ČASŤ VNÚTORNÁ SPRÁVA
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok................................. 1, 50 eura


Položka 38 III. ČASŤ PÔDOHOSPODÁRSTVO

Vydanie rybárskeho lístka

a) týždenný 1, 50 eura

b) mesačný 3,00 eurá

c) ročný  7,00 eur

d) trojročný  17,00 eur


Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.


Položka 59 V. ČASŤ STAVEBNÁ SPRÁVA 
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia, alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia
1. pre fyzickú osobu  40 €

2. pre právnickú osobu 100 €
b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby 20 €

Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených zákonom 11), osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.
Poznámka
1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.
------------------------------------------------------------------
11) § 72 až 88 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

Položka 60 V. ČASŤ STAVEBNÁ SPRÁVA
Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)
a) na stavby na bývanie
1. na stavbu rodinného domu..................50 eur
2. na stavbu bytového domu.................. 200 eur
b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2..................25 eur
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2............... ... 50 eur
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu.................... 35 eur
2. bytových domov.................... 100 eur
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na
individuálnu rekreáciu
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami.................... 30 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť.................... 30 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka........30 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská.................... 30 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady.......... 30 eur
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami.................... 50 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť.................. 50 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd,
jazierka.................... 50 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská.................... 50 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady..................50 eur
f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen
d) a e)....................20 eur
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000 eur vrátane................................................100 eur
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane............. ...200 eur
nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane............ ..400 eur
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane............600 eur
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane......800 eur
nad 10 000 000 eur.................................................1 000 eur
h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné
stavebné povolenie na stavby....................50 eur

Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Poznámky
1.Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.".

Položka 60a V. ČASŤ STAVEBNÁ SPRÁVA

a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre
1. právnickú osobu 100 eur
2. fyzickú osobu 30 eur
b) Ohlásenie jednoduchej stavby pre
1. právnickú osobu 50 eur
2. fyzickú osobu 20 eur
c) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre
1. právnickú osobu 30 eur
2. fyzickú osobu 10 eur
d) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia....................80 eur
e) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby 10 eur
f) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe 30 eur
g) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby 10 eur

Oslobodenie
Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.


Položka 61 V. ČASŤ STAVEBNÁ SPRÁVA
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny
stavby .................................. trojnásobok sadzby určenej v položke 60


Položka 62 V. ČASŤ STAVEBNÁ SPRÁVA
a) Žiadosť o povolenie
1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa položky 60 30 EUR
2. na odstránenie stavby, (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre
pre právnickú osobu 50 EUR
pre fyzickú osobu  20 EUR
3. informačného, reklamného alebo propagačnéhozariadenia, ak je plocha
do 15 m2 vrátane  60 EUR
od 15 m2 do 40 m2 vrátane  200 EUR
nad 40 m2 430 EUR
4. terénnych úprav pre
právnickú osobu 100 EUR
fyzickú osobu...20 EUR

b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti 100 EUR

c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia  20 EUR

Oslobodenie
1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
2. Od poplatku podľa písmena a) tretieho bodu tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.
3. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Položka 62a V. ČASŤ STAVEBNÁ SPRÁVA
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie
1. rodinný dom....................35 eur
2. bytový dom....................120 eur

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2...............25 eur
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2....................50 eur

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie 
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu....................25 eur
2. bytových domov....................50 eur

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami.................... 20 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť.................... 20 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ...20 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská....................20 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napr.letné kuchyne, bazény, sklady ...20 eur

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami....................30 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť....................30 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne,vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka.....30 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská....................30 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady..............30 eur

f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e)..............20 eur

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000 eur vrátane....................60 eur
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane...............120 eur
nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane........... .250 eur
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane..........400 eur
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane....530 eur
nad 10 000 000 eur..................................................660 eur


Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Poznámky
1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok [písmená a) a b)].

2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.

3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.

4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.".

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: